Deurle en Latem blijven bereikbaar !

Er was nogal wat misnoegdheid bij de inwoners van Deurle omtrent hun mobiliteit en bereikbaarheid tijdens de herinrichting van de Pontstraat. Dat ongenoegen werd aangezwengeld door de vele reacties op de sociale media. Gelukkig konden College en raadsleden de gemoederen bedaren en de inwoners enigszins geruststellen. Op de gemeentelijke website konden we onderstaande boodschap vinden en tekstueel meenemen.

Wegens een aanpassing in de werkplanning besloot de aannemer dat het kruispunt tussen de Pontstraat en Oude Pontweg NIET gedurende de volledige eerste fase (tussen 7 maart 2022 en juli 2022) afgesloten moet blijven. 

Meer bepaald zal het kruispunt tijdelijk open blijven voor plaatselijk verkeer vanuit en naar Sint-Martens-Leerne. Het zwaarder verkeer (+ 3,5 ton) zal nog steeds geweerd worden en dient om te rijden volgens de aangegeven omleidingen: via Deinze (N466) of Gent (E40).

Tegen het einde van werkfase 1 zal de aannemer de werkzaamheden op het kruispunt zelf uitvoeren.
Op dat moment zullen alle wagens worden omgeleid via Deinze of Gent. Een exacte timing zal tijdig worden gecommuniceerd via bewonersbrieven, de digitale nieuwsbrief, sociale media en de webpagina www.sint-martens-Latem.be/pontstraat.
Op die webpagina vindt u altijd de meest actuele informatie. 

Voor tweewielers wordt te allen tijde een doorgang van en naar Sint-Martens-Leerne voorzien, en vanaf de grens van de werkzone wordt er een omleiding via de Voordelaan voorzien naar het centrum. 

Constante evaluatie

Het lokaal bestuur begrijpt de bezorgdheid van omwonenden over de eventuele verhoogde verkeersdrukte in de Museumlaan, Voordelaan, Oude Pontweg, Gustaaf De Smetlaan, Lindenstraat en Lindenpark ten gevolge van deze wijziging. Er zal met de lokale politiezone Schelde-Leie worden samengewerkt om zo geregeld controles uit te voeren op de naleving van de geldende beperkingen (zowel voor type verkeer als rijsnelheid). Daarnaast zal het lokaal bestuur de verkeerssituatie ter plaatse constant evalueren en waar nodig de geldende regeling aanpassen.

Bereikbaarheid

Bewoners die in het gedeelte van de Pontstraat wonen waar er gewerkt wordt, kunnen tijdens de werkuren van de aannemer steeds hun woning te voet of met de fiets aan de hand bereiken. Buiten de werkuren wordt er gewerkt met ‘minder hinder’-steenslag, om met aangepaste snelheid, en op eigen risico, uw woning met de wagen te bereiken.
Tijdens de zomerperiode (begin maart tot eind september) werkt de aannemer met langere werkdagen, wat betekent dat niet kan verzekerd worden dat bewoners met de wagen tot aan de woning kunnen tussen 7.00 uur en 17.30 uur.  

Hulpdiensten zijn reeds op de hoogte van de werkzaamheden en faseringen, en zij zullen te allen tijde doorgang verkrijgen”.

Sint-Martens-Latem : ongenoegen groeit in Deurle!

Te veel paaltjes en kettingen op dorpsplein in Deurle

Kort voor kerstdag liet de Welzijn-meerderheid een constructie van paaltjes met kettingen ertussen, plaatsen op het dorpsplein te Deurle, met als doelstelling het toegangspad tot de kerk vrij te houden en minder ruimte te bieden voor auto’s die willen parkeren.

Ook de fractie SAMEN N-VA is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om in te grijpen, maar de gekozen oplossing heeft geenszins de gewenste effecten. Auto’s blijven ordeloos parkeren rond de geplaatste constructie, Mensen die naar het kerkhof of de kerk willen, moeten al te vaak over de kettingen kruipen en dat lijkt niet wat beoogd werd. . Bovendien is de zichtbaarheid van de constructie te beperkt en zorgt deze opstelling ervoor dat nog meer wagens over het voetpad rijden.

Ondanks de goede bedoelingen van de maatregel, leidt dit dus tot omgekeerde effecten: de veiligheid en de toegankelijkheid gaan er duidelijk op achteruit.

SAMEN N-VA vraagt dan ook deze testfase zo snel mogelijk te evalueren en bij te sturen en is er daarbij van overtuigd dat het vrij houden van de toegang tot het kerkhof en de kerk beter kan gegarandeerd worden met minder paaltjes en zonder kettingen. Tot slot hoopt men in Deurle dat deze toestand beperkt kan blijven in de tijd en dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een globale herinrichting van het dorpsplein zodat tijdelijke constructies met paaltjes en kettingen zo snel mogelijk tot het verleden kunnen behoren.

Nood aan afweging van alle belangen bij het bepalen van omleidingsroutes bij wegenis- en rioleringswerken aan de Pontstraat!

Op 7 maart 2022 starten de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken aan de Pontstraat in Deurle. Uiteindelijk komt er toch schot in de werken, na een traject van meer dan 20 jaar.

Tussen Gent (Drongen) en Deinze is er geen enkele andere weg waar je de Leie kan oversteken. Het is dan ook van groot belang dat de juiste keuzes gemaakt worden bij het bepalen van de omleidingsroutes tijdens de werken.

Op 22 december laatstleden werden via een digitale bewonersvergadering de eerste plannen voorgesteld.

Hierbij werd voorgesteld dat gedurende 4,5 maand geen auto-verkeer mogelijk zou zijn tussen Deurle en Leerne en dit door het kruispunt tussen de Pontstraat en de Oude Pontweg af te sluiten.

Vanuit de doelstelling om sluipverkeer in de Voordelaan te vermijden, valt iets te zeggen voor dit voorstel. Anderzijds zijn de economische en milieu-gevolgen van de afsluiting gigantisch groot. Het omrijden via Deinze of Drongen vraagt minstens een half uur extra voor een enkele rit. Voor dokters, kinesisten, thuisverplegers, ouders die kinderen naar de scholen brengen in Deurle enzovoort, is dit gedurende meer dan 4 maanden een heel zware dobber.

SAMEN N-VA is er, net als Voor Latem en Deurle, van overtuigd dat andere pistes tot een meer evenwichtige oplossing kunnen leiden, zoals extra snelheid remmende maatregelen, nummerplaatherkenning,  en/of badgesystemen op een lokaal omleidingstraject, gecombineerd met een totaal-verbod op zwaar verkeer en extra handhaving.

Daarnaast verzette SAMEN N-VA zich ook tegen het plan om een omleidingsweg via een onverharde dreef (Bachtenberge) te organiseren. Deze weg is absoluut niet voorzien op een sterk toenemende verkeersintensiteit.

Men rekent erop dat het schepencollege de plannen nog bijstuurt de komende dagen.
Reacties van inwoners kunnen overgemaakt worden aan het gemeentebestuur via grondzaken@sint-martens-latem.be.

Dorpsplein reorganiseren wordt hoogdringend
Sluipverkeer weghouden in ‘Bachtenberge’

Sint-Martens-Latem: De soap rond de nieuwe bib blijft verrassen

Decennia lang wacht men in de Leiegemeente op de voltooiing van een ruime en polyvalente bibliotheek. Alle voorliggende projecten werden meedogenloos afgeschoten. De inplanting leek voor een ‘wisselmeerderheid’ ongelukkig en ook de architectuur en de invulling konden niet bekoren.
Bij de ‘machtswissel’ in 2013 kwam de nieuwe meerderheid, die steeds gefulmineerd had dat een prijzige bibliotheek niet meer van deze tijd was omwille van de digitalisering van de ‘literatuur’ met nieuwe plannen. Het nieuwe College schreef dan met de Vlaamse Bouwmeester een wedstrijd uit voor de bouw van een moderne en polyvalente bibliotheek op de site van de gemeenteschool. Zowel in politieke rangen als bij de publieke opinie deed het moderne gebouw en zeker het hoge prijskaartje de wenkbrauwen fronsen, zo ook bij onze redactie. De achterliggende gedachte ligt goed maar of het gebouw tot zijn recht zal komen op die locatie durven wij, en met ons heel wat inwoners, betwijfelen. Ook de steeds oplopende kostprijs baart zorgen. Als ‘nieuwsgaarders’ worden wij geacht neutraal te blijven maar toch gingen wij eens luisteren naar de mening van de minderheidsfracties.

De gunningscriteria van de overheidsopdracht evalueert, naast de prijs, ook de technische en functionele  waarden van de apparatuur systeem, de gebruiksvriendelijkheid en de esthetische waarde, de privacy  risico’s, het aan te leveren projectplan en de voorwaarden van het onderhouds- en servicecontract, stelt het WELZIJN-college.

VOORAL HET KOSTENPLAATJE BAART HEEL WAT ZORGEN

In 2020 werd meerderheid tegen minderheid goedkeuring verleend aan de bouw van een nieuwe bibliotheek. Raming € 2.5 MIO voor 3 van de 5 percelen.

Op de Gemeenteraad van 24 januari 2022 werd door meerderheidsfractie  WELZIJN (met amper 10 van de 19 stemmen) goedkeuring verleend aan het organiseren van een overheidsopdracht om in de nieuwe bib te voorzien in een digitaal zelfuitleensysteem, de automatisering van de toegang, dit met camerabewaking. Kostenplaatje € 92.500.

Oppositiepartij VOOR LATEM EN DEURLE stemde tegen.
Onze Fractie is niet tegen het uitleensysteem an sich maar dit Schepencollege blijft een mistgordijn opwerpen rond de effectieve uiteindelijke kost van de nieuwbouw-bib”, zegt Nicolas BOSSCHEM, fractieleider van VOOR LATEM EN DEURLE. “Onze fractie uit reeds sinds 2017 haar bezorgdheid over de uit de hand lopende hoge kost van dit prestigeproject. Bij de aanbesteding in 2019 werd de kostprijs reeds geraamd op maar liefst € 2.6 MIO, dit zou dan wel een all-in prijs zijn, inclusief alle voorzieningen en omgevingsaanleg, klonk het.
De ingediende offertes bleken tot wel 40% hoger te liggen zodat men noodgedwongen is overgegaan tot de her aanbesteding. Hierbij werd het project afgeslankt en opgesplitst in 5 percelen, waarvan er uiteindelijk slechts 3 gegund werden. Kostprijs € 2.6 MIO voor een gedeeltelijke gunning… meer voor minder dus.
In de raadscommissie van februari 2021 werd door zowel het ontwerpbureau als het Schepencollege volmondig bevestigd dat het gegunde project een moderne en hedendaagse bib zou worden waarbij alles voorzien zou zijn om digitaal te kunnen uitlenen, dit inclusief toegangscontrole en bewakingscamera.
De hogere kostprijs van de bib werd aldus gemotiveerd omdat al de voorzieningen reeds zouden geïntegreerd zijn”, aldus BOSSCHEM.
“Het verwonderde ons dan ook om op de gemeenteraad van 24 januari te moeten horen dat dit digitaal uitleensysteem met een meerprijs van bijna € 100.000,00, blijkbaar toch niet inbegrepen was, minstens had dit, gelet op de hoge prijs van het project reeds inbegrepen moeten zijn, reden waarom we tegengestemd hebben. Nu ook de aannemingsprijs bij bestelling van het perceel gebouw ruim nog eens € 100.000,00 hoger uitvalt dan de raming, ook de lift niet inbegrepen is én er bij aanvang van de werken reeds prijsherzieningen zijn van meer dan € 20.000,00, kunnen wij alleen maar vast stellen dat het schepencollege tracht te ‘saucissoneren’ met als gevolg dat het kostenplaatje van dit prestigeproject zo verder uit de hand blijft lopen. Wij ramen de uiteindelijke kostprijs op meer dan € 3.5 MIO, wat onverantwoord is.
Er zijn andere meer dringende prioriteiten, zoals vb. verkeersveiligheid” besluit Nicolas BOSSCHEM. 

OOK SAMEN/NVA is ‘not amused’ met het verhaal en het scenario van bibliotheek DE VLUCHTER maar verkoos zich tijdens de raadzitting bij de stemming te onthouden.

Zo zal DE VLUCHTER ogen
Zo was het voorstel op site sporthal in legislatuur 2000-2013

Wordt turnen weer populair in Latem-Deurle ?

De jaren 50 en 60 van vorige eeuw waren voor gymnasten vruchtbaar en de Latemse turnvereniging kende heel wat keurturners. Hun bestaan verwaterde daarna en beperkte zich snel tot demonstratiesport met enkele activiteiten rond de plaatselijke meisjesschool (nu Sancta Maria).

Met de bouw van de sporthal kwam de gymnastiek weer, zij het schuchter, naar voor en konden de scholen gebruikmaken van deze welgekomen accommodatie. Uiteraard bleef dat bij ‘schoolsport’ en enkele gesmaakte demonstraties van de verschillende afdelingen van Sportac Deinze.

Aerobics, fitness en ballet werden populair, spanden de kroon en namen de ‘zaaluren’ gretig in.
Gelukkig was er T.O.L. (turnen in openlucht’, ontstaan op en rond de vroegere terreinen van FC Latem met de familie Van Gijseghem, Ilona De Bondt, Denise Van Laere en enkele bestuursleden van de plaatselijke voetbalclub in een voortrekkersrol. ’s Winters konden ook zij dan terecht in het sportcentrum, evenwel zonder hun openluchtactiviteiten los te laten.

Door het succes van de zusjes Vanden Berghe op de internationale acrogym scene en de prestaties van de Belgische turners met het goud van Nina Derwael als hoogtepunt werd gymnastiek weer populairder dan ooit !

TURNCLUB SINT-MARTENS-LATEM 

Gymnastiek en toestelturnen is vanaf september eindelijk mogelijk in de sporthal van Sint-Martens-Latem. De initiatiefneemster is Liesbet Minne, die met haar Studio Minne al verschillende vestigingen heeft in de regio. 

Ex-turnster Aagje Vanwalleghem is meter van studio Minnes gymnastiek afdeling. 

“De vraag voor een turnclub komt van de mensen uit Latem zelf, want nu moet men pendelen naar omliggende gemeenten”, zegt Liesbet. Sportfunctionaris Elke Van de Waeter is alvast laaiend enthousiast ! 

Turnclub Sint-Martens-Latem biedt kwalitatieve en technische lessen aan en zet in op een sterk pedagogische begeleiding olv competente docenten. 

Een kindvriendelijke maar toch gedisciplineerde aanpak (waarin het welbevinden van de leerlingen centraal staat) staat voorop. 

Praktisch: 

De lessen gaan door vanaf september 2022 in de sporthal van Sint-Martens-Latem Locatie (Hoge Heirweg 64, Sint-Martens-Latem). 

Woensdag: 

18u30 tot 20u middelbaar 

Zaterdag: 

13u30- 14u15 peuterturnen met mama of papa 

14u15-15u00 kleuterturnen 

15u15-16u15 1ste- 3de leerjaar 

16u15- 17u15 4de- 6de leerjaar 

De lessenreeks start met een gratis proefweek: alle lessen kunnen in de week van 12 september 2022 gratis uitgeprobeerd worden. 

Wie niet kan wachten tot de inschrijvingslink voor deze proefles online komt, kan alvast een plaats reserveren of info verkrijgen via info@studiominne.be

ingezonden illustratie

Latemse verenigingen ontvangen dezelfde steun als vorig jaar!

L

Er bestaat een lange traditie in Sint-Martens-Latem om het verenigingsleven te ondersteunen.
In oktober 2020 werd in dat kader een nieuw reglement goedgekeurd waarbij afspraken werden gemaakt rond de steun aan socio-culturele, senioren- en milieuverenigingen.
Door de aanhoudende coronasituatie was het tijdens het voorbije werkingsjaar (september 2020 tot en met augustus 2021) voor de meeste verenigingen niet mogelijk om een normale werking te garanderen: vergaderingen konden niet doorgaan, activiteiten of lezingen werden geannuleerd, er werd extra aandacht besteed aan buitenactiviteiten …

Om die reden heeft de Gemeenteraad unaniem beslist om aan de verenigingen dezelfde subsidie toe te kennen als vorig jaar.
Deze overgangsmaatregel kent de verenigingen dus steun toe op basis van een normaal werkingsjaar, en moet hen in staat stellen de verdere werking te garanderen.

In totaal wordt aan de socio-culturele verenigingen, de seniorenverenigingen en de milieu- en natuurverenigingen samen een subsidiebedrag van 24.075 euro toegekend.

Meer informatie

Pieter Vanderheyden, schepen van verenigingsleven
pieter.vanderheyden@sint-martens-latem.be – 0496 58 21 58

Verenigingen kunnen op steun van gemeente rekenen !
Verenigingsleven hoopt op een ‘normaal’ 2022

Sint-Martens-Latem: Ook ‘Voor Latem en Deurle’ keurt het meerjarenplan niet goed

Een gemeentelijk meerjarenplan leidt elke legislatuur tot soms oeverloze discussies waar de modale mens in verdrinkt. Daarom vonden wij op de redactie dat we elke fractie beter aan bod lieten om hun standpunten te staven. Na de versie van ‘Welzijn’ en N VA/ Samen schotelen we onze lezer de visie van Voor Latem & Deurle voor:

Reeds bij de bespreking van de Meerjarenplanaanpassing (MJPA) 2021 formuleerde ook VOOR LATEM & DEURLE een aantal scherpe opmerkingen bij door het Schepencollege gevoerde beleid.
In een uitgebreide, zeer gedetailleerde nota formuleert fractieleider Nicolas Bosschem het standpunt van zijn fractie naar pers en publiek toe. We citeren:

“Bij de lectuur van de MJPA 2022 maakt onze fractie zich zelfs nog meer zorgen dan vorig jaar. 

Deze bezorgdheid voort uit de volgende 5 vaststellingen:

 1. Net zoals dit in 2021 het geval was, worden er ook nu veel van de eerder opgenomen acties weggelaten of herbenoemd (lees: gewijzigd);
 2. Het beleidsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd is onvoldoende concreet en luistert niet naar de door de Adviesraden gegeven suggesties; 
 3. Ook is en blijft het opvallend dat een aantal noodzakelijke investeringen verder achterwege worden gelaten,dit terwijl er wel hoge bedragen worden geïnvesteerd in prestigeprojecten, zoals de bib, het stadspark in Deurle en een kunstwerk als “Moeder Aarde”;
 4. Dit beleid is te weinig gefocust op “mensen” en richt zich vooral op prestige!;
 5. Lost but not least stellen we vast dat in de MJPA 2022 sprake is van een fictief structureel evenwicht, waarbij één en ander door het Schepencollege bewust meer rooskleurig wordt voorgesteld dan het eigenlijk is.

Een aantal concrete voorbeelden van deze vier vaststellingen:

1. Betreffende de weggelaten of hernoemde acties:

 • Het is voor iedereen duidelijk dat corona ook in 2021 roet in het eten heeft gestrooid maar net zoals dit de voorbije jaren het geval was, zijn er ook nu nogal wat acties die hetzij weggelaten worden / hetzij hernoemd worden, dit zonder dat het daarbij duidelijk is of dit het gevolg is van het al dan niet gerealiseerd zijn van deze acties, dan wel van het niet langer opnemen ervan in het meerjarenplan (idem: vb. verschillende riolerings- en wegeniswerken die nochtans deel uitmaakten van het MJP 2020 – 2025 maar doorgeschoven worden naar de volgende legislatuur).
 • Het lijkt ons beter om geen acties weg te laten maar om op te nemen of, hoe, wanneer deze al dan niet gerealiseerd zijn, IMMERS cijfermatig stellen we jaar na jaar vast dat er een groot verschil is tussen de sinds aanvang van deze legislatuur aangekondigde investeringen en de uiteindelijk op het einde van het jaar effectief uitgevoerde investeringen (verschil van meer van 50%)!

2. Onvoldoende concreet

Veel acties zijn in dermate algemene bewoordingen geformuleerd dat men er eigenlijk alle kanten mee uit kan EN er is geen concrete timing voorzien. Het is dus koffiedik kijken waar men met bepaalde dossiers heen wil…; 

3. Noodzakelijke investeringen blijven uit:

1. nog steeds geen gemeentelijk openbaar vervoer (nochtans beloofd);

2. nog steeds geen fietsactieplan met aanzet tot aanleg veilige fietspaden – Fietssuggestiestroken en fietsstraten zijn een mooi begin MAAR dit moet een EN-EN (samen met noodzakelijke infrastructuurwerken) verhaal zijn!

3. Men blijft geld pompen in een verouderde Oase. Dit gebouw is in lamentabele toestand – onverantwoord!

4. Dit beleid focust te weinig op “mensen” en richt zich vooral op “prestige”:

Het Schepencollege houdt het bij grote investeringen in allerhande prestigeprojecten die financieel uit de hand lopen maar laat na om ook te investeren in onze lokale middenstand (vb. geen parkeerplaatsen in onze winkelstraten) en in onze kansarme inwoners (vb. waar blijven de sociale woningen?). 

Er wordt een steriel beleid gevoerd. 

Het Sociaal objectief wordt niet gehaald en de sociale ambities worden zelfs teruggedraaid.

5. Een fictief financieel evenwicht:

Het “Welzijn”-college blijft voorhouden dat het MJP in financieel evenwicht is en dat er nog voldoende marges zouden zijn om de voorgenomen investeringen (maar liefst 27 MIO €) te kunnen dragen.

In vergelijking met de MJPA 2021 stellen wij evenwel vast dat:

 • Het beschikbaar budgettair resultaat blijft dalen en in 2025 zelfs gehalveerd zal zijn van 1 MIO naar amper € 500.000;
 • De autofinancieringsmarge (marge die overschiet na financiering van investeringen) in 2025 is gedaald van 200.000 naar amper € 23.000!
 • De gecorrigeerde autofinancieringsmarge zelfs gedaald is van 1.5 MIO naar -MIN €800.000!

Dit is ongezien en toont aan dat de verkiezingsleuze van Welzijn “meer doen met minder” NIET meer dan een loze belofte blijkt te zijn.

IMMERS: zolang de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er uiteraard geen probleem. 

ECHTER: In het geval dat de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, – zoals dit voor onze gemeente tegen 2025 het geval zal zijn- schuift een bestuur de leningslasten eigenlijk door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. 

CONCLUSIE:

VOOR LATEM EN DEURLE maakt zich zorgen en keurt het MJPA NIET GOED.

VAST STAAT DAT DIT “WELZIJN”-COLLEGE – EN HAAR DEZE ABSOLUTE MEERDERHEID – VEEL ÏNVESTEERT MAAR DE PRIORITEITEN WORDEN VERKEERD GELEGD. 

ONDERTUSSEN KOMT DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN ONZE DORPEN STEEDS MEER ONDER DRUK TE STAAN. IS DIT “MEER DOEN MET MINDER”?

DIT BESTUUR STELT BELANGRIJKE INVESTERINGEN UIT MAAR VERBRUIKT ONDERTUSSEN WEL DE TUSSEN 2001 en 2012 OPGEBOUWDE MARGES DIE ONS IN DE MOGELIJKHEID ZOUDEN MOETEN STELLEN OM DEZE BROODNODIGE INVESTERINGEN ALSNOG TE KUNNEN DOEN.

De bouw van de prijzige nieuwe bib is een duidelijke struikelsteen

Sportverenigingen houden subsidie

Sint-Martens-Latem blijft door corona gedupeerde sporters financieel steunen

Het sportseizoen 2020-2021 liep van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021. Net zoals vorig jaar was ook dit sportseizoen niet evident: sommige competities konden niet doorgaan, tornooien werden geannuleerd, bezoekers werden niet toegelaten, trainingen liepen anders.. 

Om die reden heeft het bestuur van Sint-Martens-Latem beslist om voor seizoen 2020-2021 hetzelfde subsidiebedrag uit te keren als het jaar ervoor.
Hiermee volgt het bestuur het advies van de Sportraad en de voltallige Gemeenteraad.

In totaal wordt 18.650 euro aan subsidies uitgekeerd.

Sporthal Latem-Deurle
FC Latem Ladies

Sint-Martens-Latem – Gemengde gevoelens bij aanpassing meerjarenplan

Sint-Martens-Latem zet investeringslegislatuur verder

Tijdens de gemeenteraad van 20 december 2021 werd de meerjarenplanaanpassing 2022
goedgekeurd. Die stelling werd niet gedeeld met de oppositiepartijen en die stemden dan ook tegen!
Met de meerjarenplanaanpassing wil het lokaal bestuur bevestigen dat de huidige
legislatuur een investeringslegislatuur is. Totaal zal 36,4 miljoen euro worden geïnvesteerd over de
periode 2021-2025.

Investeringslegislatuur
De geplande investeringen in de riolerings- en wegenwerken worden bevestigd met een budget van
11,4 miljoen euro. Er is daarnaast 6 miljoen euro voorzien voor een nieuwbouw van de gemeentelijke
basisschool van Latem.
Verduurzaming is ook een rode draad in de meerjarenplanaanpassing, waarbij de aanleg van een geothermieveld aan het gemeentehuis in het oog springt. Ook de herinrichting van het recyclagepark en de uitvoering van het fietsactieplan staan op de planning in 2022.

Fiscale maatregelen
De aanvullende personenbelasting (5,5%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (472)
blijven gelijk. Bovendien verlaagde de gemeente in 2021 de tarieven van de gemeentelijke belasting
op economische bedrijvigheden en schrapte ze de horecabelasting om tegemoet te komen aan de
impact van Covid-19 bij de zelfstandigen en ondernemers.

Inhoudelijke update van de acties
Ter voorbereiding van de jaarlijkse actualisering van het meerjarenplan voerde het lokaal bestuur
een inhoudelijke update uit van de acties uit het meerjarenplan. Bij de nieuwe acties wordt extra
focus gelegd op twee belangrijke evoluties in de maatschappij.
Enerzijds de klimaatverandering en anderzijds de transitie in de vervoersmodi, beide grote uitdagingen voor elk lokaal bestuur de komende jaren.
Daarnaast komen er ook extra accenten in het kader van de renovatie van het gebouwenpatrimonium, de ondersteuning van het verenigingsleven en de evenementen, de uitbouw
van het ruimtelijk beleid, het groenbeheer, enzovoort. Deze stuk voor stuk belangrijke thema’s
blijven de basis van het meerjarenplan.

Holle woorden stelt oppositiepartij SAMEN N-VA bij monde van fractieleider Kristof Vanden Berghe:

“Het door Welzijn goedgekeurde meerjarenplan is dan ook niet geloofwaardig en spiegelt
onze inwoners onrealistische luchtkastelen voor.
Het bevat te veel verkeerde beleidskeuzes en in te veel materies is er halverwege de legislatuur geen visie of geen plan. En bij de financiële haalbaarheid van het geheel kunnen ernstige vragen gesteld worden.
Alle knipperlichten staan op oranje! Hoog tijd voor een meer doordachte en daadkrachtige aanpak!

Na de eerste helft van deze legislatuur stelt SAMEN N-VA vast dat er te weinig snelheid gemaakt wordt bij de uitvoering van de acties uit het meerjarenplan, dat budgetten voor cruciale dossiers geschrapt worden en de marges van het financieel haalbare bereikt zijn. 

 1. De budgetten van te veel dossiers schuiven jaar na jaar door zonder dat ze worden besteed. Die tendens stellen we vast over de hele lijn van meerjarenplan:
  1. Dat geldt voor allerhande kleinere acties, zoals de aanleg van trage wegen, het ondergronds brengen van glascontainers als de restauratie van cultuurhistorische graven op onze kerkhoven.
  2. Maar het geldt evenzeer voor patrimoniumprojecten, zoals de renovatie van de Oase, de bouw van een dorpszaal aan De Vierschaar en de renovatie van het Cultureel Centrum Zomernest in de Kwakstaat. Alle plannen schuiven op naar het einde van de beleidsperiode.
  3. Hetzelfde stellen we helaas vast bij de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken: zowel de noodzakelijke en beloofde werken aan de Koperstraat, de Moeistraat, de Elsakkerweg als de Reinaertdreef laten veel langer op zich wachten dan was aangekondigd.
 2. Voor drie sleuteldossiers werden op de gemeenteraad de reeds voorziene budgetten zelfs geschrapt zonder dat de realisatie via een andere werkwijze gegarandeerd kan worden. Dit is het geval voor de cruciale huisvestingsprojecten voor sociaal en betaalbaar wonen aan de Priesterage en in de Lijnstraat. Ook voor de verdere globale ontwikkeling van de sportsite worden geen budgetten meer voorzien. Of toch: één symbolische euro …
 3. Voor andere projecten weten we dat de ingeschreven budgetten niet volledig zijn. Het beste voorbeeld daarvan is het bouwproject van de bibliotheek. Enkel de budgetten voor de 3 gegunde percelen zijn opgenomen in de cijfers. Voor andere delen van de werken – waarvan iedereen weet dat ze ook uitgevoerd moeten worden (omgevingswerken) – wordt geen euro voorzien.
 4. En voor projecten die wel in uitvoering zijn, zien we de budgetten ontsporen. Vorig jaar hadden we op dat vlak de werken aan de sporthal, nu die aan het seniorenflatgebouw, die maar liefst 63% duurder uitvallen dan vorig jaar was vooropgesteld.
 5. Ook voor acties die deel uitmaken van het goedgekeurde mobiliteitsplan, van de goedgekeurde klimaatplannen of het plan ter reductie van restafval, wordt geen euro voorzien, terwijl ze wel werden aangekondigd.
 6. En tot slot is het duidelijk dat de marges van de financiële mogelijkheden van onze gemeente nu wel tot op het randje worden afgetast. Nadat de voorbije 20 jaar de zware leningen uit de vorige eeuw stelselmatig werden afgelost, werd dit jaar al bijna 3 miljoen euro geleend en worden nog 27 miljoen euro aan leningen voorzien voor de komende jaren. Het is niet verkeerd om in deze omstandigheden te investeren en te lenen. Dat is zelfs belangrijk, maar er zijn wel grenzen aan. We bevinden ons nu op het randje, terwijl voor heel belangrijke dossiers geen middelen meer voorzien zijn.
  Beide fracties uit de oppositie leggen, bij toegestuurd persbericht van SAMEN N-VA nog een ander pijnpunt bloot :

Doelstellingen voor sociale huisvesting moeten behouden blijven

De Welzijn-meerderheid in de Latemse gemeenteraad heeft een aanvraag tot vrijstelling van de bouw van 19 sociale woningen in onze gemeente goedgekeurd.
SAMEN N-VA, hierin gesteund door de andere oppositiefractie Voor Latem&Deurle, heeft er sterk voor gepleit dit voorstel niet te volgen en – integendeel – een tandje bij te steken om de beoogde doelstelling tegen 2025 wel te realiseren.
In 2008 werd door de Vlaamse overheid voor elke Vlaamse gemeente een doelstelling bepaald voor de bouw of huur van extra sociale woningen. De gemeenten kregen hiervoor 17 jaar de tijd.
Tot eind 2018 lag Sint-Martens-Latem perfect op schema om die doelstelling ook te realiseren.
De voorbije drie jaar is echter geen vooruitgang geboekt. Meer zelfs, er wordt beslist aan de Vlaamse regering uitstel te vragen voor de uitvoering van een deel van de doelstelling.
SAMEN N-VA blijft erin geloven dat de realisatie van extra sociale woningen in onze gemeente echt geen heksentoer of onmogelijke opdracht is. Als je dit echt wil, als je er echt voor gaat, dan is dat wél haalbaar. Het getuigt van te weinig ambitie, van te weinig daadkracht om nu uitstel te vragen.
Immers, door uitstel te vragen, laat Welzijn de 60 in onze gemeente gedomicilieerde gezinnen die op een wachtlijst staan (dit is het bij ons laatste gekende cijfer van de wachtlijsten, d.d. 31/12/2018 – bron verslag Lokaal Woonoverleg 16/10/2019) om een sociale woning toegewezen te kunnen krijgen, in de kou staan. Het gaat om die gezinnen en personen die het maand in maand uit lastig hebben om de huur te betalen. Het zijn die gezinnen die een krachtdadig beleid van de gemeente mogen verwachten en waarvoor wij ons moeten engageren.
De spijtige beslissing om uitstel te vragen, helpt deze mede-inwoners helemaal niet vooruit”.

Zo te zien vermoeden we dat deze dossiers hier binnenkort nog zullen ter sprake komen met een tegenwoord van WELZIJN en/of de visie van Voor Latem & Deurle.

Zo blijft de inwoner geïnformeerd en daar tekenen wij (de redactie) ook voor.

Sint-Martens-Latem zag het licht

Vredeslicht aangekomen in Sint-Martens-Latem

Op zaterdag 18 december 2021 bracht een groep lopers van de Latemse Loopclub het Vredeslicht
naar Sint-Martens-Latem. Het Vredeslicht is een soort olympisch vuur dat over een afstand van 4.500
km wordt doorgegeven om mensen met elkaar te verbinden. Een menselijke schakel die overal ter
wereld warmte en licht verspreidt.

Met fakkels in de hand arriveerden de sportievelingen iets na 16 uur aan het gemeentehuis, nadat ze
een half uur eerder waren vertrokken aan de kerk van De Pinte en ook even halt hielden aan
woonzorgcentrum Ter Venne. Ze werden enthousiast ontvangen door burgemeester Agnes Lannoo-
Van Wanseele en de Kerstman. Singer-songwriter Jim Cain zorgde voor een streepje muziek.

De lopers konden op heel wat supporters rekenen. De aanwezige inwoners konden ook hun eigen
kaarsje aansteken aan het Vredeslicht, om het zo nog verder te verspreiden. Binnen enkele dagen zal
het Vredeslicht zijn weg voortzetten richting Deinze. (ingezonden foto’s)

Sint-Martens-Latem wil sluikstorten verbannen

Mobiele camera tegen sluikstorten geplaatst in Sint-Martens-Latem

Sint-Martens-Latem spant zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil op het grondgebied in te perken d.m.v. sensibilisering en de organisatie van opruimacties, met de steun van tal van vrijwilligers.
Daarnaast ruimt gemeentepersoneel frequent sluikstorten en zwerfvuil op.  

Een effectieve aanpak van het probleem vereist ook een handhavingsluik, zodat overtreders weten dat ze niet ongestraft afval mogen achterlaten. Overtreders hebben nog te vaak het gevoel dat de pakkans gering is.
Daarom besloot het lokaal bestuur om in samenwerking met afvalintercommunale IVM een hoogtechnologische camera in te zetten.

De camera werden in de week van 6 december 2021 geplaatst op het grondgebied van Sint-Martens-Latem. Het betreft een mobiele camera, die op diverse locaties in de gemeente kan geplaatst worden met als doel het sluikstorten te ontraden en personen die toch sluikstorten, te vatten.
Die locaties worden bepaald in overleg met de zwerfvuilvrijwilligers.

Sluikstorters die betrapt worden, riskeren een GAS-boete tot 350 euro.