Sint-Martens-Latem : Oude vlasfabriek krijgt woonbestemming

Decennia lang doolde het dossier ‘Oude Vlasfabriek’ door een bijna ondoorgrondelijk doolhof van natuurbeheer, stedenbouw, industrieel – en cultureel erfgoed. De vroegere vlasfabriek van de familie Baeten langs de Leie in Sint-Martens-Latem is een iconisch beeld en landmerk in een heerlijk natuurgebied aan de Leiemeersen in de Meersstraat. Dit jaar kreeg een nieuw project groen licht mits het volgen van enkele strenge bouwvoorschriften. Een deel van de oude fabrieksgebouwen zal gesloopt worden en door inbreiding plaatsmaken voor ruime lofts. “Het straatbeeld van de fabriek met de bakstenen blijft net als de vertrouwde schouw en het bassin behouden.

Het gebouw is een bekend zicht op het einde van de Meersstraat. De voorbije maanden werden de werken op de site, die tijdens de leegstand ook het decor was van het populair kunstevenement ‘Underground’ , maar de laatste jaren stond te verkommeren, hervat. In 2014 waren er al plannen om de fabriek om te bouwen tot twaalf lofts, maar die plannen werden door de gemeente en de hogere instanties verworpen .

Een jaar geleden kocht het Gentse vastgoedbedrijf Real in alle discretie het terrein, en zij doen nu een nieuwe poging. De voorbereidingswerken zijn al gestart, en de structurele werken beginnen na het bouwverlof.

De jonge ondernemers plannen een aantal lofts op het terrein van 26.000 vierkante meter, met veel ruimte voor groen en water. Ze vertrokken vanuit de omgeving van het natuurgebied de Latemse Meersen, die ze ook willen herstellen en opwaarderen. Enkel de recentst gebouwde fabriekshallen worden afgebroken.”

In de momenteel voorliggende plannen komen er negen lofts die verschillen qua grootte en uitzicht, met een ondergrondse parkeergarage. Door de unieke ligging langs de Leie is het een complex dossier, waarvoor veel juridisch en bouwkundig denkwerk voor het bekomen van vergunningen nodig was en is.

De voormalige vlasfabriek Baetens NV werd opgericht in 1922 en was in het Interbellum de grootste werkgever in het Leiedorp. Het vlas werd er in water geroot en bewerkt tot vezels voor de textielindustrie. De ligging naast het water was daarvoor ideaal, maar in de jaren ’70 werd de omgeving ingedeeld als natuurgebied.
Rond 2000 vertrok de fabriek definitief, en daarna werden de gebouwen nog gebruikt als opslagplaats, onder meer door beeldend kunstenaar Arne Quinze.
De bouw van de lofts zal zeker twee jaar duren. Wanneer ze verkocht worden, ligt nog niet vast.

Info: www.wearereal.be

Sint-Martens_Latem gaat voor ondergronds scenario op- en afrittencomplex Drongen


Motie tot grondig onderzoek goedgekeurd

Op de gemeenteraad van 28 juni 2021 werd de motie tot grondig onderzoek van het ondergronds
scenario voor het op- en afrittencomplex Drongen, goedgekeurd.

Het lokaal bestuur is immers van mening dat een ondergronds scenario meer voordelen biedt dan de voorstellen die momenteel op tafel liggen…

“De Fractie VOOR LATEM EN DEURLE  is het voorstel van het uitwerken van een ondergronds tracé zeker genegen” verklaart fractieleider Nicolas Bosschem. 
“Dit zou waarschijnlijk de beste oplossing zijn voor het behoud van de natuurpracht van de Keuzemeersen, alsook voor onze gemeente en haar Leie-vallei.
We stellen ons echter wel vragen bij de uitwerking van dit dossier en bij het ruime tijdsverloop sinds datum oplevering van de studie die aan de grondslag ligt van de motie.

Deze studie dateert immers reeds van 2018. Vreemd dat deze pas drie jaar later naar de gemeenteraad komt. 
Ondertussen werd de startnota reeds goedgekeurd. Het is niet duidelijk welke initiatieven het College heeft genomen in de opmaakfase van deze startnota. Bevreemdend want nu blijven er nog meer twee alternatieven over waarvan het ondergrondse alternatief blijkbaar geen deel meer uitmaakt. 
Verder stelt zich de vraag over de haalbaarheid van dit ondergronds alternatief, temeer nu de werkelijke kostprijs meer dan het drievoud van de in de studie opgenomen raming zou bedragen…enig realisme is aan de orde…

Het College slaagt er niet in om over deze punten duidelijkheid te verschaffen. In strijd met de meest fundamentele regels van openbaarheid van bestuur wordt er evenmin verduidelijkt wat er gedurende de laatste drie jaar met deze studie gebeurd is en waarom deze zolang in de kast is blijven liggen. 
Zowel de wijze van totstandkoming als het actuele nut van deze motie werpen dus vragen op.

De voltallige oppositie, waaronder de fractie VOOR LATEM EN DEURLE heeft heeft zich dan ook onthouden. 
Hopelijk worden de gemeenteraadsleden alsnog naar behoren geïnformeerd en kan er zo een breed gedragen motie worden ingediend…
VOOR LATEM EN DEURLE wenst hieraan mee te werken maar dan wel met kennis van zaken. 
Één en ander lijkt nu eerder holderdebolder en vanuit populistische overwegingen op de gemeenteraad gebracht te zijn”…

Dit leidde bij de zitting trouwens tot een felle discussie tussen de Welzijn-burgemeester en de oppositie, een oppositie die zich bij de stemming dan ook onthield.

We geven onze lezer de motie ter verduidelijking toch mee :

Startnota Vlaamse regering

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister Zuhal Demir, de opstart goed van het geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘omgeving complex E40-N466 Drongen’. Op de website van de Vlaamse regering staat te lezen:

‘Het bestaande op- en afrittencomplex van de autosnelweg E40 (A10) met de N466 in Drongen-Baarle voldoet niet meer aan de huidige normen van afwikkelingskwaliteit, verkeersveiligheid en knooptypologie. Volgens de visie uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), en om de kans op files op het hoofdwegennet te vermijden, moet het verouderde op- en afrittencomplex op een andere manier worden ingericht. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de startnota goed voor het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. In de startnota worden twee locatie-alternatieven voorgesteld: een centraal en een oostelijk complex. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de vereiste adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen over de inhoud van de startnota.’

In de startnota worden aldus slechts twee locatie-alternatieven voorgesteld: een centraal en een oostelijk complex. Het lokaal bestuur acht het zijn maatschappelijke plicht om te melden dat die scenario’s niet (meer) future-proof zijn in het kader van de inzichten inzake fijn stof, visuele vervuiling, lichtvervuiling, geluidsoverlast, natuurbescherming en de menselijke gezondheid.

Uitgebreide studie

Een studie die in 2018 werd uitgevoerd in opdracht van het lokaal bestuur toont aan dat de scenario’s die momenteel voorliggen niet aangewezen zijn. Het is daarom bijzonder nuttig om de ondergrondse variant sterk in overweging te nemen. In plaats van een aantal hectares grond in te nemen, zal men door de intunneling een aantal hectares grond creëren. Daarnaast bewijzen de vele geluidsschermen die worden voorzien in het nog te realiseren project, de intrinsieke nadelen ervan. Milderende maatregelen om mens, natuur en dier te beschermen, kunnen ingezet worden om fouten uit het verleden aan te pakken, maar niet om ontwerpen bij te schaven die vertrekken van verkeerde premisses. Een ontwerp moet op zichzelf sterk, innovatief en toekomstgericht zijn.

Motie tot grondig onderzoek, goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2021

Artikel 1. De gemeenteraad keurt volgende motie tot grondig onderzoek van een ondergronds scenario voor op- en afrittencomplex Drongen goed:

‘Het is onze maatschappelijke plicht de boodschap over te brengen dat de scenario’s niet (meer) future-proof zijn in het kader van de versnelde inzichten inzake de nefaste gevolgen van fijn stof, visuele vervuiling, lichtvervuiling, geluidsoverlast, verdere stressering van de natuur en de menselijke gezondheid.

Uitgebreide analyse bewijst trouwens dat de scenario’s niet oké zijn (zie studie die reeds werd uitgevoerd op vraag van ons bestuur in 2018) en daarom alleen al is het bijzonder nuttig de ondergrondse variant sterk in overweging te nemen. In plaats van een aantal hectares grond in te nemen, zal men door intunneling een aantal hectares grond creëren. De vele geluidsschermen die we vaststellen in het nog te realiseren project bewijzen de intrinsieke nadelen. Milderende en remediërende maatregelen om mens, natuur en dier te beschermen, kunnen enkel ingezet worden om fouten uit het verleden aan te pakken, niet om ontwerpen vertrekkend van verkeerde premisses bij te schaven. Een ontwerp moet sterk, innovatief en toekomstgericht zijn. Vele gerealiseerde projecten in het buitenland bewijzen dat intunneling van snelwegen de orde van de dag is. Vlaanderen kan het ook!

Wij willen constructief meewerken aan ondergrondse varianten van de scenario’s en willen hier vandaag de aanzet toe geven. Talloze realisaties in Europa en erbuiten ondersteunen onze visie en tonen aan dat een dergelijke wending realistisch, haalbaar en nodig is. Ze tonen ons de weg naar future-proof scenario’s waarbij er door intunneling met ambitieuze ondergrondse luchtzuiveringsinstallaties op alle vlakken zowel economische als maatschappelijke winsten te boeken zijn. De verrichte studie is daartoe reeds een aanzet omdat ze bewijst dat het anders moet. Het nut van de voorliggende studie blijft onverminderd dat men kan verder bouwen op de bestaande documenten om het nodige transitie-traject in dit dossier te realiseren. We willen als bestuur de hand reiken naar een meer geïntegreerde strategische aanpak van de wegenproblematiek in Vlaanderen op lange termijn, dit in combinatie met natuurbehoud en waterhuishouding, alsook leefbaarheid.

We vragen dus meer dan alleen maar aandacht voor de mobiliteit en de auto, maar evenzeer voor  de leefbaarheid van de omwonenden en het behoud en de versterking van de belangrijke biotoopwaarde van het Natuurpark Levende Leie. De Vlaamse Overheid investeerde reeds fel in dit uniek natuurrelict, maar dreigt nu de inspanningen opnieuw teniet te doen door het voorliggende project.

Het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem rekent op een open geest van de Vlaamse regering en de nodige medewerking aan deze nodige wending in het dossier.’

Art. 2. De gemeenteraad geeft opdracht deze motie over te maken aan de Vlaamse regering en Stad Gent.

 

Sint-Martens-Latem vernieuwt en spreidt speelpleinen

Nieuwe speelprikkels en de heraanleg van speelterrein Tussen Beken

Op 4 locaties in Sint-Martens-Latem werden recent nieuwe, natuurlijke speelprikkels geplaatst.
In het Dorpsmagazine van december 2020 werd de input van inwoners gevraagd: ‘Waar zouden er extra natuurlijke speelprikkels geïnstalleerd kunnen worden en welke speelprikkels vinden uw kinderen of kleinkinderen fijn?’ De voorbije maanden ging het lokaal bestuur aan de slag met die input.
Op de volgende locaties kwamen er nu speelprikkels bij:

 • een avontuurlijk parcours in de Kwakstraat
 • een evenwichtsparcours aan de Koutermolen
 • een evenwichtsparcours en een mandschommel in de Brakelstraat/hoek Nelemeersstraat
 • een klimcombinatie voor de allerkleinsten met glijbaan en klimnet in de Voetweg/Speureweg

De speeltoestellen zijn gemaakt van robiniahout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het hout is zeer hard en slijtvast en daardoor heel geschikt voor onderhoudsarme en vandalismebestendige speelomgevingen. Het is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot.

Er is ook een wandelroute voorzien, van net geen 5 km, die je langs de nieuwe speelprikkels brengt .

Speelterrein Tussen Beken

In het najaar staat ‘Speelterrein Tussen Beken’ op de planning. Daar zal het lokaal bestuur het terrein zo aanpakken dat de speeltoestellen niet meer onder water komen te staan of dat het water deel uitmaakt van de speelprikkels.

Op de gemeenteraad van 28 juni 2021 werden in dat kader de gunningswijze en lastvoorwaarden goedgekeurd.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 75.000 euro, excl. btw.

‘(Speelterrein aan Kwakstraat – if)

Een comfortzone voor je hond?

Hondenlosloopweide en hondenzwemzone in domein Puyenbroeck in Wachtebeke open voor het publiek

Vanaf woensdag 23 juni, zijn de nieuwe hondenlosloopweide en hondenzwemvijver van provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke open voor het publiek.

De losloopweide en de zwemvijver zijn gelegen in het nieuwe landschapspark, ter hoogte van het neerhof.
Ze zijn het gemakkelijkste te bereiken via de sportsite (parking 2). 

“Samen met de hangbrug, het struinpad, de grote berg, het blote voetenpad en de uitkijktoren zijn de hondenlosloopweide en -zwemvijver nieuwe aantrekkingspunten binnen het landschapspark.”

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

De hondenzone bestaat uit twee weiden die volledig omheind zijn. Ze zijn toegankelijk via zelfsluitende hekkens en liggen op korte afstand van elkaar. De hondenlosloopweide is 6 650 m²  en de hondenzwemzone 3 150 m² groot met in de midden de zwemvijver. Om er voor te zorgen dat er geen hondenpoep op de terreinen blijft liggen, werden er aan alle in- en uitgangen hondenpoepvuilbakken geplaatst. Het project is grotendeels aangelegd door de eigen diensten en waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande afsluitingen. De totale kostprijs bedraagt 26 000 EUR.

Wie met zijn hond deze zone wil ontdekken, parkeert best op parking 2 en volgt de wegwijzers. 

DEURLE : SITE CNOPS WORDT ‘PASTORIEPARK’

Start van de heraanleg van ‘De Pastorietuin’ in Deurle

Op 21 juni 2021 startte aannemer Arbowar NV met de werkzaamheden aan de Pastorietuin in Deurle. De tuin wordt, naar een ontwerp van Andy Malengier Landschapsarchitecten, volledig heraangelegd en zal na uitvoering de verbinding vormen tussen de historische dorpskern van Deurle en de uiterwaarden van de Leie.

De werken zullen in totaal 120 werkdagen in beslag nemen (rekening houdend met het zomerverlof en afhankelijk van gunstige weers- en werfomstandigheden tot eind november 2021). Van zodra het mogelijk is, wordt het domein toegankelijk gemaakt voor het publiek. Uitzondering hierop zijn de festiviteiten van Deurle Kermis (tussen 27 en 30 augustus 2021) waarbij de voorzijde van de Pastorietuin tijdelijk wordt opengesteld voor bezoekers.

Aankoop perceel

Eind 2016 kocht het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem het perceel gelegen achter de pastorie en naast de aangrenzende parking in de dorpskern van Deurle. Daardoor bleef deze strategisch gelegen grond gespaard van projectontwikkelaars. Na verschillende bestemmingsmogelijkheden te hebben onderzocht, besloot het college om open ruimte te creëren en zo verbinding te maken tussen de dorpskern en het Leielandschap.

Aan het bureau ‘Andy Malengier Landschapsarchitecten’ werd opdracht gegeven een ontwerp te maken. Na intens overleg en een gunstig advies van Erfgoed Vlaanderen werd dit ontwerp goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 16 december 2019. 

Ontharding

De bestaande grote villa met zwembad en de twee huisjes aan de rand van de Pontstraat werden reeds gesloopt. Hierdoor werd dit perceel nagenoeg volledig onthard en ontstond er een mooie open ruimte. 

Het ontwerp voorziet ook in de afbraak van de bestaande dubbele garage in de pastorietuin en de ontharding van deze tuin. Zo zullen de parkeerplaatsen onder de grote rode beuk plaatsmaken voor beplanting, waardoor de wortels van deze boom beter worden beschermd. De garage wordt vervangen door een berging van 18 m² met groendak aan de rand van het domein. 

Het terras aan de achtergevel van de pastorie wordt uitgebreid en wordt via een pad bereikbaar gemaakt vanaf de parking rechts van de pastorie, ook voor mensen met een beperking. Dit terras zal een uniek uitzicht bieden op het Leielandschap. Tevens zullen er meer toegangspaden gecreëerd worden naar de huidige parking.

Een groene oase

Momenteel is de achterzijde van de Pastorietuin reeds ingezaaid als bloemenweide. Het aangekochte terrein zal na de werken voor ongeveer de helft bestaan uit een mengsel van laagblijvende grassen en bloemen als madeliefjes en veldbeemdgras. De andere helft is een extensief te onderhouden grasland met niet minder dan 33 bloemsoorten, waaronder korenbloem, geel walstro en gulden sleutelbloem.

Verder wordt nog voorzien in een 1.500-tal sierheesters, bosgoed, bodembedekkers, een botanische mix van bloembollen, een bijenmengsel en klimplanten zoals klimhortensia en blauwe regen.

18 minderwaardige bomen worden vervangen door 14 nieuwe hoogstammige bomen zoals tamme kastanje, zomereik, en hazelaar. Ruim 1.600 groenebeukplanten moeten het hoogteverschil tussen het pastoriedomein en de achterliggende zone opvangen en aan de Pontstraat een (veiligheids)scherm vormen. Aan de Pontstraat zal het bestaande gebouwtje worden gerenoveerd en deel blijven uitmaken van het domein.

DEINZE : Filliers Distillery produceert zijn eigen elektriciteit dankzij zonnepanelen van ENGIE

Vandaag kregen we via de perscontacten Nele Scheerlinck (Engie) en Frederic De Gezelle (Filliers) een belangrijk en bijzonder interessant nieuwsbericht in onze mailbox.. Nieuws dat positief is voor de productie van het bedrijf maar ook voor de opwarming van de aarde en voor de mogelijkheden bij oordeelkundig gebruik van groene, hernieuwbare energie.

Sinds deze maand maakt Filliers Distillery zijn premium (graan)distillaten met hernieuwbare energie die ter plaatse wordt opgewekt.
Hiervoor plaatste ENGIE bijna 500 zonnepanelen op het dak van de stokerij. De nieuwe zonne-installatie is slechts een van de vele initiatieven en projecten die Filliers tot de meest duurzame stokerij van het land maken.

Sinds enkele weken bedekken zonnepanelen het dak van Filliers Distillery in Deinze. Als één van de laatste warme stokerijen in België produceert Filliers jaarlijks om en bij 20.000 hectoliter aan ambachtelijk gestookte sterkedranken. Naast de traditionele graanjenevers produceert Filliers ook een eigen gin, een single malt whisky en sinds kort ook een vodka. Stuk voor stuk premium distillaten die aansluiten bij het smaakpalet van een veeleisend en internationaal publiek.
De stokerij bestaat sinds 1880 en is al 5 generaties lang in handen van dezelfde familie, die er een erezaak van maakt om haar traditionele werkwijzen te verzoenen met technologische innovatie en duurzame groei.

In de stokerij gebeurt alles nog steeds ter plaatse, van het pompen van eigen bronwater, het malen van granen, het creëren van fijne fruit- & kruidendistillaten, tot het fermenteren en distilleren, het rijpen in houten vaten, etc. – en nu dus ook het produceren van elektriciteit.

Die elektriciteit wordt opgewekt met 492 zonnepanelen, die ENGIE recent op het dak van de stokerij plaatste.
Met zijn piekvermogen van 182 kWp produceert de nieuwe zonne-installatie ongeveer evenveel elektriciteit als het jaarlijkse verbruik van 50 gezinnen.
Dankzij hun oost-westoriëntatie zullen de zonnepanelen de hele dag door elektriciteit produceren.
De installatie dekt een aanzienlijk deel van de totale energiebehoefte van Filliers en zorgt voor een jaarlijkse besparing van 74 ton CO2, het equivalent van 37 dieselwagens minder in het verkeer. 

De zonnepanelen werden geïnstalleerd via derdepartijfinanciering. ENGIE stond in voor de financiering en de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie en zal ook het onderhoud voor zijn rekening nemen gedurende 10 jaar.
Filliers kan gebruikmaken van de geproduceerde elektriciteit tegen gunstige voorwaarden en wordt na 10 jaar eigenaar van de installatie.

Bart Cnudde, CEO Filliers Distillery:“We zijn zeer blij dat we dankzij deze samenwerking met ENGIE een versnelling hoger kunnen schakelen in de verduurzaming van de distilleerderij. We hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd. De site heeft drie aparte stokerijen waardoor we een groot aanbod aan verschillende premium spirits kunnen creëren. Het is voor ons het ultieme bewijs dat traditie, vakmanschap en innovatie perfect kunnen samengaan.”

Filip Meuleman, Directeur Renewables Belux bij ENGIE: “ENGIE wil een voortrekkersrol spelen in de energietransitie, door zijn klanten te ondersteunen in hun traject naar een koolstofneutrale toekomst. We zijn trots dat Filliers Distillery heeft gekozen voor de expertise en de klantgerichte oplossingen van ENGIE om zijn eigen energietransitie te versnellen. Tot nu toe contracteerden we via derde partijfinanciering al 155 zonne-installaties bij bedrijven, goed voor een totale capaciteit van 61 MW. Tegen eind 2030 mikken we op meer dan 250 MW of 250 hectare aan zonnepanelen op de daken en terreinen van honderden bedrijven.”

DE LAETHEMSCHE KLEPPE boert nog steeds door !

Je zou bijna gaan denken dat Birke van het vaak gelauwerde maar soms ook verguisde gelijknamige satirepamflet in zijn winterslaap gebleven was. Niks is minder waar want op de redactie zijn we nu toch al aan de juli editie aan het sleutelen ! Het misverstand ligt hem aan het feit dat wij die in ons kot bleven er door een herbronning van onze geliefde waakhond, LARGO bij de paters van West Vleteren er niet op attent werden gemaakt dat onze zielenroerselen nog niet online kwamen op Sociale Media. Ja dat geblaf missen we toch. We proberen dat vooralsnog in te halen…

Onze Carlos blijft nog naarstig zijn goede vriend Richard Minne briefen over het reilen en zelen langs de geliefde Leieoevers. Op droog zaad zullen we niet snel zitten.

Birke heeft het wat lastig nu hij op vraag van de 75 procent nieuwe inwoners het dialect of dat koeterwaals, zoals zij dat noemen, moet laten varen. Voor die aangespoelde was het inderdaad geen makkie om te lezen, laat staan te begrijpen, maar het knaagt bij Birke de Kleppe dat op die manier de ziel er een beetje uitgaat. Mettertijd zal dat we helen zeker?

Op papier drukken is niet meer opportuun en zonder sponsoring niet meer te betalen voor freelancers. Gelukkig hebben we inmiddels meer dan 300 digitale lezers en die werden op hun wenken bediend. Ja drukken is blijkbaar niet meer in en toch wil iedereen nog een boek schrijven of laten schrijven en uitgeven.

Ik herinner mij zelfs dat in 2007 of iets later een vrouwelijk raadslid van de toenmalige oppositie van leer trok tegen de bouw van een gemeentelijke bieb. Haast niemand leest nog een papieren boek brulde ze in haar betoog,. Bijna iedereen heeft een E-reader of smartphone en leest zo boek of krant. Jullie willen gemeentegelden verkwanselen aan een nieuwe bibliotheek. Dat leek haar bijna misdadig. en het klonk nog correct ook zoals ze het toen aanbracht tijdens een zitting. Die bieb is er dan ook nooit kunnen komen. Vandaag klinkt het anders want het ‘kind’ kreeg een nieuwe naam of beter een andere omschrijving en staat nu in de stellingen. Ja laat maar! Birke zal niet tot die 93 % horen die zo gelukkig zijn in zijn geboortedorp.

Hier vind je dan de KLEPPE VAN JUNI binnen enkele weken aangevuld met die van juli.

Als beloofd ! Pamflet juli 2021

Sint-Martens-Latem : Anneke Brassinga wint Karel van de Woestijneprijs

Uitreiking Poëzieprijs met beperkt publiek

Op zondag 6 juni 2021 werd met een jaar vertraging de prestigieuze Karel van de Woestijneprijs voor poëzie uitgereikt. 
Wat in normale omstandigheden een waar cultuurfeest is voor een honderdtal cultuur- en poëzieliefhebbers, werd nu door de coronamaatregelen een beperkt maar gesmaakt gebeuren met twintig genodigden .

Vijf genomineerden

Na grondig beraad en soms van mening te verschillend, koos de jury vijf dichtbundels uit die volgens hen het kruim zijn van de Nederlandstalige dichtbundels in de periode 2017-2019:
Verborgen tuinen van Anneke Brassinga, Verdere bijzonderheden van Rozalie Hirs, As, vuur van Hester Knibbe, Zus van Jan Lauwereyns en Zon van Peter Verhelst.

Voor één dichtbundel had de jury eenstemmig bewondering. Een bundel die de jury graag wil toevoegen aan de erelijst van een prijs, genoemd naar wie lange tijd gold als de prins van de Vlaamse dichtkunst, een van de meest markante dichters in Vlaanderen in de vroege twintigste eeuw.

Verborgen tuinen

Na meer dan een jaar stilzwijgen kon de jury eindelijk de laureaat van 2020 bekronen.
De gelauwerde dichter Anneke Brassinga kreeg met Verborgen tuinen de gegeerde prijs toegewezen.

Professor Yves T’Sjoen brengt in het juryverslag de volgende analyse:   

Verborgen tuinen is klassiek van thematiek, maar ongelooflijk origineel in de uitwerking en verwoording daarvan. Anneke Brassinga laat zien dat ze in de Nederlandstalige poëzie op eenzame hoogte staat.
Verborgen tuinen is weer een intrigerende dichtbundel, een dichtwerk dat voortaan schittert op het palmares van de prijs genoemd naar Karel van de Woestijne, de Vlaamse symbolistische dichter die met klankexpressie, nieuwe woordsamenstellingen en woordmuziek de Nederlandse poëzie, beeldend en auditief, een sensitivistische en niet van woordbarok gespeende dimensie heeft bezorgd.
Brassinga moest ooit, hoe kon het anders gezien haar taaluitbreidingen, de prijs ontvangen die verwijst naar Van de Woestijne. Bij deze dus.”

Publieksprijs

Daarenboven kregen de vijf genomineerden de kans om één gedicht uit de geselecteerde dichtbundel te laten meedingen voor de Publieksprijs, waardoor poëzie een breder draagvlak krijgt. Het publiek kon online stemmen op zijn favoriet.

Rozalie Hirs sleepte dit jaar met haar gedicht ‘van roos tot enig glaswerk’ uit Verdere bijzonderheden de publieksprijs in de wacht.

De uitreiking vond plaats in de boomgaard aan de Leie, achter het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem. Onder een stralende zon droegen de dichters, zelf aanwezig of vertegenwoordigd door een jurylid, enkele gedichten uit hun bundels voor.

Anneke Brassinga (fotorecht Eddy Vaernewyck)

8 bijkomende AED-toestellen geplaatst in Sint-Martens-Latem

Jaarlijks overlijden tot 15.000 Belgen aan plots hartfalen.
Bij plots hartfalen telt elke seconde. Het gebruik van een AED-toestel, een ‘Automatische Externe Defibrillator’, kan dus het verschil betekenen tussen leven en dood.
Om die reden besliste het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem om bijkomende AED-toestellen te plaatsen op het grondgebied van de gemeente.

Locaties

De toestellen werden eind mei 2021 geplaatst op de volgende locaties:

 • De Vierschaar
 • De Oase
 • Pastorie Deurle
 • Gemeenteschool Sint-Martens-Latem/Muziekschool/De Vluchter
 • Oude Brouwerij
 • Kwakstraat – Villa Zomernest
 • Museum Gevaert-Minne
 • Recyclagepark

Op de sportsite en op de site Huize Elsakker bevonden zich al AED-toestellen, net als in het gemeentehuis, waar het een mobiel toestel betreft. De locaties zijn te bekijken op deze kaart

De AED-toestellen worden telkens op een goed zichtbare en goed bereikbare plek geïnstalleerd. Het toestel zelf begeleidt de gebruiker door de verschillende stappen en er is ook een handleiding aanwezig. Van zodra mogelijk in het kader van de coronamaatregelen, zullen inwoners kunnen deelnemen aan een EHBO-cursus, waarin ook de AED-toestellen worden toegelicht. 

Meer informatie

Filip Christiaens, schepen van welzijn en sociale zaken

filip.christiaens@sint-martens-latem.be – 0474 80 01 17

www.sint-martens-latem.be/AED

Afbeeldingen

Op zoek naar werk? Standenbouwer komt handen tekort !

Standenbouwer uit Evergem zoekt recordaantal schilders en schrijnwerkers
– DINSDAG 1 JUNI 2021 – EVERGEM   Aktual uit Evergem zoekt meer dan twintig nieuwe medewerkers om de hernieuwde vraag naar beursstanden te kunnen bolwerken. Het bedrijf schoof door corona veel medewerkers door naar andere divisies zoals interieurafwerking en houtskeletbouw. Het standenbouwteam zoekt dus dringend nieuwe collega’s. ‘Wie houdt van tempo en avontuur, zal zich hier zeker goed voelen’, zo klinkt het bij het team.

War for talent

Aktual is een KMO met dertig vaste medewerkers in dienst. Momenteel heeft het bedrijf tien openstaande vacatures voor vaste medewerkers en zoekt het minstens evenveel freelancers om bij te springen op drukke momenten. ‘We staan voor een grote uitdaging’, vertelt Ditke Van Goethem, HR-verantwoordelijke bij Aktual. ‘Het aantal openstaande functies is een record voor onze onderneming. Vooral schilders en schrijnwerkers zijn bij ons erg gegeerd.’Cowboyimago onterecht
Christophe Van Landeghem is projectvoorbereider bij Aktual. Hij werkt al meer dan tien jaar met veel plezier in de standenbouw. ‘De standenbouw heeft bij sommigen een cowboy-imago, maar dat is helemaal onterecht’, vertelt hij. ‘Ja, wij zetten in op snelheid, maar we leveren tegelijk ook topkwaliteit af. Bovendien is het werk zeer afwisselend waardoor je veel leert, op verschillende domeinen. Wie werkt voor een ramen en deuren-installateur installeert hele dagen ramen en deuren. That’s it. Bij ons is het takenpakket veel breder: van schrijnwerk tot decoratie. Dat maakt het net zo leuk en uitdagend.’Tempo en avontuur
‘Voor wie zich niet laat afschrikken van een beetje avontuur en het internationale karakter is de standenbouw een toffe sector om een carrière uit te bouwen’, vult Ditke aan. ‘We zoeken trouwens niet alleen technisch uitvoerende krachten maar ook een interieurarchitect, een calculator, een magazijnier, een recruiter en er zitten nog meer jobs in de pijplijn. Wie houdt van tempo, avontuur en perfectie, zal zich hier zeker goed voelen. Ervaring is overigens belangrijk maar motivatie minstens evenveel.’—
Over Aktual:
Aktual is een sterk groeiende standen- en interieurbouwer gesitueerd in Evergem, Ghent North Sea Port. Het is een familiebedrijf onder leiding van de tweede generatie met aan het hoofd Ing. Kristof De Baerdemaeker en Ann Van Haute. Het bedrijf heeft een internationale klantenportefeuille met grote namen zoals Deceuninck, Sioen, ST Engineering, Telenet, Friesland-Campina,…
Contactgegevens:
Aktual bv
Noorwegenstraat 22
9940 Evergem
Website: https://aktual.be/
Tel: +32 9 357 56 72

Maaike De Wilde
Marketing Coördinator
E-mail: marketing@aktual.be
GSM: +32 486 86 97 94

Ditke Van Goethem 
HR-verantwoordelijke 
E-mail: HR@aktual.be
GSM: +32 491 72 06 80