DEINZE – ‘Huisartsenwachtpost Schelde en Leie’ start op 26 december 2020 !

Huisartsenkring Schelde en Leie opent zaterdag 26 december een huisartsenwachtpost in het Deinse ziekenhuis.
De wachtdienst is open van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur en de ganse dag op feestdagen.
Via het nieuwe nummer 1733 kunnen circa 90.000 inwoners uit Deinze, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en De Pinte gebruikmaken van de post.

“Het idee om een huisartsenwachtpost op te richten, ontstond vijf jaar geleden”, zegt dokter Johan Matthijs, voorzitter van Schelde en Leie.
Hij kreeg de sleutels van de wachtpost overhandigd door ziekenhuisdirecteur Jan Blontrock.
“Samen met het ziekenhuis in Deinze besloten we de wachtdienst in een vleugel van de nieuwbouw in te richten. Naast een beveiligde wachtzaal beschikken we daar nu over een administratieve ruimte, twee dokterskabinetten, een ontspanningsruimte voor de dokters van wacht, het nodige sanitair en een lokaal voor persoonlijke gesprekken of bloedafname in opdracht van de politie”, zegt Matthijs.
“Met de nieuwe wachtpost besparen we veel tijd voor wie in het weekend een afspraak maakt.
De dienst is er voor dringende zaken, die niet kunnen wachten tot na het weekend.
Het betekent ook een verdere verbetering van de samenwerking tussen de huisartsenkring en de spoeddienst.

De nieuwe lokalen kunnen voor alle duidelijkheid niet gebruikt worden voor het afnemen van coronatesten. Dat gebeurt nog steeds in het triagecentrum aan de Peter Benoitlaan.”

Info :

www.huisartsenkring-hsl.be
www.azstvdeinze.be

Sint-Martens-Latem : Wissels in College van burgemeester en schepenen

Op de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 legden 2 nieuwe schepenen de eed af.

Hans Van Hooland en Filip Christiaens nemen de functie van Barbara Lannoy en Emile Verschueren over maar die blijven wel als raadslid zetelen in de gemeenteraad.

Hans Van Hooland neemt de bevoegdheden patrimonium, woonbeleid, duurzaamheid en milieu, bomenbeleid, (boven-)lokale economie en, erfgoed en begraafplaatsen voor zijn rekening.

Filip Christiaens wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en neemt ook de departementen onderwijs (incl. kunstonderwijs), kinderopvang, feestelijkheden en ontwikkelingssamenwerking op.

Museumbeleid gaat naar burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele, eerste schepen Rigo Van de Voorde krijgt er de bevoegdheid toerisme bij en schepen Pieter Vanderheyden neemt de bevoegdheden communicatie en participatie en generatie- en gezinsbeleid ook voor zijn rekening. 

Meer informatie 

Emile.verschueren@sint-martens-latem.be – 0475 80 52 12

barbara.lannoy@sint-martens-latem.be – 0499 54 40 50

De nieuwe schepenen : v.l.n.r. Filip Christiaens, Hans Van Hooland (if)

Sint-Martens-Latem : Oppositie is niet mals voor de aanpak van ‘Welzijn’

Na de aanklacht van de fractie ”Voor Latem & Deurle’ over het ‘mysterie’ van het mislopen van een akkoord over de noodzakelijke parkeergelegenheid in de Maenhoutstraat, de Latemse winkelstraat bij uitstek, pakt de fractie Samen-NVA de zittende meerderheid hard aan over het beleid en het meerjarenplan !

De weg der traagheid, en dan nog vaak de verkeerde weg

De fractie SAMEN -NVA heeft de meerjarenplanaanpassing 2021 niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 14 december 2020 in Sint-Martens-Latem. 

Het gaat niet vooruit

Amper 12 maanden geleden keurde de Welzijn-meerderheid een meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goed. SAMEN N-VA begrijpt dat de corona-crisis ervoor gezorgd heeft dat niet alle voorziene acties uitgevoerd konden worden, maar de opgelopen achterstand loopt in Sint-Martens-Latem echt de spuigaten uit.

Zo waren er in het meerjarenplan voor 2020 63 acties voorzien waaraan een budget was gekoppeld. Voor maar liefst 31 van die 63 acties wordt het budget gewoon in zijn totaliteit doorgeschoven naar 2021.

Dat wil zeggen dat 49% van de vooropgestelde doelstellingen in 2020 niet werden gerealiseerd.
Het gaat hierbij om grote projecten zoals de nieuwe bibliotheek of de inrichting van de pastorie-site in Deurle, maar ook kleinere projecten zoals de plaatsing van speel- en beweegprikkels of de herbouw van het toiletpaviljoen op de gemeenteschool in Deurle.

Van de voorziene 7,4 miljoen investeringen wordt in 2020 maar 3,8 miljoen gerealiseerd.

Nu reeds doorschuiven naar volgende legislatuur

De voorziene wegenis- en rioleringswerken in de Brandstraat, Gevaertdreef, Oude Vierschaarstraat, Kapitteldreef, Muldersdreef, Warandedreef, Klapstraat, Leiepark en Xavier De Cocklaan zullen in deze legislatuur niet meer plaatsvinden. Ze worden ronduit verschoven naar de volgende legislatuur. Bovendien komen er geen nieuwe projecten in de plaats. En dat alles terwijl er net méér snelheid gemaakt zou moeten worden met wegenis- en rioleringswerken. De graad van gescheiden riolering en de bijbehorende infrastructuurwerken moeten echt hoger in onze gemeente. 

Geen aandacht voor belangrijke noden

Voor enkele belangrijke investeringen is dan weer geen budget voorzien, hoewel het gaat om verkiezingsbeloftes van meerderheidspartij Welzijn. Van de volgende beloften ontbreekt elk spoor.  

  1. Organisatie van gemeentelijk openbaar vervoer, op maat van onze inwoners
  2. Investeringen in betere fietspaden
  3. Nieuwbouw van een wijkcentrum in Hooglatem in plaats van een halfslachtige renovatie van de huidige Oase
  4. Infrastructuur voor het muziekonderwijs

De fractie SAMEN N-VA betreurt dat er voor deze noodzakelijke investeringen geen budget wordt voorzien.

De wijk Hoog Latem blijft op zijn honger naar een volwaardig wijkcentrum (if)

Sint-Martens-Latem : oppositiepartij hekelt stilzwijgen over lot van parking in Maenhoutstraat

Naar aanleiding van het onverwacht verdwijnen van een door de eigenaar gedoogde parking op zijn perceel (bouwgrond) aan deKapitein K.L. Maenhoutstraat, de drukste winkelstraat in de gemeente, hekelt de oppositiepartij ‘Voor Latem en Deurle’ het lange stilzwijgen van het College en haar meerderheidsfractie over het beëindigen van deze overeenkomst.
December is de winkelmaand bij uitstek en de totaal verraste handelaars vinden het een totaal misplaatst eindejaarsgeschenk.
Dat er ooit zou gebouwd worden, was algemeen bekend maar volgens de bestaande vergunning lag de bouwplaats in tweede lijn en zou de parking kunnen blijven bestaan.
In hoeverre die versie van de bouwplannen nog actueel is, konden we niet onmiddellijk achterhalen bij de bevoegde diensten maar we hopen dat het College zal reageren op de visie van de oppositie en klaarheid zal brengen in dit dossier.

Nicolas Bosschem : “Op 23 februari 2015 werd door de gemeenteraad een gebruiksovereenkomst goedgekeurd voor het gebruik van het perceel als publieke parking. De eigenaar wenste achter de parking een project met winkels en appartementen te realiseren.
in de overeenkomst werd er een opzegtermijn van die maanden voorzien. 
Op 25 januari 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens de aankoop van het perceel goed. Er bestond een akkoord over de aankoopprijs van € 130.450,00 en de aankoopakte zou reeds in opmaak zijn.
Toen bleek dat de aankoop uitbleef, heeft de fractie VOOR LATEM EN DEURLE sinds februari 2016 maar liefst 6 keer naar de stand van zaken gevraagd, dit voor het laatst op de gemeenteraad van 23 november 2020.
Het Schepencollege drong er op aan om de vraag in besloten zitting te behandelen.
 
De burgemeester verklaarde dat het niet langer zeker was dat de koop zou kunnen doorgaan maar dat men nog in onderhandeling was.
Van een beëindiging van de gebruiksovereenkomst werd er toen niet gesproken. 
We drongen er daarom op aan om de inwoners en de middenstand tijdig op de hoogte te brengen. Parkeren op de rijweg op de Maenhoutstraat was ons inziens geen optie.
Per e-mail van 4 december jl. werden de gemeenteraadsleden ervan op de hoogte gebracht dat de parking reeds op 7 december zou worden afgesloten.
Op 11 december zou deze terug worden overgedragen aan de eigenaar.  
De inwoners en middenstanders werden hier zelfs pas van geïnformeerd op zaterdag 5 december, dit middels een brief gedateerd op 3 december.
Vandaag vernamen wij dat de eigenaar het gebruik van de parking blijkbaar reeds op 10 september 2020 had opgezegd, dit tegen 11 december 2020. 
De eigenaar van het perceel zou ontgoocheld zijn in de houding van het gemeentebestuur.

Men was hier dus reeds drie maanden van op de hoogte! Dit werd achtergehouden.
Naar onze inwoners en middenstanders toe werd er manifest laattijdig gecommuniceerd.
De gemeenteraadsleden werden zelfs verkeerd geïnformeerd. Van een College van Burgemeester en schepenen mag men nochtans een correcte en transparante communicatie verwachten. Dit gebeurt blijkbaar niet.
Dit valt te betreuren want onze inwoners en middenstanders blijken hier weer de dupe van te worden. Men had ondertussen kunnen werken aan een waardig alternatief.

We kunnen, als oppositie, alleen maar hopen dat het vrijgekomen budget van € 130.000,00 nuttig zal aangewend worden om ten dienste van onze inwoners en middenstanders te voorzien in een alternatief. het aanleggen van 10 parkeerplaatsen op de rijweg van één van onze drukste invalswegen, is dit in ieder geval niet…, besluit fractieleider Nicolas Bosschem”.

We zijn benieuwd naar de ware toedracht over het beëindigen van deze overeenkomst, een toedracht die we van het CBS alsnog hopen te vernemen.

Ook SAMEN-NVA heeft harde woorden :Gemeenteraad buitenspel gezet en belogen

De fractie SAMEN N-VA is verbolgen over het verloop van het dossier van de tijdelijke parking aan de Maenhoutstraat in Sint-Martens-Latem.

In februari 2015 tekenden de eigenaar en het gemeentebestuur een gebruiksovereenkomst zodat een zone van 695 m² gebruikt kon worden als tijdelijke parking.

In januari 2016 konden we een stap verder gaan en keurde de gemeenteraad goed dat het gemeentebestuur een deel van ditzelfde perceel (386 m²) zou aankopen. Op die manier werd de garantie ingebouwd dat minstens dit deel voor de verdere toekomst zou kunnen ingericht blijven als openbare parking. Gezien de beperkte parkeerruimte in deze winkelzone een belangrijke beslissing.

SAMEN N-VA-gemeenteraadsleden Kristof Vanden Berghe en Peter Draulans, die toen beiden schepen waren, stemden mee in met die keuze: niet alleen omdat extra parking broodnodig was, maar ook omdat ze meermaals te horen kregen dat deze verkoop aan de gemeente volledig los stond van een eventuele bouwaanvraag op ditzelfde perceel. Alles zou in orde zou komen, zo meldde burgemeester Agnes Lannoo hun. Ze verzekerde hen dat ze dit zo was overeengekomen met de eigenaar. Het tekenen van een compromis was zelfs niet nodig, want de aankoopakte zou snel getekend kunnen worden.

De verkoop geraakte echter nooit getekend, ondanks de formele afspraak. Het schepencollege is er niet geslaagd de beslissing van de gemeenteraad uit te voeren.

SAMEN N-VA voelt zich dan ook bedrogen door de burgemeester. Waarom is deze verkoop niet doorgegaan? Wat waren de eigenlijke afspraken tussen de eigenaar en de burgemeester? Antwoorden krijgen ze niet.

Sinds 11 december 2020 kan de parking helemaal niet meer gebruikt worden.

Drie maanden geleden (op 11 september 2020) heeft de eigenaar een opzeg gedaan van de overeenkomst uit 2015, schrijvend ‘diep ontgoocheld te zijn in de manier waarop de gemeente Sint-Martens-Latem ons behandelt’.

De burgemeester heeft die informatie achtergehouden, zelfs toen de VLD-fractie hierover een vraag stelde tijdens de gemeenteraad van november. De gemeenteraadsleden werden pas op 4 december ’s avonds ingelicht, de handelaars pas op zaterdag 5 december, terwijl de parking zelf werd afgesloten op maandag 7 december.

Voor de tweede maal in dit dossier werd de gemeenteraad in dit dossier buitenspel gezet en belogen.

De fractie SAMEN N-VA is de eigenaar van de betrokken grond dankbaar dat dit perceel bijna 6 jaar lang kon gebruikt worden.

De intussen genomen maatregelen om extra parkeervakken te voorzien op de rijweg, krijgen niet de steun van de fractie SAMEN N-VA. Ze creëren chaos en belemmeren op te sterke manier de vlotte doorstroming van het verkeer langs deze hoofdas.

De gemeenteraadsleden van SAMEN N-VA vragen aan de burgemeester verdere opheldering over wat er in dit dossier precies is gebeurd en hoe het zo fout is kunnen lopen.

Sint-Martens-Leerne biedt een alternatief logies met Leiezicht

Leiecabin

Een hippe en charmante cabin aan de Leie, omgeven door groen, met private toegang tot hottub en sauna.

Oorspronkelijk deed de cabin dienst als woonwagen maar de eigenaars maakten er een hippe, charmante versie van die jullie even doen vergeten waar jullie precies zijn.
De cabin is klein, maar heel erg fijn en staan net naast de Leie, op een erg unieke plaats.
Deze is de ideale spot voor een avondje of weekendje weg, met superleuke activiteiten als bootje varen, gaan fietsen, suppen op de Leie,..
De prive toegang tot de hottub en sauna uit cederhout maken jouw verblijf helemaal af.

NIEUW:
Verblijf in de’ glamping tent’ met zicht op de Leie!

De tent wordt niet apart verhuurd maar geeft u de mogelijkheid om samen met uw kinderen of vrienden op deze prachtige locatie te overnachten.
Aantal kamers: 2Maximum capaciteit: 4

Extra’s

Er kunnen ook nog extra’s bijgeboekt worden:
– Fietsen voor de leukste fietstochten
– Boottochten op de Leie kunnen bijgeboekt worden. Dit kan op voorhand of ter plaatse nog geregeld worden, naargelang de beschikbaarheid.
– Ontbijtjes als jullie zich liever ’s morgens ook laten bedienen. 

CONTACT

Adres: Leiecabin Leiehoek 39800 Sint-Martens-Leerne Telefoon/Fax:+32 9 277 00 09

E-mail: info@x-perience.beWebsite: https://www.leiecabin.be/

met dank aan Toerisme Leiestreek

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert interessant platform

Nieuwe toolbox voor herbestemming van kerken

Vrijdag 27 november 2020 — Vandaag lanceren Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo de ‘Kerk in het midden-toolbox’
Dit pakket is het resultaat van drie jaar intensief werk rond de neven- of herbestemming van kerken.

De toolbox kan vanaf nu geraadpleegd en uitgeleend worden door iedereen die zich wil inzetten voor de herbestemming van een kerk.
Uitlenen kan via www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden.  

Het project Kerk in het midden begeleidde de afgelopen drie jaar twee pilootdorpen met de opbouw van een toekomstvisie voor hun kerk. Uit de ervaringen en kennis opgedaan in deze twee dorpen, Wachtebeke-Overslag en Dikkelvenne, werd deze toolbox samengesteld.

“De vraag naar neven- of herbestemming van kerken is iets wat de laatste jaren steeds luider klinkt. We willen de gemeente- en kerkbesturen, en de erfgoedzorgers hierin ondersteunen op een manier zoals ze van de Provincie gewoon zijn: op basis van onze jarenlange ervaring, inhoudelijk sterk en accuraat, maar ook realistisch en haalbaar. We zetten deze kennis al in om twee gemeenten intensief te begeleiden in een participatietraject samen met Vormingplus Gent-Eeklo. De opgedane ervaringen gebruiken we nu om ook andere gemeenten te begeleiden. We zijn hiermee baanbrekend in Vlaanderen,” licht Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed, toe.

Sint-Martens-Latem : De nieuwe bibliotheek is voor ‘Welzijn’ een evidentie

Een exacte aanvangsdatum voor de bouw van de nieuwe bibliotheek is na jaren  nog altijd niet in zicht. Het College is nog altijd op zoek naar een kandidaat die de werken voor een door alle partijen aanvaardbare prijs op zich kan nemen. Het College van Burgemeester en Schepenen hoopt die toch voor eind februari 2021 te vinden. .

In 2017 lanceerde het Latemse gemeentebestuur nog maar eens  plannen voor een nieuwe bibliotheek met mogelijkheid tot uitbreiden van de gemeentelijke basisschool aan de Latemstraat.
Met een architecturale parel van architect David Van Severen, toen geraamd op 2,1 miljoen euro, hoopte het huidige bestuur snel van start te kunnen gaan. Het was de bedoeling  op 1 september 2019 de eerste boeken te kunnen ontlenen maar drie jaar na het startschot kan er nog altijd geen eerste steenlegging plaatsvinden. De bestekken van de aannemers bleken volgens het bestuur veel te duur waarna een nieuwe poging werd gedaan door faseren en opdelen van de uitvoering.

Tijdens de virtuele raadzitting deze maand vroeg oppositielid Nicolas Bosschem, fractieleider van ‘Voor Latem en Deurle’ hoe de vork nu aan de steel zat.
“Nadat de eerste aanbesteding diende stopgezet te worden wegens administratieve fouten en de vaststelling dat het project financieel zou ontsporen, is nu ook de her aanbesteding in een sukkelstraatje terechtgekomen”, was hij samen met zijn fractie van oordeel.
Schepen van Patrimonium Emile Verschueren (Welzijn) repliceerde dat de ontvangen offertes nagezien werden maar dat het dossier eerst nog ten gronde moet bekeken worden binnen het schepencollege.  Gezien er nog geen gunning is, kan er nog geen timing van uitvoering vooropgesteld worden.  Fractieleider Bosschem (VL&D) vroeg zich af of die nieuwe bieb er wel nog komt en nodig is aangezien diverse adviesraden ook al negatief hebben geadviseerd en een megalomaan plan als wat op tafel ligt tevens een zware hypotheek legt op de mobiliteit, de gemeenteschool en de onmiddellijke omgeving.
De bevoegde schepen liet echter zeer duidelijk verstaan dat de bibliotheek er wel degelijk komt. De nieuwbouw voor de bibliotheek blijft essentieel voor dit bestuur en zal verwezenlijkt worden, voegde hij er aan toe.
Ook uit de genomen federale maatregelen tijdens de coronacrisis waarbij de bibliotheken konden openblijven, blijkt het belang van een bibliotheek voor een maatschappij nog eens aangetoond. De bouw van de bibliotheek zal ook geen enkele impact hebben op de geplande investeringen in het meerjarenplan zoals de bouw van een dorpszaal, zei hij tot slot.

Net als de twijfel van de adviesraden en de oppositie blijkt, na rondbellen, dat bij heel wat inwoners en de meeste ontleners, gezien de vlotte samenwerking van ‘ZOVLA’, een samenwerkingsverband tussen 8 Oost-Vlaamse bibliotheken nl. De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem, Zulte en Zwalm, beter uitgekeken wordt om de tijdelijke bibliotheek uit te breiden tot een ruime uitleenpost in de vroegere pastorie.

Vermoedelijk is het laatste woord over de nieuwe bibliotheek nog niet gevallen, zeker als je weet dat eerdere voorstellen met inplanting aan de Sporthal Latem-Deurle decennia geleden tot tweemaal toe rood licht kregen door een klacht van de toenmalige oppositie…

Sint-Martens-Latem: Honden aan de leiband !

if(c) nrc.nl

Buitenkomen en bewegen zijn gezond, een wandeling lonkt. Ga dus gerust naar buiten voor wat beweging en frisse lucht. 
Uw hond mag mee maar hou die altijd aan de leiband.
Niet iedereen houdt van honden en u riskeert een gas-boete tot 350 euro. 
De dieren in de natuurgebieden zijn geen fan van honden. Breng hen niet in gevaar en hou uw hond aan de leiband! Bedankt!

HONDEN AAN DE LIJN!

In België is het bij wet verboden om je hond los te laten lopen in het openbaar, behalve dan op enkele specifieke plaatsen zoals bijvoorbeeld hondenweides.

Heel wat baasjes lappen echter deze wet aan hun laars en laten hun hond wel los lopen, zeker in het bos. Vaak doen ze dit uit “schuldgevoel”, omdat ze vinden dat hun vrij moet kunnen rondlopen en snuffelen. Maar is het aan de lijn lopen echt een belemmering voor je hond? Misschien, maar je kan het aan de lijn lopen als baasje veel leuker en interessanter maken dan je zelf denkt!

ONDERLINGE BAND

Je hond aan de lijn houden tijdens het wandelen zorgt niet enkel letterlijk voor een verbintenis tussen jullie, maar ook figuurlijk.
Eigenlijk is het goed voor de onderlinge relatie tussen baasje en hond. Als je je hond los laat en zijn gang laat gaan, dan is hij vooral met zijn omgeving bezig. Als je je hond aan de lijn houdt, wordt hij verplicht om ook meer met jou bezig te zijn en is je hond afhankelijker van jou. Daarnaast zal jij als baasje waarschijnlijk ook sneller de neiging hebben om bijvoorbeeld je gsm boven te halen of met andere dingen bezig te zijn wanneer je hond los loopt.
In plaats van quality time met je hond door te brengen, zitten jullie allebei in jullie eigen wereldje.
Het is dus goed voor jullie onderlinge band dat je hond meer met jou bezig moet zijn en jij meer met je hond. 

VERANTWOORDELIJKHEID

Mensen laten hun hond vaak los in het bos zonder aan mogelijke gevolgen te denken. Vaak denken ze dat ze hier enkel andere wandelaars, fietsers,… mee storen en zijn hierdoor geneigd zich eerder wat “egoïstisch” op te stellen. Je stoort er inderdaad mogelijk andere mensen mee en bovendien ben je hoe dan ook wettelijk in fout. Je kan een boete krijgen omdat je hond los loopt, maar ook wanneer je hond bijvoorbeeld schade toebrengt ben je verantwoordelijk. Stel dat je loslopende hond wordt aangevallen door een andere hond die wel aan de lijn loopt. Je zou het misschien niet verwachten, maar jij als baasje van de loslopende hond zal verantwoordelijk gesteld worden en niet het baasje van de hond die jouw hond heeft aangevallen, want die hield zich immers aan de wet.

Daarnaast merk je er zelf misschien niet veel van, maar het laten loslopen van je hond heeft ook negatieve gevolgen voor de dieren die in het bos leven. Zo verongelukken er jaarlijks veel reekalven omdat ze worden aangevallen door loslopende honden.
Het wild dat in het bos leeft, heeft ook altijd vaste paden die ze volgen en wijken hier niet van af. Loslopende honden laten overal geursporen na en verstoren dus ook al deze paden.
Dit is een van de redenen waarom het zo belangrijk is dat honden op wandelpaden blijven.
Een loslopende hond kan ook veel gemakkelijker dingen opeten die hij niet hoeft op te eten. Dit kan afval zijn dat wordt gedumpt in het bos, maar ook restanten van overleden dieren met alle mogelijke gevolgen van dien.
Denk maar aan ziektes,…

LOSLOOPGEBIEDEN

Ik geef toe dat het in België triest is wat betreft mogelijkheden om je hond wettelijk los te mogen laten. Men zou hier zeer zeker een voorbeeld mogen nemen aan Nederland.
In Nederland zijn er zeer veel losloopgebieden waar je hond heerlijk zijn ding kan en mag doen, los in het bos. Wij, Belgen zakken dan ook vaak naar daar af om onze honden vrij te laten ronddwalen.
Want ja, eigenlijk vinden wij het zelf ook wel belangrijk dat de hond af en toe kan verdwijnen in zijn eigen wereldje!

Misschien krijgen we hier in Sint-Martens-Latem en buurgemeenten een ruimere plek voor een hondenspeelweide bij het toch populaire Parkbos !

Sint-Martens-Latem : Ophokplicht voor pluimvee

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels.

Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen moeten worden onze dieren beschermd. Vanaf zondag 15 november 2020 zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd. 

Het ophokken of afschermen van vogels betekent dat de dieren ofwel opgesloten worden in hun hok of stal, ofwel nog steeds buiten gehouden of gelaten kunnen worden, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken. 

Meer info vindt u op de website van het FAVV.

Sint-Martens-Latem ijvert voor betere mobiliteit

Ingrijpende maatregelen om de verkeersdruk op omgeving Paddenhoek en Hoge Heirweg te verbeteren

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem test enkele ingrijpende maatregelen om de mobiliteitssituatie in de omgeving van de Paddenhoek en de Hoge Heirweg te verbeteren. Concreet moeten 4 ingrepen ervoor zorgen dat de mobiliteitssituatie en de verkeersveiligheid in de straten verbeteren.

De Paddenhoek wordt een éénrichtingsstraat tussen de Lage en de Hoge Heirweg: verkeer kan enkel van de Hoge Heirweg naar de Lage Heirweg door. Fietsers en voetgangers mogen zich wel in beide richtingen verplaatsen. Op die manier worden de problemen met het kruisende verkeer in de nauwe straat vermeden.

De Paddenhoek (tussen de Lage en de Hoge Heirweg) en de Hoge Heirweg (tussen de Paddenhoek en de Golflaan) worden een fietsstraat.
Fietsers krijgen een bevoorrechte rol en mogen niet ingehaald worden door gemotoriseerd verkeer. 

Alle straten tussen de Maenhoutstraat, Latemstraat, Golflaan en de Kortrijksesteenweg worden verboden voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton.
Voor plaatselijk verkeer geldt een uitzondering.  De druk van het zwaar verkeer op de kleine straten moet zo voelbaar verminderen.

In het begin van de Paddenhoek, aan de Kortrijksesteenweg, wordt een wegversmalling geplaatst. Op die manier worden bestuurders aangemaand hun snelheid te beperken en zwaar verkeer wordt op die manier geweerd.

De maatregelen worden vanaf 3 november 2020 voor 3 maanden uitgetest. Nadien volgt een evaluatie waarbij ook de buurt bevraagd wordt.

Of de maatregelen nadien een vast karakter krijgen, zal in het voorjaar van 2021 beslist worden. 

Meer informatie

Schepen van mobiliteit Rigo Van de Voorde 
rigo.vandevoorde@sint-martens-latem.be – 0478 77 61 89  

Begin van de Paddenhoek aan de N43; een wegversmalling + ingang van de zone waar zwaar verkeer verboden is. 

Begin van de fietsstraat in de Hoge Heirweg, aan het kruispunt met de Golflaan + ingang van de zone waar ook zwaar verkeer verboden is.