Sint-Martens-Latem : gemeentebestuur vindt een meerderheid voor het klimaatplan

Sint-Martens-Latem keurt klimaatplan goed

Op de gemeenteraad van 22 november 2021 werd het klimaatplan van Sint-Martens-Latem goedgekeurd. Met dat plan wil de gemeente de CO2-uitstoot op het grondgebied met minstens 40% doen dalen tegen 2030. Daarnaast wil het gemeentebestuur zich actief wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Lokale inspanningen

Lokale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, zijn nodig, zo werd becijferd in het klimaatplan. Beslist bovenlokaal klimaatbeleid zal op vandaag slechts voor een CO2-reductie van 5% zorgen in Sint-Martens-Latem. Als de gemeente de doelstelling van 40% wil bereiken, zal er lokaal dus een tandje bijgestoken moeten worden, hoewel het bestuur benadrukt dat het rekent op een betere ondersteuning van ‘bovenaf’ bij het uitwerken van een doeltreffend klimaatbeleid.

Het gemeentelijk klimaatplan maakt duidelijk dat er vanuit de verschillende hoeken van de maatschappij inspanningen nodig zullen zijn om de CO2-uitstoot significant te doen dalen. Anders dan bij de ‘gemiddelde Vlaamse gemeente’ is het aandeel van de landbouw en de industrie in het randstedelijke residentiële dorp Sint-Martens-Latem zeer beperkt. De CO2-uitstoot per huishouden is echter wel 50% hoger dan het Vlaamse gemiddelde, te wijten aan het deels verouderde bestand van vaak alleenstaande eengezinswoningen.

Het zwaartepunt: de huishoudens en duurzame energieproductie

Met name wat betreft het verouderde segment van de gebouwen zal volop ingezet worden op het isoleren van muren en daken, maar ook het plaatsen van vloerisolatie en hoogrendementsbeglazing zal gestimuleerd worden. De gemeente wil daarvoor een traject uitwerken om de inwoners optimaal te ontzorgen en onderzoekt daarvoor samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde partners.

Ook lokale energieproductie staat hoog op de agenda. Lokale productie van elektriciteit zal opgeschaald worden via privatief en collectief geproduceerde zonne-energie. Voor wat betreft de warmteproductie wil Sint-Martens-Latem het hoge aandeel van stookolie (50%) counteren door in te zetten op warmtepompen. Ook hier is ontzorging van de inwoners het sleutelwoord.

Het gemeentebestuur wil zelf in de eerste plaats het goede voorbeeld geven door een energiezorgsysteem en een renovatietraject op poten te zetten voor het integrale gemeentelijk gebouwenbestand.

Wapenen tegen klimaatverandering

Het bestuur erkent dat de klimaatverandering reëel en onomkeerbaar is, en stelt een aantal acties voorop om het dorp te wapenen tegen de lokale klimaatimpact. De gemeente neemt op vandaag al verregaande maatregelen tegen privatieve en publieke verharding en zal daar in de toekomst verder op inzetten. Bij alle bouwprojecten wordt nauwlettend toegezien op de verhardingsgraad, maar het bestuur wil ook inzetten op kwalitatief groen in tuinen en in de openbare ruimte en lanceert daarvoor een waar bomenbeleidsplan. 

Minder verharding en meer kwalitatief groen moeten ook een gunstig effect hebben op de bescherming van de inwoners en hun omgeving tegen hittegolven, die in de toekomst frequenter zullen voorkomen. In de publieke ruimte wordt volop ingezet op het lokaal laten infiltreren van regenwater bij de wegenis, de gemeentelijke gebouwen (hemelwaterneutraliteit) en via vernatting van natuurgebieden.

Het goedgekeurde klimaatplan zal worden ingediend bij Europa en komt tegemoet aan de eerder aangegane engagementen in het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbinden lokale besturen en bedrijven zich ertoe de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40% en maatregelen te treffen om de lokale impact van de klimaatverandering tegen te gaan.

De oppositie had toch enkele bemerkingen en fractie SAMEN N-VA heeft zich trouwens onthouden bij de goedkeuring van het gemeentelijk klimaatactieplan.
Dit klimaatactieplan werd gemaakt na de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarmee Sint-Martens-Latem zich geëngageerd heeft om 40% Co2 te besparen.
SAMEN N-VA had veel meer verwacht van dit klimaatactieplan, veel meer daadkracht en ambitie.
De verdienste is dat alles eens bijeen geschreven is in een lijvig document van 180 pagina’s maar het biedt niet eens een leidraad om de voortgang af te toetsen, om jaarlijks te evalueren waar we staan, om concrete doelstellingen af te vinken. 
Hiermee wil de fractie een duidelijk signaal geven dat het plan dat ter goedkeuring werd voorgelegd teleurstellend is. Ondanks adviezen van de politieke fracties en van adviesraden, is het plan niet concreet, zijn geen duidelijke doelstellingen geformuleerd en geen berekeningen gemaakt die aantonen dat de beoogde besparing effectief zal gerealiseerd worden. Het blijft bij algemene principes, de aankondiging van bijkomende onderzoeken en van sensibiliseringsacties. De fractie SAMEN N-VA zal dan ook zelf concrete voorstellen blijven doen om klimaatdoelstellingen te bereiken.
Het voorstel om meer zonnepanelen te leggen op gemeentelijke gebouwen werd reeds overgenomen door het schepencollege. Voorstellen om het fietsen verder te promoten, werden op tafel gelegd en worden eerstdaags verder besproken.

Bomenbeleidsplan

Na jaren aandringen, is SAMEN N-VA verheugd dat er uiteindelijk een gemeentelijk bomenbeleidsplan unaniem is goedgekeurd door de gemeenteraad. Hiermee is het werk zeker nog niet af.
De boominventarisatie waarover de gemeente beschikt, is ondertussen achterhaald. Het is van groot belang dat deze in 2022 wordt geactualiseerd. 

Het is trouwens belangrijk dat er ook een meerjarig-bomenbeheersplan wordt opgemaakt. Daarin worden de principes die nu werden vastgelegd, omgezet in concrete acties. Er is beloofd dat dit zal klaar zijn tegen februari 2022. We kijken ernaar uit, stelt fractieleider Kristof Vanden Berghe. Er moet ook op ruime schaal gecommuniceerd worden over dit bomenbeleidsplan, zodat alle inwoners van de gemeente weten waar het over gaat en gemotiveerd worden hieraan mee te werken.

Bomenbeleidsplan kreeg unaniem groen licht van de gemeenteraad maar er blijft werk aan de winkel !

Vernieuwing recyclagepark Sint-Martens-Latem

Op naar een vlottere en gebruiksvriendelijkere inrichting

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem wil het recyclagepark veiliger, gebruiksvriendelijker en meer ergonomisch inrichten en wil bezoekers verder stimuleren om correct te sorteren.
Op de gemeenteraad van 22 november 2021 werd dan ook een bestek goedgekeurd voor het aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van het recyclagepark.

Verhoogde berm

De voornaamste aanpassingen zijn een verhoogde berm en een tweede weegbrug. De verhoogde berm voor wagens zal centraal in het recyclagepark worden aangelegd, om zo het gebruik van trappen aan de containers te kunnen elimineren. Een deel van het park zal nog steeds voorbehouden zijn voor gratis fracties, het andere deel voor betalende fracties. Om in beide zones het gebruik van trappen te vermijden, zal de verhoogde berm in het midden fysiek gescheiden worden.

Weegbrug

Om de betalende fracties te kunnen aanrekenen volgens aangeleverd gewicht, is een weegbrug essentieel op een recyclagepark. Het park beschikt op vandaag over één weegbrug, waarover zowel inkomende als uitgaande wagens moeten rijden. Om de verkeerscirculatie voortaan vlotter te laten verlopen, zal een tweede weegbrug worden geïnstalleerd. De aanwezigheid van een parkwachter aan de weegbruggen zal dan niet meer nodig zijn, waardoor deze ingezet kan worden om bezoekers te begeleiden bij hun parkbezoek.

Circulatieplan

Een logisch circulatieplan moet er ten slotte voor zorgen dat een bezoek aan het recyclagepark laagdrempelig is voor elke inwoner.

De lancering van het bestek voor het aanstellen van een ontwerper is een eerste stap in een traject dat in 2022 moet leiden tot de aanleg van een tweede weegbrug en de aanpassing van software, en tegen de winter van 2024-2025 tot de verdere, veiligere herinrichting van het recyclagepark.

NOTEER OOK:

Mondmaskerplicht in recyclagepark Sint-Martens-Latem vanaf 26 november 2021

Vanaf vrijdag 26 november 2021 zal er een mondmaskerplicht gelden in het recyclagepark van Sint-Martens-Latem, gelegen in de Lijnstraat. Deze verplichting komt er op advies van afvalintercommunale IVM, vanuit de bezorgdheid om de gezondheid van de recyclageparkmedewerkers en rekening houdend met de stijgende coronacijfers in onze regio.

Gezien het niet mogelijk is om steeds de anderhalve meter afstand te bewaren, zal elke bezoeker dus verplicht worden om te allen tijde een mondmasker te dragen. Bezoekers zullen bij de ingang van het recyclagepark op de mondmaskerplicht gewezen worden door middel van affiches.

De mondmaskerplicht zal voorlopig zeker gelden tot eind januari 2022.

Sint-Martens-Latem: Waterfactuur blijft onveranderd

Saneringsbijdrage en -vergoeding blijven onveranderd

Via de riolering wordt vervuild afvalwater naar waterzuiveringsinstallaties getransporteerd om gezuiverd te worden.
Dit kost uiteraard flink wat geld. Enkele jaren geleden heeft de hogere overheid beslist dit gedeeltelijk te recupereren via de waterfactuur.
Die factuur bevat 3 componenten: vergoeding voor de productie en levering van het drinkwater, vergoeding voor het inzamelen en afvoeren van het afvalwater (riolering en grachten) en een bijdrage voor het zuiveren van het afvalwater.
Over de kost voor het inzamelen en afvoeren van het afvalwater, de zogenaamde gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding, kan een gemeentebestuur zelf beslissen.
De overige tarieven worden via de hogere overheden bepaald.

Tijdens de gemeenteraad van 22 november 2021 besloot het lokaal bestuur om niet in te gaan op het voorstel van TMVW om de saneringsbijdrage en -vergoeding te verhogen tot het maximum van € 1.40/m3. Het lokaal bestuur beschouwt de saneringsbijdrage als een verdoken belasting en wil liever transparant de investeringen in onder meer rioleringen weergeven.
Voor de komende periode, tot 2027, staan momenteel 46 (riolering)projecten op de uitvoeringsplanning, o.a. in de Museumwijk, George Minnelaan en Patio’s, Brakelmeers en Brakelleie, Koperstraat, Moeistraat, Elsakkerweg, Reinaertdreef, Brandstraat en Gevaertdreef.

Sinds 2016 is de bijdrage in Sint-Martens-Latem onveranderd gebleven.
De gemeentelijke saneringsbijdrage (drinkwaterklanten) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (eigen waterwinning) worden voor 2022 aldus bepaald op € 0,95/m³, dit zowel voor huishoudelijk verbruik (basistarief) als niet huishoudelijk verbruik (vlak tarief).

(foto Aquafin)

Sint-Martens-Latem : populaire wandelroute hersteld

Knuppelpad terug open voor het publiek

De afgelopen weken werd het vlonderpad, beter bekend als het Knuppelpad, vernieuwd.
Tijdens de eerste corona-lockdown werd het pad, gelegen tussen de Meersstraat en de Kwakstraat, heel intens gebruikt om vanaf het Gemeentehuis de Latemse Meersen in te wandelen.
Door het veelvuldige gebruik ging de staat van het voornamelijk houten pad snel achteruit en was een renovatie noodzakelijk voor de veiligheid van de recreanten.

Er werd een volledig nieuwe houten constructie geplaatst, waardoor het nu weer mogelijk is om de route door de Latemse Meersen te wandelen.
Het Knuppelpad maakt ook deel uit van de Albijn Van den Abeele wandelroute in Sint-Martens-Latem. Door de afronding van de werkzaamheden is deze route weer volledig te volgen door wandelaars.

Latemse Meersen: Latemse meersen (natuurpuntgent.be)

Albijn Van den Abeele wandelroute: Albijn Van den Abeele wandelroute (9 km). – Sint-Martens-Latem

Kerk van Huise van 24 december tot 6 januari 

Licht en Rots in de branding 

Met “LICHT” willen enkele eerder toevallig samengekomen mensen uit Kruisem en omgeving de  mensen uit de streek iets bieden voor de “donkere dagen”. De dagen tussen Kerst en Driekoningen.  Op een eenvoudige wijze willen ze de kerk van Huise herscheppen tot een ervaringsruimte. Met  25.000 brandende kaarsjes in 14 dagen moet zoiets wel lukken. Licht, duisternis en stilte vormen het  kader binnen het welke elkeen een momentje van verwondering, rust of diepe ervaring kan opdoen. Gewoon simpel, ontdaan van alles wat overbodig is. Ook dit kan een feest zijn. Een feest voor het  hart. In deze moeilijke tijden is hier mogelijk wel een beetje behoefte aan. 

Elke avond van 17u tot middernacht is de kerk open van 24 december tot 6 januari. Kom hier even  heen en ga even zitten. Noem het “tot rust komen”, genieten, mediteren, bidden, … maakt niet uit.  Zolang je maar de stilte respecteert en onderhoudt. Stilte is immers de derde pijler, naast licht en  duisternis. De 10de eeuwse kerk van Huise, met haar robuuste zuilen van Doornikse kalksteen, vormt  in de gloed van zoveel kaarsen een indrukwekkend decorum. 

Alsof in het dansende licht de stenen weer tot leven komen. Een sacrale dimensie ontvouwt zich en  spreekt zonder woorden. Hier is werkelijk iedereen van harte welkom, over elke religieuze,  levensbeschouwelijke of filosofische overtuiging heen. Er is hier maar één adagium: connectie met  datgene dat het materiële overstijgt. We noemen dit spiritualiteit. Een sacrale ervaring ligt binnen  ieders bereik. Het respect voor traditie is een uitgangspunt. 

Dit is een project voor jong en oud, voor jonge gezinnen, mensen op leeftijd, kleinkinderen met opa  of oma, vrienden, buren, nieuwkomers op het dorp, mensen van ver of dichtbij. Wij hopen dat  mensen hier eventueel het contact kunnen herstellen met hun innerlijke. We hopen dat mensen zich  verwonderen over het mysterie van het leven dat komt en gaat. 

Al wie komt kan ons helpen met de realisatie van het project “Licht”. Koop hier een kaarsje en plaats  het bij de “zee van Licht”. Laat je kaarsje deel uitmaken van een gebeuren dat tussen pijn en angst, uitdrukking geeft aan hoop en vertrouwen. Je kaarsje is uitdrukking van medeleven met zij die  rouwen en afzien. Je kaarsje versterkt ons in de hoop op een betere wereld. 

VZW Licht verkoopt ook een prachtig sfeerboek met schitterende foto’s genomen door Jan Verzelen  met gedichten van Joost De Boever en ook prachtige wenskaarten voor Kerst en Nieuw. 

Wie hier tot rust wil komen kan ook aanschuiven aan een schrijftafel die je kan gebruiken om die ene  veel te lang uitgestelde brief te schrijven, of je Kerst- en Nieuwjaarskaartjes, je gedachten te  ordenen, mogelijk de poëet in je los te laten, …  

Je kunt hier zelfs blijven slapen. Dan word je “wachter” van het licht. Dit moet natuurlijk vooraf  geregeld. 

Er is ook een muzikaal programma:  

Thomas Langlois: speelt fragmenten uit the Songbook of John Dowland op theorbe.
Een prachtige,  sobere toonzetting op de avond van Kerstdag. Schoonheid, meditatie, melancholie en nostalgie uit het 17de eeuwse Engeland van de Tudors. 

25/12 om 19.30u 

Annalivia Bekaert: deze mezzosopraan brengt liederen van Hildegard von Bingen. Deze Duitse  kloosterlinge en mystica stond aan de wieg van de religieuze zangkunst. Annalivia evoceert met haar  gezangen de geest van de 10de eeuw, de periode van de bouw van de kerk van Huise. Tussendoor  orgelspel door Emmanuel Sproelants en ook sacrale dans, euritmie door Emilie Van der Held. 

30/12 om 19.30u 

Quilisma Ensemble o.l.v. Koenraad Vestichel met 14de tot 16de eeuwse gezangen met o.a. O Magnum  Mystrium. Telkens weer zetten zij een toon die de tijdsgeest van liederen perfect tot leven brengt. 
Hun reputatie staat garant voor een innemende avond vol fijne sensaties. 

04/01 om 19.30u 

Gospodi ensemble: de muziek van de Slavisch-Byzantijnse liturgie. De nauwgezette selectie van  partituren vroeg van meet af aan ijverig speurwerk in een tamelijk gesloten wereld. De beheersing  van de uitspraak, de vertaling van de liturgische teksten en de juiste interpretatie van de muziek  brachten Gospodi in nauw contact met slavisten, iconografen en de monnikengemeenschap van  Chevetogne. 

06/01 om 19.30 

Reserveren: licht.vzw@gmail.com tickets €15 ADK €20

Goed nieuws uit Oost-Vlaams Provinciebestuur !

Stalen fietsbrug werkt missing link op F7 in Deinze weg

Begin maart 2021 gingen de werken aan de fietsbrug over Volhardingslaan in Deinze van start. Deze nieuwe fietsbrug zal voor fietsers en voetgangers een veilig alternatief zijn voor het oversteken van de drukke gewestweg N35 (Volhardingslaan). Een belangrijke missing link op de fietssnelweg F7 van Deinze richting Kortrijk en Gent wordt zo weggewerkt.

De brug over de Volhardingslaan in Deinze is in volle opbouw en ligt momenteel bij staal- en metaalbedrijf Aelterman in de Gentse haven. Gedeputeerde Riet Gillis en burgemeester Jan Vermeulen brachten woensdag 17 november, een werkbezoek aan het bedrijf om de fietsbrug – in afwachting van de plaatsing begin 2022 – te bekijken en zicht te krijgen op de verdere planning.

Het project op de F7 omvat naast de grote fietsbrug over de Volhardingslaan ook twee kleinere bruggen over de Sint-Hubertusstraat en de Velostraat.

Het ingenieursbureau SBE uit Sint-Niklaas ontwierp de elegante stalen bruggen. De beide borstweringen vormen de constructieve hoofdliggers van de hoofdbrug. Deze centrale brug zal 84 ton wegen en rusten op betonnen landhoofden, gefundeerd op palen.
De overspanning van de centrale brug zal 42,55 m zijn en de vrije doorgangshoogte 5,62 m. Op een nacht in april 2022 zal ze worden gemonteerd in twee helften van 42 ton die ter plaatse worden samengelast ter hoogte van een pijler in het midden van de Volhardingslaan. 

De twee kortere brugjes over de Velostraat en de Sint-Hubertusstraat zijn telkens 12,5 m lang, wegen elk 28 ton en worden op hetzelfde tijdstip geplaatst. Leuk detail: Tijdens de ontwerpfase van de brug (2018) was dit de breedste fietsbrug (fietsbreedte 5,5 m) in wording in Europa.

Het project is goed voor 140 ton bruggen met een totale lengte van ruim 500m. Met de verschillende projectpartners Provincie Oost-Vlaanderen, EFRO, AWV, Infrabel en MOW wordt hiervoor bijna 3,5 miljoen EUR voorzien.

“De fietsbrug in Deinze is zowel technisch als organisatorisch een huzarenstukje.  Ik ben blij dat we na het lange voorbereidingstraject en door een goede samenwerking met de verschillende partners de brug hier vandaag samen al even in ‘avant-première’ kunnen bewonderen. Stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om jong en oud te stimuleren vaker de fiets te nemen. Ze zijn het dan ook meer dan waard: door hiermee mensen echt op de fiets te krijgen vanaf mei 2022 kunnen we tonnen CO2 besparen.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De F7 biedt ook een alternatief aan fietsers voor de N43 (Kortrijkse steenweg). De fietssnelweg loopt immers parallel met de gewestweg vanaf Waregem tot in Gent. De fietssnelweg is een vlot en veilig alternatief tussen Waregem, Zulte, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Gent. De nieuwe fietsinfrastructuur betekent ook goed nieuws voor de bereikbaarheid van het station van Deinze. De fietssnelweg F7 geeft via de nieuwe brug bovendien niet enkel toegang tot het station en de stad, maar biedt in de toekomst ook een veilige en vlotte aansluiting op de fietssnelweg F37 richting het West-Vlaamse Tielt, Roeselare en Ieper.

Burgemeester Jan Vermeulen, Anne Bovyn (weduwe Jacques Rogge), gedeputeerden Kurt Moens en Riet Gillis en Werner Van den Stockt van EFRO

“VOOR LATEM EN DEURLE” ROEPT OP TOT MEER SFEER TIJDENS EINDEJAARSPERIODE

In een periode dat iedereen weer uitkijkt naar wat positief nieuws en het weerzien van familie lijkt het er op dat enkel via de organisatie van het Kerstdorp door de Lions de sfeer in het dorp zal worden gebracht.
Reeds sinds vorig jaar dringt de fractie VOOR LATEM EN DEURLE er op aan om ook in onze winkelstraten meer Kerstverlichting te voorzien. 

Dit gebeurde tot 2012 jaarlijks maar sinds het aantreden van de huidige WELZIJN-meerderheid niet meer. 
Het College geeft spijtig genoeg niet thuis op de vraag van de VL&D-fractie om onze winkelstraten feestelijk aan te kleden.

Er worden enkele kleine accenten beloofd…niets meer dan dat. Allerlei drogredenen worden opgeworpen, van OV-palen die niet geschikt zouden zijn tot een verkeerde plaatsing van de bestaande stopcontacten,…

Een dorp moet leven”, zegt fractieleider Nicolas Bosschem hierover, “en dat missen we een beetje bij de huidige meerderheid: de wil om het dorp te laten bruisen en de inwoners een riem onder het hart te steken. Het initiatief wordt teveel aan derden gelaten: Latem kermis, het Kerstdorp, de gemeente houdt het liefst niet te moeilijk en zo steriel mogelijk. Wij durven beweren dat onze dorpsgenoten snakken naar licht in donkere dagen. De kerstverlichting is daar een essentieel onderdeel van. Ook de ondernemers zijn vragende partij. Die hebben spijtig genoeg vooral begrepen dat het van henzelf zal moeten komen”, besluit Bosschem.

Deurle: Liederen van Schubert in Sint-Aldegondiskerk

Op 13 november om 20.00u organiseert AspiroSonum een Liedrecital met liederen van Franz Schubert.
Met Annalivia Bekaert als mezzo-sopraan en Natalyia Alexeeva aan de piano kunt een avond doorbrengen die u terugbrengt naar de salons van de 18de eeuw.

Pure poëzie op de tonen van de geniale klankvirtuoos die Schubert is.
Deze zeldzame en unieke ervaring van de kunstvorm die de Liedkunst inhoudt, mag geen enkele liefhebber ontgaan.
Met liederen uit oa. “Die Winterreise ” en ” Schwanengesang” kunt u zich verheugen op de mooiste parels van die tijd.

Dit concert vindt plaats in de Sint-Aldegondiskerk te Deurle.  

Reserveren: aspirosonum@gmail.com of 0477 77 04 91

20 euro (10 euro -26) vooraf op BE43 0012 8999 3401

25/15 euro aan de kassa

’t Fonteintje spuit geen nieuwtjes meer

Ons vertrouwd wekelijks huis-aan-huisblad ritselt vandaag voor de laatste keer door mijn vingers.
67 jaar heeft het regionaal krantje ons, helemaal gratis, nieuws en advertenties gebracht uit de Leiestreek.
Uitgever Roularta verwijst ons voortaan door naar haar wekelijkse gratis editie DE ZONDAG.

Die regionale krant kan je (ook al geruime tijd) ophalen bij jouw bakker, in de supermarkten en/of lezen op de website.
Je kan op deze laatste ook jouw e-mailadres nalaten, dan valt de digitale versie elke zondagmorgen in jouw mailbox.

Toch zal dat gemis van het vertrouwde streekkrantje bij ons, na al die jaren, wel een zekere leegte nalaten.

De oorsprong van ’t Fonteintje ligt niet in Gavere, zoals wij hier op de redactie dachten maar wel in Roeselare.
Het was Willy De Nolf die in 1954 in zijn geboortestad, onder de naam ‘Advertentie’ ,het leven gaf aan het huis-aan-huisblad
Van dan af aan zou de gratis krant over heel Vlaanderen uitgerold worden.
Halverwege de zestiger jaren verschenen ook de ruimere regionale edities in Groot-Antwerpen en Groot-Gent en wijzigt de naam naar E3-groep, een verwijzing naar de toenmalige aanduiding van de autosnelweg door Vlaanderen.
In 1979 krijgen de huis-aan-huisbladen van Roularta dan hun definitieve naam met ’t Fonteintje/De Streekkrant.
Die naam was geen toeval want elke week zijn er in Vlaanderen meer dan 50 lokale edities .
In ’t Fonteintje/De Streekkrant vind je nieuws en advertenties uit eigen streek. Die nabijheid zorgt voor een sterke betrokkenheid en een hechte band met lezer en adverteerder.

Ook al stopt de uitgever met ’t Fonteintje, Roularta Mediagroep laat het lokale nieuws niet zomaar los. ‘De Zondag’ zal de lezer en adverteerder een waardig alternatief bieden en… doet dat nu al 20 jaar!. https://www.dezondag.be/

Nelen Lyrics en de satire… in De Kleppe

De existentiële kapper

Mijn gebruikelijke kapper was niet beschikbaar voor mij, zei de vriendelijke dame aan de telefoon

Zoals aan de haren van mijn kaal hoofd- waar toch niet veel roofbouw meer kan op gepleegd worden – trok ik het mij niet aan. Prompt bevestigde ik mijn akkoord voor de als alternatief voorgestelde Steven.

Mannen onder elkaar weet je wel , voetbal , rioolpoltiek, de COVID , de prijs van de nafte, de Chinezen die ons als sushi’s gaan draaien en rauw opeten . En dat geritmeerd op de mantra : het is allemaal de fout van de Sossen . Dat allemaal haal je zo als thema’s aan tijdens een kapbeurt onder mannen.

Je flapt wat teloorgaande glorie uit je teloorgaande haarlokken en je vertrouwde kapper flapt het uitvergroot terug . “ het is nog veel erger dan je denkt” kapt en klapt hij dramatisch terug. En we zijn vertrokken.

Dan eens een diepe zucht , dan weer beginnen over een ander thema . Thema dat we dan telkens met mijn afgeknipt haar in een adem met “ het is allemaal de fout van de Sossen” wegblazen , alsof daarmee de Sossen en bijgevolg de problemen van de wereld worden weggewist .

Met de haargroei groeien die thema’s -helaas voor de wereld maar gelukkig voor mijn kapper- dan ook weer aan, en kunnen we elk kwartaal opnieuw beginnen.

Zo een kwartaalsessie van 15 minuten coiffeurpraat doet deugd en is gezonder dan een dagelijkse sessie van pakweg drie uur toogpraat en goedkoper dan een sessie (exclusief dure verslavende pillen) bij een of andere psychiater.

Merci P.

Steven echter.

Ontvangt me op een manier van een Premier Sommelier bij Hof van Cleve. Tous les égards.
Spreekt U respectueus met U aan. Overloopt uw wensen , deelt U de aangeboden opties mee en bevestigt uw keuze en bijgevolg zijn opdracht zonder één haartje te laten dwarrelen. Een pro. Zonder franjes .

Ik mag gaan zitten en probeer onmiddellijk de coiffeurpraat in gang te krijgen. Ik moet snel handelen want de beperkte tijd van 15 minuten coiffeurpsychatrie mag een chronische neuroot als mij aan zichzelf niet zo maar laten voorbijgaan.

Werkt u hier al lang ? Vraag ik aan het voor mij nieuw gezicht. Hij antwoordt dat hij al 14 jaar kapt maar dat hij hier zijn ontslag heeft gekregen wegens te weinig werk .

Hoe erg, zeg ik. Maar hij countert onverwachts mild. Ik ben soms een paar maand of jaar zonder werk en ik geniet ervan . En als het weer nodig is dan vind ik wel gemakkelijk weer werk.

Ik sta ( of liever zit) versteld. Geen schrijnende toestanden . Geen Vlaams geklaag over bazen .Geen rood gezeur over bonzen. Geen betutteling . Geen gepamper. De hemel trekt helemaal open en zelfstandig blauw boven mijn kappersstoel.

Hoe oud bent u dan met uw veertien jaar ervaring ? ( ik had hem geen 30 jaar ingeschat) .

Wat maakt het uit ? Dat is weer typisch. De mensen willen iedereen in vakjes onderbrengen . Ik tel nooit . Noch geld , noch tijd. Dat zei ik onlangs tegen mijn bankier die zich zorgen maakte of ik “rondkwam”. Loopt al heel zijn leven achter geld aan en heeft nooit genoeg . Ik heb altijd genoeg . Genoeg tijd.

Ik voel meer en meer aan dat Steven eerder mijn geweten dan mijn haar aan het bijknippen is.
Waar woont u ? Probeer ik het gesprek dan maar van het onvatbare “ Nu” naar het hopelijk tastbaarder “Hier ” , om te buigen .

Ergens in de buurt rond Gent ( zichzelf beperken tot het Hier is hem even vreemd , en zijn Hier lijkt zelfs tijdelijk, is ,wie weet ,al geen Nu meer/ wat een irrelevante vraag)

En alsof hij mijn volgende coiffeursvraag al wilt voor zijn : Een van mijn vrienden vroeg me onlangs of ik me niet eenzaam voel. Maar neen . Eenzaamheid bestaat niet . Eenzaamheid is een perceptie die ons door de maatschappij wordt ingelepeld. Alleen zijn moet eenzaam zijn ? Zo voel ik het niet aan. Het zijn de anderen die u dat aanpraten.

Ik weet niet wat ik hoor. En zie niet wat hij kapt. Al hakt hij vanbinnen wel wat dogmatische taboes om.

Hij weet dat ik niet weet en vervolgt:
Sinds mijn acht jaar stel ik me vragen over de zin van het leven . Ik vind dit boeiend , vervolgt hij. Ik ga naar lezingen op de universiteit. En haal bij de Bib heel regelmatig boeken over onder anderen existentialisme en neurowetenschappen . Maar ook …

Een existentiële kapper!

Ik snak naar adem en bevestig bijna zelfverdedigend dat ik ook graag lees . Maar de rollen zijn omgekeerd . “ Ah ja ? “hij lijkt me amper te geloven en klasseert me waarschijnlijk meewarig bij het legertje kookboeken- en stationromanlezers.

Ik ben helemaal kortgeknipt en gekortwiekt : is het Nu dan Hier nog of is het Hier al lang Nu niet meer ?

We rekenen af . Als een psychiatrisch voorschrift schrijft hij iets op een briefje: Krishnamurti ( “why are we here”?) en Osho . Ik kan U de lectuur van hun boeken aanbevelen . Ten bewijze dat ik zijn les goed begrepen heb en ook wel iets lees probeer ik nog snel iets over Thomas Piketty : dat geld meer opbrengt dan arbeid. Dat dat een schande is. Maar ik voel aan zijn gelaten houding dat hij dat allang weet . En vooral dat hij daarmee kan leven . (Waar ben ik in Godsnaam mee bezig).

Want hij heeft genoeg . Genoeg tijd.

Niet zoals zijn bankier. En niet alleen zijn bankier,trouwens.

(Waar gebeurd ietwat bijgeknipt verhaal)