Sint-Martens-Latem zet camera in tegen sluikstorten en zwerfvuil

IVM schakelt hoger tegen sluikstorten

Sint-Martens-Latem spant zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil op het grondgebied in te perken d.m.v. sensibilisering en de organisatie van opruimacties, met de steun van tal van vrijwilligers. Daarnaast ruimt gemeentepersoneel frequent sluikstorten en zwerfvuil op.  

Een effectieve aanpak van het probleem vereist ook een handhavingsluik, zodat overtreders weten dat ze niet ongestraft afval mogen achterlaten. Overtreders hebben nog te vaak het gevoel dat de pakkans gering is.
Daarom besloot het lokaal bestuur om in samenwerking met afvalintercommunale IVM een hoogtechnologische camera in te zetten. 

De camera zal in eerste instantie opgesteld worden aan de ondergrondse glascontainers op de parking van voetbalclub FC Latem (Hoge Heirweg). Nadien zal samen met de zwerfvuilvrijwilligers bepaald worden op welke andere plekken de camera kan ingezet worden.

 

Hoogtechnologische camera

Om de lokale besturen te ondersteunen bij het uitwerken van hun handhavingsluik, besliste IVM enkele hoogtechnologische camera’s aan te kopen die kunnen worden ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen.
De camera’s zijn verplaatsbaar, zodat meerdere ‘hotspots’ kunnen worden gesuperviseerd. Deze camera’s leveren beelden van overtreders en dragen bij tot de identificatie zodat de dossiers – na verwerking door de lokale politie – kunnen worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar die de boetes kan vastleggen.

Het plaatsen van deze tijdelijk vaste (verplaatsbare) camera’s heeft volgend doel:

  • afschrikken van potentiële daders;
  • voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast;
  • verschaffen van informatie die de politie in staat stelt om de bedoelde overlast en misdrijven op te sporen en te vervolgen;
  • het verhogen van de pakkans bij de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten;
  • daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;
  • het optimaliseren van de ingezette preventieve maatregelen.

IVM treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor:

  • het plaatsen van de camera’s;
  • het bekijken en verwerken van de beelden;
  • het opmaken van een GAS-dossier waar mogelijk of het overmaken van de beelden aan de lokale politie indien nodig.

Gebruik van ‘tijdelijk’ vaste camera’s

Het college van burgemeester en schepenen gaf een gunstig advies op 12 april 2021 wat betreft de camerabewaking op bepaalde locaties zoals glasbolsites en hotspots van zwerfvuil en sluikstort. 

Op 26 april 2021 verleende de gemeenteraad unaniem een gunstig advies voor de plaatsing van ‘tijdelijk’ vaste camera’s op niet-besloten plaatsen, voor een geldigheidsduur tot 31/12/2025.
Tegelijk werd een reglement over het gebruik van de tijdelijk vaste camera’s goedgekeurd.
Daarin wordt onder meer bepaald dat de gemeente de hotspots zal bepalen, eventueel in overleg met de lokale politie.
Het betreft locaties waar er overlast is door sluikstorten of de aanwezigheid van zwerfvuil. Ook werden er verschillende bepalingen rond privacy opgenomen.
Zo zullen de opnames slechts bekeken worden na het vaststellen van een sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de gemeente.

Sint-Martens-Latem wil veilige mobiliteit !

Deurle wil snel een fietspad in de Klapstraat

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) spoed steekt achter de aanleg van een veilig fietspad in de Klapstraat (N437).

Op het traject tussen de spoorovergang in Deurle en de Warandestraat in buurgemeente Nazareth moeten fietsers momenteel op de weg rijden. Ondanks de snelheidsbeperking en regelmatige controles blijven laagvliegers een gevaar voor de zwakkere weggebruiker en de aangelanden.

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem wil dat er eindelijk schot komt in de zaak.
Dat fietspaddossier in de Klapstraat sleept nu al jaren aan en op voorstel van oppositiepartij Samen/N-VA werd er tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 26 april 2021 een besluit goedgekeurd, waarmee het bestuur druk wil uitoefenen op de Vlaamse overheid.
Concreet vraagt de gemeenteraad om onmiddellijk het dossier onteigeningen voor de aanleg van een veilig fietspad langs de N437 op te starten, versneld te laten uitvoeren en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.
Hierbij sluit de Latemse gemeenteraad zich aan bij de motie van de gemeenteraad van Nazareth en gaat men tevens steun zoeken bij het stadsbestuur van Deinze, TMVW en de deputatie van Oost-Vlaanderen.

“We vinden die veilige fietsverbinding essentieel en we willen alle middelen inzetten om deze snel te realiseren. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer is belast met het onteigeningsdossier maar op heden werden in dit kader nog geen concrete stappen gezet.”
Jef Schoenmaekers, woordvoerder bij AWV zegt dat er wel al stappen werden gezet. “De voorbereiding voor de onteigeningsprocedure is bezig. De teksten voor het onteigeningsbesluit zijn klaar en het studiebureau is bezig met de actualisatie van het dossier. Pas in het najaar kunnen we starten met de onteigeningen en dan hopen we zo snel mogelijk met de werken op te starten.”

 Het is niet verwonderlijk dat ook het Latemse gemeentebestuur hunkert naar de uit- en afwerking van dit slepende dossier.
De goedkeuring door de Vlaamse Overheid dateert nu toch al van 2011!
Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) keurde toen de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Klapstraat tussen Deurle en Nazareth (4,5 km) goed en dat betekende groen licht voor een investering van ruim 2,7 miljoen euro. De budgetten zouden er dus sinds lang moeten zijn!
De inwoners vrezen voor een ‘déja-vue’ met het dossier van de Pontstraat, een drukke verbindingsweg met Deinze, tracé dat eveneens deel uitmaakt van die fameuze gewestweg en dat ook al jaren slabakt !

Zicht op de Klapstraat te Deurle, richting Nazareth

Latemse verenigingen krijgen 42.430 euro aan subsidies

Verenigingen blijven niet op hun honger

Er bestaat in Sint-Martens-Latem een lange traditie van financiële ondersteuning van het verenigingsleven. Hiervoor werd in oktober 2020 een nieuw subsidiereglement goedgekeurd.

Alle verenigingen krijgen een vast bedrag om de basiswerking te garanderen. Daarbovenop kunnen de verenigingen het subsidiebedrag aanzienlijk verhogen door aan bepaalde criteria te voldoen, zoals het aantal leden, de sociale toegankelijkheid, de samenwerking met andere verenigingen of de gemeente …
Op die manier kunnen de verenigingen, op basis van een eenvoudig en transparant reglement, andere accenten leggen en de financiële steun verhogen.

Tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2021 werd beslist om 18.510 euro toe te kennen aan de socio-culturele verenigingen, 3.345 euro aan de seniorenverenigingen en 1.825 euro aan de milieu- en natuurverenigingen.
In totaal werd op die manier een bedrag voorzien van 23.680 euro, ten opzichte van 14.520 euro in 2020. 

Omwille van de coronapandemie, die het de verenigingen bijzonder moeilijk maakt om op een normale manier activiteiten te organiseren, werd eerder al beslist dat de subsidies per vereniging in 2021 niet lager mogen zijn dan in 2020.

Tijdens de gemeenteraad van januari 2021 werd reeds beslist om 18.750 euro subsidies toe te kennen aan de sportverenigingen.
Ook voor deze verenigingen werd, omwille van de pandemie, geen lager bedrag uitgekeerd dan in 2020.  

In totaal werd het verenigingsleven dus in unanimiteit ondersteund voor een bedrag van 42.430 euro. Daarnaast zijn er ook nog toelagen voorzien voor de adviesraden en feest comités.

Ook Den Laethemschen Vriendenkring hoopt op betere tijden…

Beleef samen de erfgoeddag in de Cultuurregio Leie Schelde

Neem deel aan de 20 e editie van Erfgoeddag in teken van De Nacht.

Er valt heel wat te beleven in de Cultuurregio Leie Schelde
. Je komt in contact met charleston, oude dancings en cafés, … tot het werk van Jan Hoet.
Neem je agenda erbij en schrijf je alvast in.

Op zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 viert Erfgoeddag zijn 20 ste verjaardag

Speciaal voor deze feesteditie, die vorig jaar niet kon doorgaan, draagt Erfgoeddag als thema ‘De Nacht’.
Er valt tijdens het feestweekend heel wat te beleven, ook in de Cultuurregio Leie Schelde.

Deze editie van Erfgoeddag wordt ongetwijfeld bijzonder. Wie ‘nacht’ zegt, denkt ook aan uitgaan, optredens, muziek, plezier, samenzijn, … . In de Cultuurregio Leie Schelde duiken we de nacht in en zoeken we het nachtelijk vertier op.

Ontdek het allemaal op http://www.beleeferfgoed.be/erfgoeddag of volg ons op facebook en instagram #cultuurregioleieschelde. Erfgoeddag is een initiatief van FARO i.s.m. de Cultuurregio Leie Schelde en haar vele partners.

Wat valt er te beleven in de Cultuurregio Leie Schelde?

• Een digitale tentoonstelling ‘In’t Vizier: Nachtelijk vertier’ op de Erfgoedbank Leie Schelde neemt je mee naar de oude dancings, jeugdhuizen en optredens van weleer in de Cultuurregio Leie Schelde .
• In de Wunderkammer (Museum Dhondt – Dhaenens, Deurle) snuister je in deze mysterieuze monochrome setting door de persoonlijke boeken – en diacollectie van Jan Hoet en ontdek je de sculpturen van Isa Genzken, Gary Hume en Atelier Van Lieshout in de museumtuin .
• Bij de overgang van nacht naar dag komt Machelen – aan – de – Leie, het dorp van Roger Raveel, tot leven. Een dauwtrip met de Erfgoedapp brengt je langs bijzondere locaties en verrassende plekjes die onlosmakelijk verbonden zijn met Raveel. Daarnaast wordt in het kunstenaarsdorp Villa ter Ide, het atelier van kunstenaar Martin Wallaert, en de tuin feeëriek verlicht. Je kan ook een afspraak maken om het atelier te bezoeken.

• Ten slotte ga je i n Nazareth terug naar de jaren 20 – 30 met de charleston, one step of swing , ga je op kroegenwandeltocht en hou je halt bij de kunstexpo ‘De Nachtwacht’ in het Erfgoedhuis. Cultuurregio Leie Schelde is een intergemeentelijke samenwerking tussen Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint – Martens – Latem, Zulte en Zwalm en zet zich actief in voor cultuur, bibliotheek en erfgoed.

www.cultuurregioleieschelde.be

Cultuurregio Leie Schelde heeft new look & feel

Cultuurregio Leie Schelde lanceert nieuw logo en projectsubsidies

De Cultuurregio Leie Schelde wil cultuur- en erfgoedmakers verbinden, ondersteunen en in de schijnwerpers plaatsen. Een nieuwe look & feel wil deze hernieuwde werking te weerspiegelen.
Tevens lanceren ze projectsubsidies voor cultuur- en erfgoedmakers in de regio.
Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm slaan met de Cultuurregio Leie Schelde samen stevig de handen in elkaar om actief cultuur en erfgoed in de Leie Schelde regio te ondersteunen.

Nieuwe look & feel

Het bestaande logo en de huisstijl weerspiegelden niet meer de identiteit van de organisatie en haar nieuwe werking. De Cultuurregio Leie Schelde wil mensen bij elkaar brengen, enthousiasmeren, prikkelen, ruimte bieden voor experiment en talentontwikkeling en samenwerking stimuleren.

Binnen de Cultuurregio Leie Schelde onderscheiden we nu vier deelwerkingen in nauwe samenwerking met elkaar:
Bovenlokale cultuurwerking, Regiobib Leie Schelde, Erfgoedcel Leie Schelde en IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Leie Schelde. Deze laatste werd recent opgericht in samenwerking met VENECO.

Met de nieuwe look & feel symboliseren ze deze samenwerking en haar verbindende en ondersteunende rol voor de talrijke cultuur- en erfgoedinitiatieven in de regio. Daarom de keuze voor ronde vormen, speelse kleuren en een C van Cultuur die een verbindende boog rondom de regio vormt. Deze zomer lanceren ze ook een nieuwe website waar cultuur- en erfgoedmakers een centrale plaats krijgen.

Projectsubsidies cultuur en erfgoed

De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio met tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het creëren van veerkracht voor culturele projecten in deze uitdagende tijden blijft belangrijk en daarom lanceert de Cultuurregio Leie Schelde projectsubsidies voor cultuur en cultureel erfgoed.

Erfgoedprojecten kunnen tweemaal per jaar worden aangevraagd, met deadlines op 15 mei en 15 november. Subsidieaanvragen voor cultuur kunnen doorheen het ganse jaar worden ingediend.

Meer info over beide projectsubsidies vind je op www.cultuurregioleieschelde.be .
Wil je graag samenzitten om je projectidee te bespreken, laat het ons weten via info@cultuurregioleieschelde.be .

Volg het cultuurnieuws uit de regio via facebook, instagram of onze nieuwsbrief.
Deel ook jouw cultuurmomenten! @cultuurregioleieschelde

LENTETENTOONSTELLING in tuin te LOCHRISTI bij ‘THE LATEM GALLERY’

De voortdurende problemen met Covid-19 hebben mij ervan overtuigd dat er geen betere locatie is om een mooie tentoonstelling aan u voor te stellen dan in onze tuin en galerie in Lochristi.

In Lochristi heeft u de mogelijkheid om de tentoonstelling op een zéér veilige manier te bezoeken, zowel de diverse binnenruimtes als de tuin laten de bezoeker toe zich aan de strikte regels voor Covid-19 te houden.

Ontdek de kunstwerken tijdens een wandeling in de voorjaarstuin, de lente zorgt voor een uitzonderlijk kleurenpalet.

Naast de schitterende bronzen beelden van Gerda Dejonghe en de uitzonderlijke fotografie van Thalie B. Vernet, zijn verder werken tentoongesteld van enkele andere kunstenaars

(Patrick Villas – Herman Van Nazareth – Françoise de Felice – Lucas Cann – Annette Defoort – Hans Kitslaar – ZUZ – Luc Peeters – Christin Ostyn).

Tijdens de week-ends van 7/8/9 mei en 14/15/16 mei stelt Christine Ostyn haar nieuwste juwelencreaties aan u voor

Meer info: https://www.thelatemgallery.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021_Email_GDJ_TBV_Lochristi-1-scaled.jpg veilige link naar onze website.

Ik hoop u te mogen verwelkomen in Lochristi!

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Van Pachterbeke

THE LATEM GALLERY

Hoekskensstraat 126

B-9080 Lochristi

Am.vanpachterbeke@gmail.com

GSM +32 486 97 59 00

www.thelatemgallery.eu

Openingsuren: vrijdag & zaterdag van 14.00-18.00u & zon- en feestdagen van 11.00-18.00u

Artists: Patrick Villas – Gerda De Jonghe – Herman Van Nazareth – Catherine Thiry – Françoise de Felice – Hans Kitslaar – Albert Mastenbroek – Annette Defoort – Marcin & Katarzyna Owczarek – Luc Peters – Etienne Gros – Bruno Mallart – Christophe Charbonnel – Lucas Cann

Anne-Marie Van Pachterbeke met echtgenoot wijlen kunstschilder Hans Kitslaar

Horeca Latem-Deurle dit jaar vrij van belasting !

Sint-Martens-Latem steunt lokale horeca en int belasting 2021 niet

De opgelegde dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben financiële gevolgen voor de inwoners, verenigingen en lokale ondernemers. 

Omdat specifiek de horeca zwaar getroffen blijft door deze maatregelen, wordt de belasting op de aanvragen tot het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur voor belastingjaar 2021 kwijtgescholden.

Met deze beslissing wenst het lokaal bestuur zijn steentje bij te dragen aan de ondersteuning van de horeca.

De beslissing werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Meer informatie

Agnes Lannoo – Van Wanseele, burgemeester

agnes.lannoo@sint-martens-latem.be – 09 282 17 00

In Latemse gemeenteraad wisselt SAMEN N-VA ‘De Roos van Deurle’ en Joke

WISSEL BINNEN SAMEN N-VA


Tijdens de gemeenteraad van april komt er binnen de fractie SAMEN N-VA van Sint-Martens-Latem een wissel. Twee raadsleden nemen afscheid en worden opgevolgd door een ervaren en een nieuwe kracht.  

Na een mandaat van 32 jaar, ten dienste van onze dorpen als gemeente- en OCMW-raadslid, heeft  gewezen eerste schepen Bea Roos beslist een punt te zetten achter haar actief politiek engagement

. Een van haar voornaamste projecten als schepen was de creatie van een modern en ruim recyclagepark in de Lijnstraat.
Dankzij haar werd het principe “de vervuiler betaalt” veel vroeger dan in andere gemeenten toegepast. Bea was ook een drijvende en ondersteunende kracht in de uitbouw van de Seniorenadviesraad.

Naast Bea neemt SAMEN N-VA ook afscheid van Joke Scheerder, die bij de vorige verkiezingen de moedige keuze heeft gemaakt om zich politiek te engageren. Joke werkte de afgelopen jaren constructieve voorstellen uit op het vlak van onderwijs en milieu (Earth Hour). Aangezien het niet mogelijk bleek binnen eigen gemeente een betaalbare woning te vinden, verhuist Joke naar een buurgemeente – een beslissing die de fractie begrijpt, maar uiteraard ook betreurt.

In de opvolging van Joke en Bea is uiteraard voorzien. Het gemeenteraadslid met de grootste anciënniteit (Bea) wordt opgevolgd door een raadslid met grote ervaring, Erik Van den Abeele (Latem).

Erik was ook vele jaren actief als raadslid en schepen, medeoprichter van de partij SAMEN en keert nu dus terug naar de gemeenteraad.

Ward Claeyssens (Deurle) neemt de raadszetel van Joke over. Ward was na de verkiezingen als gevolg van zijn goede score de eerste opvolger. Hij was en is nog altijd actief in diverse lokale verenigingen en raden.

Tijd voor Latemse speelstraten !

Nieuw speelstraatreglement creëert tijd en ruimte voor publieke ontmoeting

Tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2021 werd unaniem een nieuw reglement speelstraten goedgekeurd. Het nieuwe besluit actualiseert en vervangt het bestaand reglement speelstraten van 2008.

Door het uitvaardigen van een nieuw reglement voor speelstraten creëert het bestuur tijd en ruimte voor ontmoeting in de publieke ruimte, in straten die in het gemeentelijk mobiliteitsplan ingedeeld werden als lokale weg type III (woonstraten en landbouwwegen).

Het reglement bepaalt onder andere dat er per straat minimum 3 speelstraatverantwoordelijken moeten zijn voor de aanvraag. Een speelstraat kan ingericht worden wanneer 2/3 van de bewoners van de straat akkoord zijn. De aanvraag wordt uiterlijk 6 weken voor de eerste dag gericht aan de dienst Grondzaken, die hierover het CBS adviseert na overleg met politie, de verantwoordelijke mobiliteit en de dienst Vrije Tijd. 

Het aanvraagformulier kan schriftelijk en via de website ingediend worden.

Meer informatie

Rigo Van de Voorde, schepen van mobiliteit

rigo.vandevoorde@sint-martens-latem.be –  0478 77 61 89

Eenrichtingsverkeer voor de Latemse Burgemeesterstraat

Voor de omgeving van de gemeenteschool werd al jaar en dag gezocht naar veiligheid voor de schoolgaande kinderen zonder een vlotte mobiliteit aan te tasten. Eenrichtingsverkeer in de Burgemeesterstraat moet daar voortaan garant voor staan, stelt het bestuur unaniem.
De actuele verkeerssituatie in de Burgemeesterstraat, deels eenrichting, deels tweerichting, leidt tot onduidelijkheid en soms tot gevaarlijke situaties.

Na overleg met de directie en de ouders van de Gemeenteschool, na bespreking en unanieme goedkeuring in de gemeenteraad en op aanwijzen van de politie, is beslist om in de Burgemeesterstraat eenrichtingsverkeer in te voeren over de volledige lengte (richting vijver/kapel), met een parkeerverbod links van de weg, en dit vanaf 12 april 2021.

Daarnaast zijn er werken gepland aan het kruispunt aan de vijver/kapel om de toegang naar de Latemstraat veiliger te maken.

Van fractieleider Kristof Vanden Berghe (Samen NV-A) kregen we bij dit unaniem goedgekeurd agendapunt toch nog meldenswaardige bijkomende informatie in de mailbox:

“Al verschillende jaren pleit de fractie SAMEN N-VA voor eenrichtingsverkeer in de volledige Burgemeesterstraat in Sint-Martens-Latem. Dat zou de veiligheid aan de schoolingang immers verhogen. Nu pas, tijdens de zitting van 29 maart 2021, heeft de voltallige gemeenteraad dit voorstel goedgekeurd. Als toenmalig schepen voor Mobiliteit probeerde raadslid Peter Draulans dit tijdens de vorige legislatuur reeds gedaan te krijgen. In 2020 bracht de fractie SAMEN N-VA dit voorstel opnieuw op de agenda, maar zonder gunstig resultaat. De Welzijn-meerderheid argumenteerde telkens dat er meer onderzoek nodig was naar het aantal auto’s en fietsers in de straat en dat er nog overleg nodig was met het schoolbestuur, het oudercomité, de politie en de buurtbewoners. Daarnaast wou Welzijn ook een ontwerper aanstellen om het profiel van de straat te verbeteren en het kruispunt met de Latemstraat opnieuw aan te leggen. Nu – meer dan een jaar nadat de SAMEN N-VA het voorstel op de gemeenteraad agendeerde – wordt het oorspronkelijke idee dan toch goedgekeurd, zonder dat verdere acties werden ondernomen. SAMEN N-VA betreurt dat het zolang duurt om een eenvoudig voorstel, dat de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de buurt van een schoolomgeving alleen maar ten goede komt, in de gemeenteraad goed te keuren. Tijdens de gemeenteraad stelden we voor om in hetzelfde agendapunt de Burgemeesterstraat ook in te richten als fietsstraat, wat de veiligheid van de fietsers nog verder kan verhogen. Opnieuw kregen we te horen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Om te vermijden dat het opnieuw een jaar zou duren vooraleer een beslissing genomen wordt, heeft SAMEN N-VA het voorstel reeds ingediend voor de gemeenteraad van volgende maand. Namens de fractie SAMEN N-VA

Al verschillende jaren pleit de fractie SAMEN N-VA voor eenrichtingsverkeer in de volledige Burgemeesterstraat in Sint-Martens-Latem. Dat zou de veiligheid aan de schoolingang immers verhogen. Nu pas, tijdens de zitting van 29 maart 2021, heeft de voltallige gemeenteraad dit voorstel goedgekeurd.

Als toenmalig schepen voor Mobiliteit probeerde raadslid Peter Draulans dit tijdens de vorige legislatuur reeds gedaan te krijgen. In 2020 bracht de fractie SAMEN N-VA dit voorstel opnieuw op de agenda, maar zonder gunstig resultaat. De Welzijn-meerderheid argumenteerde telkens dat er meer onderzoek nodig was naar het aantal auto’s en fietsers in de straat en dat er nog overleg nodig was met het schoolbestuur, het oudercomité, de politie en de buurtbewoners.

Daarnaast wou Welzijn ook een ontwerper aanstellen om het profiel van de straat te verbeteren en het kruispunt met de Latemstraat opnieuw aan te leggen.

Nu – meer dan een jaar nadat de SAMEN N-VA het voorstel op de gemeenteraad agendeerde – wordt het oorspronkelijke idee dan toch goedgekeurd, zonder dat verdere acties werden ondernomen. SAMEN N-VA betreurt dat het zolang duurt om een eenvoudig voorstel, dat de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de buurt van een schoolomgeving alleen maar ten goede komt, in de gemeenteraad goed te keuren.

Tijdens die jongste gemeenteraad stelden we, vanuit de oppositie, voor om in hetzelfde agendapunt de Burgemeesterstraat ook in te richten als fietsstraat, wat de veiligheid van de fietsers nog verder kan verhogen. Opnieuw kregen we te horen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Om te vermijden dat het opnieuw een jaar zou duren vooraleer een beslissing genomen wordt, heeft SAMEN N-VA het voorstel reeds ingediend voor de gemeenteraad van volgende maand”.