Latemse verenigingen ontvangen dezelfde steun als vorig jaar!

L

Er bestaat een lange traditie in Sint-Martens-Latem om het verenigingsleven te ondersteunen.
In oktober 2020 werd in dat kader een nieuw reglement goedgekeurd waarbij afspraken werden gemaakt rond de steun aan socio-culturele, senioren- en milieuverenigingen.
Door de aanhoudende coronasituatie was het tijdens het voorbije werkingsjaar (september 2020 tot en met augustus 2021) voor de meeste verenigingen niet mogelijk om een normale werking te garanderen: vergaderingen konden niet doorgaan, activiteiten of lezingen werden geannuleerd, er werd extra aandacht besteed aan buitenactiviteiten …

Om die reden heeft de Gemeenteraad unaniem beslist om aan de verenigingen dezelfde subsidie toe te kennen als vorig jaar.
Deze overgangsmaatregel kent de verenigingen dus steun toe op basis van een normaal werkingsjaar, en moet hen in staat stellen de verdere werking te garanderen.

In totaal wordt aan de socio-culturele verenigingen, de seniorenverenigingen en de milieu- en natuurverenigingen samen een subsidiebedrag van 24.075 euro toegekend.

Meer informatie

Pieter Vanderheyden, schepen van verenigingsleven
pieter.vanderheyden@sint-martens-latem.be – 0496 58 21 58

Verenigingen kunnen op steun van gemeente rekenen !
Verenigingsleven hoopt op een ‘normaal’ 2022

Sint-Martens-Latem: Ook ‘Voor Latem en Deurle’ keurt het meerjarenplan niet goed

Een gemeentelijk meerjarenplan leidt elke legislatuur tot soms oeverloze discussies waar de modale mens in verdrinkt. Daarom vonden wij op de redactie dat we elke fractie beter aan bod lieten om hun standpunten te staven. Na de versie van ‘Welzijn’ en N VA/ Samen schotelen we onze lezer de visie van Voor Latem & Deurle voor:

Reeds bij de bespreking van de Meerjarenplanaanpassing (MJPA) 2021 formuleerde ook VOOR LATEM & DEURLE een aantal scherpe opmerkingen bij door het Schepencollege gevoerde beleid.
In een uitgebreide, zeer gedetailleerde nota formuleert fractieleider Nicolas Bosschem het standpunt van zijn fractie naar pers en publiek toe. We citeren:

“Bij de lectuur van de MJPA 2022 maakt onze fractie zich zelfs nog meer zorgen dan vorig jaar. 

Deze bezorgdheid voort uit de volgende 5 vaststellingen:

 1. Net zoals dit in 2021 het geval was, worden er ook nu veel van de eerder opgenomen acties weggelaten of herbenoemd (lees: gewijzigd);
 2. Het beleidsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd is onvoldoende concreet en luistert niet naar de door de Adviesraden gegeven suggesties; 
 3. Ook is en blijft het opvallend dat een aantal noodzakelijke investeringen verder achterwege worden gelaten,dit terwijl er wel hoge bedragen worden geïnvesteerd in prestigeprojecten, zoals de bib, het stadspark in Deurle en een kunstwerk als “Moeder Aarde”;
 4. Dit beleid is te weinig gefocust op “mensen” en richt zich vooral op prestige!;
 5. Lost but not least stellen we vast dat in de MJPA 2022 sprake is van een fictief structureel evenwicht, waarbij één en ander door het Schepencollege bewust meer rooskleurig wordt voorgesteld dan het eigenlijk is.

Een aantal concrete voorbeelden van deze vier vaststellingen:

1. Betreffende de weggelaten of hernoemde acties:

 • Het is voor iedereen duidelijk dat corona ook in 2021 roet in het eten heeft gestrooid maar net zoals dit de voorbije jaren het geval was, zijn er ook nu nogal wat acties die hetzij weggelaten worden / hetzij hernoemd worden, dit zonder dat het daarbij duidelijk is of dit het gevolg is van het al dan niet gerealiseerd zijn van deze acties, dan wel van het niet langer opnemen ervan in het meerjarenplan (idem: vb. verschillende riolerings- en wegeniswerken die nochtans deel uitmaakten van het MJP 2020 – 2025 maar doorgeschoven worden naar de volgende legislatuur).
 • Het lijkt ons beter om geen acties weg te laten maar om op te nemen of, hoe, wanneer deze al dan niet gerealiseerd zijn, IMMERS cijfermatig stellen we jaar na jaar vast dat er een groot verschil is tussen de sinds aanvang van deze legislatuur aangekondigde investeringen en de uiteindelijk op het einde van het jaar effectief uitgevoerde investeringen (verschil van meer van 50%)!

2. Onvoldoende concreet

Veel acties zijn in dermate algemene bewoordingen geformuleerd dat men er eigenlijk alle kanten mee uit kan EN er is geen concrete timing voorzien. Het is dus koffiedik kijken waar men met bepaalde dossiers heen wil…; 

3. Noodzakelijke investeringen blijven uit:

1. nog steeds geen gemeentelijk openbaar vervoer (nochtans beloofd);

2. nog steeds geen fietsactieplan met aanzet tot aanleg veilige fietspaden – Fietssuggestiestroken en fietsstraten zijn een mooi begin MAAR dit moet een EN-EN (samen met noodzakelijke infrastructuurwerken) verhaal zijn!

3. Men blijft geld pompen in een verouderde Oase. Dit gebouw is in lamentabele toestand – onverantwoord!

4. Dit beleid focust te weinig op “mensen” en richt zich vooral op “prestige”:

Het Schepencollege houdt het bij grote investeringen in allerhande prestigeprojecten die financieel uit de hand lopen maar laat na om ook te investeren in onze lokale middenstand (vb. geen parkeerplaatsen in onze winkelstraten) en in onze kansarme inwoners (vb. waar blijven de sociale woningen?). 

Er wordt een steriel beleid gevoerd. 

Het Sociaal objectief wordt niet gehaald en de sociale ambities worden zelfs teruggedraaid.

5. Een fictief financieel evenwicht:

Het “Welzijn”-college blijft voorhouden dat het MJP in financieel evenwicht is en dat er nog voldoende marges zouden zijn om de voorgenomen investeringen (maar liefst 27 MIO €) te kunnen dragen.

In vergelijking met de MJPA 2021 stellen wij evenwel vast dat:

 • Het beschikbaar budgettair resultaat blijft dalen en in 2025 zelfs gehalveerd zal zijn van 1 MIO naar amper € 500.000;
 • De autofinancieringsmarge (marge die overschiet na financiering van investeringen) in 2025 is gedaald van 200.000 naar amper € 23.000!
 • De gecorrigeerde autofinancieringsmarge zelfs gedaald is van 1.5 MIO naar -MIN €800.000!

Dit is ongezien en toont aan dat de verkiezingsleuze van Welzijn “meer doen met minder” NIET meer dan een loze belofte blijkt te zijn.

IMMERS: zolang de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er uiteraard geen probleem. 

ECHTER: In het geval dat de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, – zoals dit voor onze gemeente tegen 2025 het geval zal zijn- schuift een bestuur de leningslasten eigenlijk door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. 

CONCLUSIE:

VOOR LATEM EN DEURLE maakt zich zorgen en keurt het MJPA NIET GOED.

VAST STAAT DAT DIT “WELZIJN”-COLLEGE – EN HAAR DEZE ABSOLUTE MEERDERHEID – VEEL ÏNVESTEERT MAAR DE PRIORITEITEN WORDEN VERKEERD GELEGD. 

ONDERTUSSEN KOMT DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN ONZE DORPEN STEEDS MEER ONDER DRUK TE STAAN. IS DIT “MEER DOEN MET MINDER”?

DIT BESTUUR STELT BELANGRIJKE INVESTERINGEN UIT MAAR VERBRUIKT ONDERTUSSEN WEL DE TUSSEN 2001 en 2012 OPGEBOUWDE MARGES DIE ONS IN DE MOGELIJKHEID ZOUDEN MOETEN STELLEN OM DEZE BROODNODIGE INVESTERINGEN ALSNOG TE KUNNEN DOEN.

De bouw van de prijzige nieuwe bib is een duidelijke struikelsteen

Sportverenigingen houden subsidie

Sint-Martens-Latem blijft door corona gedupeerde sporters financieel steunen

Het sportseizoen 2020-2021 liep van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021. Net zoals vorig jaar was ook dit sportseizoen niet evident: sommige competities konden niet doorgaan, tornooien werden geannuleerd, bezoekers werden niet toegelaten, trainingen liepen anders.. 

Om die reden heeft het bestuur van Sint-Martens-Latem beslist om voor seizoen 2020-2021 hetzelfde subsidiebedrag uit te keren als het jaar ervoor.
Hiermee volgt het bestuur het advies van de Sportraad en de voltallige Gemeenteraad.

In totaal wordt 18.650 euro aan subsidies uitgekeerd.

Sporthal Latem-Deurle
FC Latem Ladies

Sint-Martens-Latem – Gemengde gevoelens bij aanpassing meerjarenplan

Sint-Martens-Latem zet investeringslegislatuur verder

Tijdens de gemeenteraad van 20 december 2021 werd de meerjarenplanaanpassing 2022
goedgekeurd. Die stelling werd niet gedeeld met de oppositiepartijen en die stemden dan ook tegen!
Met de meerjarenplanaanpassing wil het lokaal bestuur bevestigen dat de huidige
legislatuur een investeringslegislatuur is. Totaal zal 36,4 miljoen euro worden geïnvesteerd over de
periode 2021-2025.

Investeringslegislatuur
De geplande investeringen in de riolerings- en wegenwerken worden bevestigd met een budget van
11,4 miljoen euro. Er is daarnaast 6 miljoen euro voorzien voor een nieuwbouw van de gemeentelijke
basisschool van Latem.
Verduurzaming is ook een rode draad in de meerjarenplanaanpassing, waarbij de aanleg van een geothermieveld aan het gemeentehuis in het oog springt. Ook de herinrichting van het recyclagepark en de uitvoering van het fietsactieplan staan op de planning in 2022.

Fiscale maatregelen
De aanvullende personenbelasting (5,5%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (472)
blijven gelijk. Bovendien verlaagde de gemeente in 2021 de tarieven van de gemeentelijke belasting
op economische bedrijvigheden en schrapte ze de horecabelasting om tegemoet te komen aan de
impact van Covid-19 bij de zelfstandigen en ondernemers.

Inhoudelijke update van de acties
Ter voorbereiding van de jaarlijkse actualisering van het meerjarenplan voerde het lokaal bestuur
een inhoudelijke update uit van de acties uit het meerjarenplan. Bij de nieuwe acties wordt extra
focus gelegd op twee belangrijke evoluties in de maatschappij.
Enerzijds de klimaatverandering en anderzijds de transitie in de vervoersmodi, beide grote uitdagingen voor elk lokaal bestuur de komende jaren.
Daarnaast komen er ook extra accenten in het kader van de renovatie van het gebouwenpatrimonium, de ondersteuning van het verenigingsleven en de evenementen, de uitbouw
van het ruimtelijk beleid, het groenbeheer, enzovoort. Deze stuk voor stuk belangrijke thema’s
blijven de basis van het meerjarenplan.

Holle woorden stelt oppositiepartij SAMEN N-VA bij monde van fractieleider Kristof Vanden Berghe:

“Het door Welzijn goedgekeurde meerjarenplan is dan ook niet geloofwaardig en spiegelt
onze inwoners onrealistische luchtkastelen voor.
Het bevat te veel verkeerde beleidskeuzes en in te veel materies is er halverwege de legislatuur geen visie of geen plan. En bij de financiële haalbaarheid van het geheel kunnen ernstige vragen gesteld worden.
Alle knipperlichten staan op oranje! Hoog tijd voor een meer doordachte en daadkrachtige aanpak!

Na de eerste helft van deze legislatuur stelt SAMEN N-VA vast dat er te weinig snelheid gemaakt wordt bij de uitvoering van de acties uit het meerjarenplan, dat budgetten voor cruciale dossiers geschrapt worden en de marges van het financieel haalbare bereikt zijn. 

 1. De budgetten van te veel dossiers schuiven jaar na jaar door zonder dat ze worden besteed. Die tendens stellen we vast over de hele lijn van meerjarenplan:
  1. Dat geldt voor allerhande kleinere acties, zoals de aanleg van trage wegen, het ondergronds brengen van glascontainers als de restauratie van cultuurhistorische graven op onze kerkhoven.
  2. Maar het geldt evenzeer voor patrimoniumprojecten, zoals de renovatie van de Oase, de bouw van een dorpszaal aan De Vierschaar en de renovatie van het Cultureel Centrum Zomernest in de Kwakstaat. Alle plannen schuiven op naar het einde van de beleidsperiode.
  3. Hetzelfde stellen we helaas vast bij de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken: zowel de noodzakelijke en beloofde werken aan de Koperstraat, de Moeistraat, de Elsakkerweg als de Reinaertdreef laten veel langer op zich wachten dan was aangekondigd.
 2. Voor drie sleuteldossiers werden op de gemeenteraad de reeds voorziene budgetten zelfs geschrapt zonder dat de realisatie via een andere werkwijze gegarandeerd kan worden. Dit is het geval voor de cruciale huisvestingsprojecten voor sociaal en betaalbaar wonen aan de Priesterage en in de Lijnstraat. Ook voor de verdere globale ontwikkeling van de sportsite worden geen budgetten meer voorzien. Of toch: één symbolische euro …
 3. Voor andere projecten weten we dat de ingeschreven budgetten niet volledig zijn. Het beste voorbeeld daarvan is het bouwproject van de bibliotheek. Enkel de budgetten voor de 3 gegunde percelen zijn opgenomen in de cijfers. Voor andere delen van de werken – waarvan iedereen weet dat ze ook uitgevoerd moeten worden (omgevingswerken) – wordt geen euro voorzien.
 4. En voor projecten die wel in uitvoering zijn, zien we de budgetten ontsporen. Vorig jaar hadden we op dat vlak de werken aan de sporthal, nu die aan het seniorenflatgebouw, die maar liefst 63% duurder uitvallen dan vorig jaar was vooropgesteld.
 5. Ook voor acties die deel uitmaken van het goedgekeurde mobiliteitsplan, van de goedgekeurde klimaatplannen of het plan ter reductie van restafval, wordt geen euro voorzien, terwijl ze wel werden aangekondigd.
 6. En tot slot is het duidelijk dat de marges van de financiële mogelijkheden van onze gemeente nu wel tot op het randje worden afgetast. Nadat de voorbije 20 jaar de zware leningen uit de vorige eeuw stelselmatig werden afgelost, werd dit jaar al bijna 3 miljoen euro geleend en worden nog 27 miljoen euro aan leningen voorzien voor de komende jaren. Het is niet verkeerd om in deze omstandigheden te investeren en te lenen. Dat is zelfs belangrijk, maar er zijn wel grenzen aan. We bevinden ons nu op het randje, terwijl voor heel belangrijke dossiers geen middelen meer voorzien zijn.
  Beide fracties uit de oppositie leggen, bij toegestuurd persbericht van SAMEN N-VA nog een ander pijnpunt bloot :

Doelstellingen voor sociale huisvesting moeten behouden blijven

De Welzijn-meerderheid in de Latemse gemeenteraad heeft een aanvraag tot vrijstelling van de bouw van 19 sociale woningen in onze gemeente goedgekeurd.
SAMEN N-VA, hierin gesteund door de andere oppositiefractie Voor Latem&Deurle, heeft er sterk voor gepleit dit voorstel niet te volgen en – integendeel – een tandje bij te steken om de beoogde doelstelling tegen 2025 wel te realiseren.
In 2008 werd door de Vlaamse overheid voor elke Vlaamse gemeente een doelstelling bepaald voor de bouw of huur van extra sociale woningen. De gemeenten kregen hiervoor 17 jaar de tijd.
Tot eind 2018 lag Sint-Martens-Latem perfect op schema om die doelstelling ook te realiseren.
De voorbije drie jaar is echter geen vooruitgang geboekt. Meer zelfs, er wordt beslist aan de Vlaamse regering uitstel te vragen voor de uitvoering van een deel van de doelstelling.
SAMEN N-VA blijft erin geloven dat de realisatie van extra sociale woningen in onze gemeente echt geen heksentoer of onmogelijke opdracht is. Als je dit echt wil, als je er echt voor gaat, dan is dat wél haalbaar. Het getuigt van te weinig ambitie, van te weinig daadkracht om nu uitstel te vragen.
Immers, door uitstel te vragen, laat Welzijn de 60 in onze gemeente gedomicilieerde gezinnen die op een wachtlijst staan (dit is het bij ons laatste gekende cijfer van de wachtlijsten, d.d. 31/12/2018 – bron verslag Lokaal Woonoverleg 16/10/2019) om een sociale woning toegewezen te kunnen krijgen, in de kou staan. Het gaat om die gezinnen en personen die het maand in maand uit lastig hebben om de huur te betalen. Het zijn die gezinnen die een krachtdadig beleid van de gemeente mogen verwachten en waarvoor wij ons moeten engageren.
De spijtige beslissing om uitstel te vragen, helpt deze mede-inwoners helemaal niet vooruit”.

Zo te zien vermoeden we dat deze dossiers hier binnenkort nog zullen ter sprake komen met een tegenwoord van WELZIJN en/of de visie van Voor Latem & Deurle.

Zo blijft de inwoner geïnformeerd en daar tekenen wij (de redactie) ook voor.

Sint-Martens-Latem zag het licht

Vredeslicht aangekomen in Sint-Martens-Latem

Op zaterdag 18 december 2021 bracht een groep lopers van de Latemse Loopclub het Vredeslicht
naar Sint-Martens-Latem. Het Vredeslicht is een soort olympisch vuur dat over een afstand van 4.500
km wordt doorgegeven om mensen met elkaar te verbinden. Een menselijke schakel die overal ter
wereld warmte en licht verspreidt.

Met fakkels in de hand arriveerden de sportievelingen iets na 16 uur aan het gemeentehuis, nadat ze
een half uur eerder waren vertrokken aan de kerk van De Pinte en ook even halt hielden aan
woonzorgcentrum Ter Venne. Ze werden enthousiast ontvangen door burgemeester Agnes Lannoo-
Van Wanseele en de Kerstman. Singer-songwriter Jim Cain zorgde voor een streepje muziek.

De lopers konden op heel wat supporters rekenen. De aanwezige inwoners konden ook hun eigen
kaarsje aansteken aan het Vredeslicht, om het zo nog verder te verspreiden. Binnen enkele dagen zal
het Vredeslicht zijn weg voortzetten richting Deinze. (ingezonden foto’s)

Sint-Martens-Latem wil sluikstorten verbannen

Mobiele camera tegen sluikstorten geplaatst in Sint-Martens-Latem

Sint-Martens-Latem spant zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil op het grondgebied in te perken d.m.v. sensibilisering en de organisatie van opruimacties, met de steun van tal van vrijwilligers.
Daarnaast ruimt gemeentepersoneel frequent sluikstorten en zwerfvuil op.  

Een effectieve aanpak van het probleem vereist ook een handhavingsluik, zodat overtreders weten dat ze niet ongestraft afval mogen achterlaten. Overtreders hebben nog te vaak het gevoel dat de pakkans gering is.
Daarom besloot het lokaal bestuur om in samenwerking met afvalintercommunale IVM een hoogtechnologische camera in te zetten.

De camera werden in de week van 6 december 2021 geplaatst op het grondgebied van Sint-Martens-Latem. Het betreft een mobiele camera, die op diverse locaties in de gemeente kan geplaatst worden met als doel het sluikstorten te ontraden en personen die toch sluikstorten, te vatten.
Die locaties worden bepaald in overleg met de zwerfvuilvrijwilligers.

Sluikstorters die betrapt worden, riskeren een GAS-boete tot 350 euro.

Sint-Martens-Latem : gemeentebestuur vindt een meerderheid voor het klimaatplan

Sint-Martens-Latem keurt klimaatplan goed

Op de gemeenteraad van 22 november 2021 werd het klimaatplan van Sint-Martens-Latem goedgekeurd. Met dat plan wil de gemeente de CO2-uitstoot op het grondgebied met minstens 40% doen dalen tegen 2030. Daarnaast wil het gemeentebestuur zich actief wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Lokale inspanningen

Lokale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, zijn nodig, zo werd becijferd in het klimaatplan. Beslist bovenlokaal klimaatbeleid zal op vandaag slechts voor een CO2-reductie van 5% zorgen in Sint-Martens-Latem. Als de gemeente de doelstelling van 40% wil bereiken, zal er lokaal dus een tandje bijgestoken moeten worden, hoewel het bestuur benadrukt dat het rekent op een betere ondersteuning van ‘bovenaf’ bij het uitwerken van een doeltreffend klimaatbeleid.

Het gemeentelijk klimaatplan maakt duidelijk dat er vanuit de verschillende hoeken van de maatschappij inspanningen nodig zullen zijn om de CO2-uitstoot significant te doen dalen. Anders dan bij de ‘gemiddelde Vlaamse gemeente’ is het aandeel van de landbouw en de industrie in het randstedelijke residentiële dorp Sint-Martens-Latem zeer beperkt. De CO2-uitstoot per huishouden is echter wel 50% hoger dan het Vlaamse gemiddelde, te wijten aan het deels verouderde bestand van vaak alleenstaande eengezinswoningen.

Het zwaartepunt: de huishoudens en duurzame energieproductie

Met name wat betreft het verouderde segment van de gebouwen zal volop ingezet worden op het isoleren van muren en daken, maar ook het plaatsen van vloerisolatie en hoogrendementsbeglazing zal gestimuleerd worden. De gemeente wil daarvoor een traject uitwerken om de inwoners optimaal te ontzorgen en onderzoekt daarvoor samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde partners.

Ook lokale energieproductie staat hoog op de agenda. Lokale productie van elektriciteit zal opgeschaald worden via privatief en collectief geproduceerde zonne-energie. Voor wat betreft de warmteproductie wil Sint-Martens-Latem het hoge aandeel van stookolie (50%) counteren door in te zetten op warmtepompen. Ook hier is ontzorging van de inwoners het sleutelwoord.

Het gemeentebestuur wil zelf in de eerste plaats het goede voorbeeld geven door een energiezorgsysteem en een renovatietraject op poten te zetten voor het integrale gemeentelijk gebouwenbestand.

Wapenen tegen klimaatverandering

Het bestuur erkent dat de klimaatverandering reëel en onomkeerbaar is, en stelt een aantal acties voorop om het dorp te wapenen tegen de lokale klimaatimpact. De gemeente neemt op vandaag al verregaande maatregelen tegen privatieve en publieke verharding en zal daar in de toekomst verder op inzetten. Bij alle bouwprojecten wordt nauwlettend toegezien op de verhardingsgraad, maar het bestuur wil ook inzetten op kwalitatief groen in tuinen en in de openbare ruimte en lanceert daarvoor een waar bomenbeleidsplan. 

Minder verharding en meer kwalitatief groen moeten ook een gunstig effect hebben op de bescherming van de inwoners en hun omgeving tegen hittegolven, die in de toekomst frequenter zullen voorkomen. In de publieke ruimte wordt volop ingezet op het lokaal laten infiltreren van regenwater bij de wegenis, de gemeentelijke gebouwen (hemelwaterneutraliteit) en via vernatting van natuurgebieden.

Het goedgekeurde klimaatplan zal worden ingediend bij Europa en komt tegemoet aan de eerder aangegane engagementen in het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbinden lokale besturen en bedrijven zich ertoe de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40% en maatregelen te treffen om de lokale impact van de klimaatverandering tegen te gaan.

De oppositie had toch enkele bemerkingen en fractie SAMEN N-VA heeft zich trouwens onthouden bij de goedkeuring van het gemeentelijk klimaatactieplan.
Dit klimaatactieplan werd gemaakt na de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarmee Sint-Martens-Latem zich geëngageerd heeft om 40% Co2 te besparen.
SAMEN N-VA had veel meer verwacht van dit klimaatactieplan, veel meer daadkracht en ambitie.
De verdienste is dat alles eens bijeen geschreven is in een lijvig document van 180 pagina’s maar het biedt niet eens een leidraad om de voortgang af te toetsen, om jaarlijks te evalueren waar we staan, om concrete doelstellingen af te vinken. 
Hiermee wil de fractie een duidelijk signaal geven dat het plan dat ter goedkeuring werd voorgelegd teleurstellend is. Ondanks adviezen van de politieke fracties en van adviesraden, is het plan niet concreet, zijn geen duidelijke doelstellingen geformuleerd en geen berekeningen gemaakt die aantonen dat de beoogde besparing effectief zal gerealiseerd worden. Het blijft bij algemene principes, de aankondiging van bijkomende onderzoeken en van sensibiliseringsacties. De fractie SAMEN N-VA zal dan ook zelf concrete voorstellen blijven doen om klimaatdoelstellingen te bereiken.
Het voorstel om meer zonnepanelen te leggen op gemeentelijke gebouwen werd reeds overgenomen door het schepencollege. Voorstellen om het fietsen verder te promoten, werden op tafel gelegd en worden eerstdaags verder besproken.

Bomenbeleidsplan

Na jaren aandringen, is SAMEN N-VA verheugd dat er uiteindelijk een gemeentelijk bomenbeleidsplan unaniem is goedgekeurd door de gemeenteraad. Hiermee is het werk zeker nog niet af.
De boominventarisatie waarover de gemeente beschikt, is ondertussen achterhaald. Het is van groot belang dat deze in 2022 wordt geactualiseerd. 

Het is trouwens belangrijk dat er ook een meerjarig-bomenbeheersplan wordt opgemaakt. Daarin worden de principes die nu werden vastgelegd, omgezet in concrete acties. Er is beloofd dat dit zal klaar zijn tegen februari 2022. We kijken ernaar uit, stelt fractieleider Kristof Vanden Berghe. Er moet ook op ruime schaal gecommuniceerd worden over dit bomenbeleidsplan, zodat alle inwoners van de gemeente weten waar het over gaat en gemotiveerd worden hieraan mee te werken.

Bomenbeleidsplan kreeg unaniem groen licht van de gemeenteraad maar er blijft werk aan de winkel !

Vernieuwing recyclagepark Sint-Martens-Latem

Op naar een vlottere en gebruiksvriendelijkere inrichting

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem wil het recyclagepark veiliger, gebruiksvriendelijker en meer ergonomisch inrichten en wil bezoekers verder stimuleren om correct te sorteren.
Op de gemeenteraad van 22 november 2021 werd dan ook een bestek goedgekeurd voor het aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van het recyclagepark.

Verhoogde berm

De voornaamste aanpassingen zijn een verhoogde berm en een tweede weegbrug. De verhoogde berm voor wagens zal centraal in het recyclagepark worden aangelegd, om zo het gebruik van trappen aan de containers te kunnen elimineren. Een deel van het park zal nog steeds voorbehouden zijn voor gratis fracties, het andere deel voor betalende fracties. Om in beide zones het gebruik van trappen te vermijden, zal de verhoogde berm in het midden fysiek gescheiden worden.

Weegbrug

Om de betalende fracties te kunnen aanrekenen volgens aangeleverd gewicht, is een weegbrug essentieel op een recyclagepark. Het park beschikt op vandaag over één weegbrug, waarover zowel inkomende als uitgaande wagens moeten rijden. Om de verkeerscirculatie voortaan vlotter te laten verlopen, zal een tweede weegbrug worden geïnstalleerd. De aanwezigheid van een parkwachter aan de weegbruggen zal dan niet meer nodig zijn, waardoor deze ingezet kan worden om bezoekers te begeleiden bij hun parkbezoek.

Circulatieplan

Een logisch circulatieplan moet er ten slotte voor zorgen dat een bezoek aan het recyclagepark laagdrempelig is voor elke inwoner.

De lancering van het bestek voor het aanstellen van een ontwerper is een eerste stap in een traject dat in 2022 moet leiden tot de aanleg van een tweede weegbrug en de aanpassing van software, en tegen de winter van 2024-2025 tot de verdere, veiligere herinrichting van het recyclagepark.

NOTEER OOK:

Mondmaskerplicht in recyclagepark Sint-Martens-Latem vanaf 26 november 2021

Vanaf vrijdag 26 november 2021 zal er een mondmaskerplicht gelden in het recyclagepark van Sint-Martens-Latem, gelegen in de Lijnstraat. Deze verplichting komt er op advies van afvalintercommunale IVM, vanuit de bezorgdheid om de gezondheid van de recyclageparkmedewerkers en rekening houdend met de stijgende coronacijfers in onze regio.

Gezien het niet mogelijk is om steeds de anderhalve meter afstand te bewaren, zal elke bezoeker dus verplicht worden om te allen tijde een mondmasker te dragen. Bezoekers zullen bij de ingang van het recyclagepark op de mondmaskerplicht gewezen worden door middel van affiches.

De mondmaskerplicht zal voorlopig zeker gelden tot eind januari 2022.

Sint-Martens-Latem: Waterfactuur blijft onveranderd

Saneringsbijdrage en -vergoeding blijven onveranderd

Via de riolering wordt vervuild afvalwater naar waterzuiveringsinstallaties getransporteerd om gezuiverd te worden.
Dit kost uiteraard flink wat geld. Enkele jaren geleden heeft de hogere overheid beslist dit gedeeltelijk te recupereren via de waterfactuur.
Die factuur bevat 3 componenten: vergoeding voor de productie en levering van het drinkwater, vergoeding voor het inzamelen en afvoeren van het afvalwater (riolering en grachten) en een bijdrage voor het zuiveren van het afvalwater.
Over de kost voor het inzamelen en afvoeren van het afvalwater, de zogenaamde gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding, kan een gemeentebestuur zelf beslissen.
De overige tarieven worden via de hogere overheden bepaald.

Tijdens de gemeenteraad van 22 november 2021 besloot het lokaal bestuur om niet in te gaan op het voorstel van TMVW om de saneringsbijdrage en -vergoeding te verhogen tot het maximum van € 1.40/m3. Het lokaal bestuur beschouwt de saneringsbijdrage als een verdoken belasting en wil liever transparant de investeringen in onder meer rioleringen weergeven.
Voor de komende periode, tot 2027, staan momenteel 46 (riolering)projecten op de uitvoeringsplanning, o.a. in de Museumwijk, George Minnelaan en Patio’s, Brakelmeers en Brakelleie, Koperstraat, Moeistraat, Elsakkerweg, Reinaertdreef, Brandstraat en Gevaertdreef.

Sinds 2016 is de bijdrage in Sint-Martens-Latem onveranderd gebleven.
De gemeentelijke saneringsbijdrage (drinkwaterklanten) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (eigen waterwinning) worden voor 2022 aldus bepaald op € 0,95/m³, dit zowel voor huishoudelijk verbruik (basistarief) als niet huishoudelijk verbruik (vlak tarief).

(foto Aquafin)

Sint-Martens-Latem : populaire wandelroute hersteld

Knuppelpad terug open voor het publiek

De afgelopen weken werd het vlonderpad, beter bekend als het Knuppelpad, vernieuwd.
Tijdens de eerste corona-lockdown werd het pad, gelegen tussen de Meersstraat en de Kwakstraat, heel intens gebruikt om vanaf het Gemeentehuis de Latemse Meersen in te wandelen.
Door het veelvuldige gebruik ging de staat van het voornamelijk houten pad snel achteruit en was een renovatie noodzakelijk voor de veiligheid van de recreanten.

Er werd een volledig nieuwe houten constructie geplaatst, waardoor het nu weer mogelijk is om de route door de Latemse Meersen te wandelen.
Het Knuppelpad maakt ook deel uit van de Albijn Van den Abeele wandelroute in Sint-Martens-Latem. Door de afronding van de werkzaamheden is deze route weer volledig te volgen door wandelaars.

Latemse Meersen: Latemse meersen (natuurpuntgent.be)

Albijn Van den Abeele wandelroute: Albijn Van den Abeele wandelroute (9 km). – Sint-Martens-Latem