SINT-MARTENS-LATEM: Gemeenteraad op 16 september 2013 om 20 uur

GEMEENTERAAD VAN 16 SEPTEMBER 2013

M E M O R I E   V A N   T O E L I C H T I N G

 image002

OPENBARE ZITTING

1. Kerkfabriek Sint-Aldegondis – meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring

De meerjarenplanning voorziet volgende gemeentelijke tussenkomsten:

Jaar exploitatietoelage Investeringstoelage
2014 56.236,65 14.672,08
2015 46.886,80 39.771,06
2016 48.808,79   5.000,00
2017 50.455,23 51.717,30
2018 52.361,55   5.000,00
2019 54.569,21   5.000,00

2. Kerkfabriek Sint-Aldegondis – budget 2014: aktename.

De investeringstoelage in 2014 dient voor de financiering van de ontwerper voor de buitenrestauratie (schilderwerken en kleinere herstellingen zoals de voegen, duivenweringen etc). De eigenlijke werken worden gepland in 2015.

3. Kerkfabriek Sint-Aldegondis – uitbreiding brand- en inbraakbeveiliging totale kerk – gemeentelijk aandeel: goedkeuring.

Momenteel zijn enkel het doksaal en de stookruimte beveiligd tegen brand en inbraak. Bedoeling is de gehele kerkruimte en de zolders (brandpreventie) op te nemen in de beveiliging. Er is een offerte op basis van een stockaanbesteding van Onroerend Erfgoed. Deze offerte is geldig tot 13/09/2014 en omdat beroep gedaan wordt op een premie van Erfgoed dient het dossier nu reeds voorgelegd worden. De uitvoering wordt voorzien in 2015.

De kostprijs van het project bedraagt € 15.460,44 + btw = € 18.707,13. Het gemeentelijk aandeel bedraagt € 3.741,43 en is voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 (cfr. supra).

4. Overeenkomst met de Belgische staat betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische onderdanen – bekrachtiging besluit van college van burgemeester en schepenen van 26 juli 2013.

In het kader van de richtlijnen van de Europese Unie, enerzijds betreffende de invoering van een uniform model voor verblijftitels van onderdanen van derde landen, anderzijds betreffende de normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in de door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, stelt de FOD Binnenlandse Zaken een overeenkomst voor betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derden landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers.

Hierin verbindt de gemeente zich tussen 1 september 2013 en 31 januari 2014 operationeel te zijn voor de afgifte van de bedoelde documenten.

De Belgische staat financiert de aankoop door de gemeente van de biometrische packs die bestemd zijn voor de registratie van de biometrische gegevens in de elektronische verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen en in de paspoorten voor de Belgen. De installatie van de toestellen zelf is ten laste van de gemeente en bedraagt € 1.687,56.

5. Kosteloze verwerving strook grond Oude Vierschaarstraat: goedkeuring.

Het betreft de kosteloze verwerving van een strook grond met een oppervlakte van 55,82 m² in de Oude Vierschaarstraat (tussen Brandstraat en Warandedreef) naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 15 februari 2013.

6. Politieverordening met betrekking tot veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas , elektriciteit en/of voorzien  van een fotovoltaîsche zonne-energiesysteem en bij gebruik van terrasverwarmers: goedkeuring.

In de gemeenteraadszitting van 28 februari 2011 werd een politieverordening met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas, elektriciteit en/of voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem goedgekeurd.

Op vraag van de brandweer wordt voorgesteld om het reglement aan te vullen met bepalingen met betrekking tot terrasverwarmers. Dit wordt als volgt gemotiveerd: in de praktijk wordt vastgesteld dat er de voorbije jaren een enorme toename is van het gebruik van terrasverwarmers, voornamelijk door horecazaken. O.m. de invoering van rookverbod en de onmogelijkheid om een rookkamer te voorzien is daar de oorzaak van. In zoverre de terras-verwarmers een occasioneel karakter hebben vallen zij reeds onder het toepassingsveld van de eerder goedgekeurde verordening.

De wijziging beoogt enerzijds de huidige bepalingen van toepassing te verklaren op de teraasverwarmers in het algemeen, dus ook voor de vast gemonteerde verwarmingstoestellen, en anderzijds bijkomende specifieke inplantingsvoorschriften voor terrasverwarmers in te voeren.

7. Afschaffing buurtwegen Sint-Martens-Latem (gedeeltelijk voetweg 40,  gedeeltelijk voetweg 37, gedeeltelijk voetweg 34, Voetweg 42, gedeeltelijk voetweg 36) en Deurle (Gedeeltelijk voetweg 19 en Voetweg 21) : principebeslissing/voorlopige vaststelling

In de gemeenetraadsbeslissing van 17 december 2012 werd goedkeuring verleend aan de inventarisatie en de gemeentelijke visie van het Trage Wegenplan.

Een onderdeel van de visie is de afschaffing van sommige (delen van) voetwegen.

Het betreft volgende voetwegen:

–          Een gedeelte van voetweg 40 – Sint-Martens-Latem (het deel tussen De Knok en Leieriggestraat) loopt door tuinen. Er is een alternatieve route mogelijk via de Palepelstraat en De Knok. Uit de studie, uitgevoerd door de vzw Trage Wegen “focus op trage wegen – synthese gebruikersevaluatie – verslag rondvraag en syntheseavond”, in voorbereiding van de opmaak van de inventarisatie en de gemeentelijke visie Trage Wegenplan bleek er geen draagvlak te zijn voor het heropenen van dit tracé (SML_14B). Dit tracé wordt niet nuttig geacht voor het totale netwerk aan trage wegen. Er is bijgevolg geen functionele of recreatieve verbinding voor het publiek. Het is vanuit een efficiënt gebruik van middelen niet meer te verantwoorden om het statuut van buurtweg te behouden;

–          Een gedeelte van voetweg 37 – Sint-Martens-Latem (het deel tussen de Speureweg en de Moeder Thomasinelaan) loopt langs bebouwing. Er is een alternatieve route mogelijk langs de Speureweg. Uit de studie, uitgevoerd door de vzw Trage Wegen “focus op trage wegen – synthese gebruikersevaluatie – verslag rondvraag en syntheseavond”, in voorbereiding van de opmaak van de inventarisatie en de gemeentelijke visie Trage Wegenplan bleek er geen draagvlak te zijn voor het heropenen van dit tracé (SML_17E). Dit tracé wordt niet nuttig geacht voor het totale netwerk aan trage wegen. Er is bijgevolg geen functionele of recreatieve verbinding voor het publiek. Het is vanuit een efficiënt gebruik van middelen niet meer te verantwoorden om het statuut van buurtweg te behouden;

–          Een gedeelte van voetweg 34 – Sint-Martens-Latem (het deel tussen Hoge Kouter en Open Veld) loopt door de bebouwing van het sociaal woonproject, gerealiseerd door de Deinse sociale bouwmaatschappij in 1978. Dit tracé is door de stedenbouwkundige evolutie achterhaald. Er is een alternatieve route via de feitelijke weg SML_18C – die in de inventarisatie en gemeentelijk visie Trage Wegenplan is opgenomen als een te behouden trage weg – en De Knok. Uit de studie, uitgevoerd door de vzw Trage Wegen “focus op trage wegen – synthese gebruikersevaluatie – verslag rondvraag en syntheseavond”, in voorbereiding van de opmaak van de inventarisatie en de gemeentelijke visie Trage Wegenplan bleek er geen draagvlak te zijn voor het heropenen van dit tracé (SML_18B). Dit tracé wordt niet nuttig geacht voor het totale netwerk aan trage wegen. Er is bijgevolg geen functionele of recreatieve verbinding voor het publiek. Het is vanuit een efficiënt gebruik van middelen niet meer te verantwoorden om het statuut van buurtweg te behouden;

–          Een gedeelte van voetweg 34 – Sint-Martens-Latem (het deel tussen de Latemstraat en voetweg 35) loopt recht door een tuin. Er is een alternatieve route mogelijk op 50 meter, via voetweg 35. Uit de studie, uitgevoerd door de vzw Trage Wegen “focus op trage wegen – synthese gebruikersevaluatie – verslag rondvraag en syntheseavond”, in voorbereiding van de opmaak van de inventarisatie en de gemeentelijke visie Trage Wegenplan bleek er geen draagvlak te zijn voor het heropenen van dit tracé (SML_22B). Dit tracé wordt niet nuttig geacht voor het totale netwerk aan trage wegen. Er is bijgevolg geen functionele of recreatieve verbinding voor het publiek. Het is vanuit een efficiënt gebruik van middelen niet meer te verantwoorden om het statuut van buurtweg te behouden;

–          Voetweg 42 – Sint-Martens-Latem loopt door de woningen. Twee woningen ervan maken deel uit van een verkaveling, goedgekeurd door de gemeente op 17/03/1978. Er zijn twee alternatieve routes mogelijk: via de Latemstraat en via de Nevelse Warande . Dit tracé is door de stedenbouwkundige evolutie achterhaald. Dit tracé wordt niet nuttig geacht voor het totale netwerk aan trage wegen. Er is bijgevolg geen functionele of recreatieve verbinding voor het publiek. Het is vanuit een efficiënt gebruik van middelen niet meer te verantwoorden om het statuut van buurtweg te behouden;

–          Een gedeelte van voetweg 36 – Sint-Martens-Latem (het deel tussen de Groene Dreef en de Wiedauwdreef) loopt recht door tuinen en bebouwing. Er is een alternatieve route mogelijk via de Wiedauwdreef. Dit tracé is door de stedenbouwkundige evolutie achterhaald. Uit de studie, uitgevoerd door de vzw Trage Wegen “focus op trage wegen – synthese gebruikersevaluatie – verslag rondvraag en syntheseavond”, in voorbereiding van de opmaak van de inventarisatie en de gemeentelijke visie Trage Wegenplan bleek er geen draagvlak te zijn voor het heropenen van dit tracé (SML_32C). Dit tracé wordt niet nuttig geacht voor het totale netwerk aan trage wegen. Er is bijgevolg geen functionele of recreatieve verbinding voor het publiek. Het is vanuit een efficiënt gebruik van middelen niet meer te verantwoorden om het statuut van buurtweg te behouden;

–          Een gedeelte van voetweg 19 – Deurle (tussen de Koedreef en de Philippe De Denterghemlaan) loopt langs en door tuinen en door bebouwing. De woningen tussen de Koedreef en Museumlaan nr 5 maken deel uit van een verkaveling, goedgekeurd door de gemeente op 10/08/1966.  Er zijn twee alternatieve routes. De eerste is ongeveer 312 meter lang en loopt via de Koedreef met hetzelfde beginpunt, rechtdoor door de Gustaaf De Smetlaan en een eindpunt op er Philippe De Denthergemlaan op 130 meter ten zuiden van het eindpunt van het af te schaffen deel van voetweg 19. De tweede is ongeveer 510 meter lang en loopt via de koedreef met hetzelfde beginpunt, rechts af via de Gustaaf De Smetlaan, opnieuw rechts af via de Museumlaan en een eindpunt op 12 meter ten westen van het eindpunt van het af te schaffen deel van voetweg 19. Dit tracé is door de stedenbouwkundige evolutie achterhaald. Uit de studie, uitgevoerd door de vzw Trage Wegen “focus op trage wegen – synthese gebruikersevaluatie – verslag rondvraag en syntheseavond”, in voorbereiding van de opmaak van de inventarisatie en de gemeentelijke visie Trage Wegenplan bleek er geen draagvlak te zijn voor het heropenen van dit tracé (DRL_2B). Dit tracé wordt niet nuttig geacht voor het totale netwerk aan trage wegen. Er is bijgevolg geen functionele of recreatieve verbinding voor het publiek. Het is vanuit een efficiënt gebruik van middelen niet meer te verantwoorden om het statuut van buurtweg te behouden;

–          Voetweg 21 – Deurle heeft geen verbindende functie en is een loutere losweg. Het bestuur is van oordeel dat deze voetweg geen functie voor het algemeen nut vervult, de weg loopt door landbouwgronden en eindigt in het erf. Er is bijgevolg geen functionele of recreatieve verbinding voor het publiek. Het is vanuit een efficiënt gebruik van middelen niet meer te verantwoorden om het statuut van buurtweg te behouden. Dit doet geen afbreuk aan eventuele private erfdienstbaarheden van doorgang in functie van de exploitatie van de achterliggende landbouwgronden.

8. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – Trage Wegen: goedkeuring.

De gemeentelijke visie met betrekking tot de trage wegen zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 17 december 2012 maakt de aanpassing en/of de invoering van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer noodzakelijk. Het betreft volgende aanpassingen:

 1. Open veldwegel tussen Hoge Kouter en Open Veld: verkeersbord C3 kant Hoge Kouter wordt aangevuld met een onderbord ‘uitgezonderd fietsers’;
 2. Pad tussen Lage Heirweg en Kortrijksesteenweg (Roosdreef): de verkeersborden C3 worden aangevuld met een onderbord ‘uitgezonderd fietsers’ en een zelfde bord plaatsen aan de kant N43;
 3. Kerkwegel tussen Vennelaan en Elsakkerweg (buurtweg 36): aan beide zijden verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd fietsers’ plaatsen;
 4. Smal aardepad tussen Elsakkerweg en Bosstraat (buurtweg 36): idem;
 5. Kerkwegel tussen Koperstraat en Kerkstraat (buurtweg 33bis): idem;
 6. Verhoogde berm langs Heidebergen en verbindingspad met cultureel centrum: plaatsen verkeerbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd fietsers’;
 7. Omgeving Westerplas: verkeersbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd wandelaars en fietsers + verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuurder) met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersbord C15 (verboden toegang voor ruiters) aan begin Alb. Van den Abeelelaan, in de Molenhoekstraat, ter hoogte van overgang tussen asfalt en steenslagverharding, en aan begin van het verlengde van Schoutput richting Alb. Van den Abeelelaan;
 8. Pad tussen Kortrijksesteenweg, Gillebulk, Lage Heirweg dat verder doorloopt naar de Hoge Heirweg (buurtweg 34): plaatsen verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd fietsers;
 9. Pad tussen Lage Heirweg en Hoge Heirweg (buurtweg 32) en tussen Hoge Heirweg en Simonnetlaan (gedeeltelijk nieuwe buurtweg – 1990): idem;
 10. Pad tussen Nevelse Warande en de Kleine Reinaertdreef: verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd fietsers en bromfietsrers klasse A’.

9. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – Mevrouw Simonnetlaan: goedkeuring.

In de Mevrouw Simonnetlaan geldt momenteel eenrichtingsverkeer voor iedere bestuurder. (verkeersbord C1). Voorgesteld wordtuitzondering te maken voor fietsers en bromfietsen A.

10. Natuurinrichtingsproject Latemse meersen, projectuitvoeringsplan 3 – medefinanciering en vertegenwoordiging in het natuurinrichtingscomité: goedkeuring.

In de gemeenteraad van 20 december 2010 werd het projectuitvoeringsplan 3 voor de inrichting van de Latemse meersen principieel goedgekeurd..

Het projectuitvoeringsplan 3 bestaat uit de slibruiming van de Meersbeek en de aanleg en het herstel van enkele wandelpaden.

De uitvoering van de slibruiming werd opgesplitst in twee delen. Het westelijk deel tussen de Baarle-Frankrijkstraat en de Brakelmeersstraat zal uitgevoerd worden in 2014. De ruiming van het oostelijk deel tussen de Baarle-Frankrijkstraat en de monding is afhankelijk van de afkoppeling van het rietveld door Aquafin en wordt gepland in 2015/2016.

De Meersbeek is een waterloop van derde categorie en behoort tot de bevoegdheid van de gemeente. Haar werking is niet enkel noodzakelijk ter vrijwaring van de halfnatuurlijke graslanden maar ook essentieel om plaatselijke overstromingen in de Latemse meersen te voorkomen, in het bijzonder omwille van de verspreide bebouwing.

De gemeente stemde bij besluit van 20 december 2010 in met een participatie in de kosten ten belope van 50 procent.

Deel 1 van het projectuitvoeringsplan 3 werd door de Vlaamse Landmaatschappij aanbesteed. Alvorens overgegaan wordt tot de gunning dient de raad in te stemmen met het verslag en het bedrag van de medefinanciering. De kostprijs voor projectuitvoeringsplan 3, deel 1 bedraagt 153.049,49 euro; het gemeentelijk aandeel 56.291,32 euro.

Op basis van de aanbestedingsprijs  voor deel 1 werd de raming voor het tweede deel geactualiseerd. De kostprijs voor projectuitvoeringsplan 3, deel 2 wordt geraamd op 290.000 euro; het gemeentelijk aandeel 145.000 euro.

De gemeente is vertegenwoordigd in het natuurinrichtingscomité. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen dient de vertegenwoordiging gewijzigd te worden. Er wordt voorgesteld  de heer Emile Verschueren, schepen bevoegd voor patrimonium, erfgoed, lokale economie, milieubeheer en feestelijkheden aan te duiden.

11. Dorpsherwaardering Latem – fase 1: goedkeuring gunning ontwerpopdracht.

De ontwerpopdracht is een onderdeel van het besluit van de gemeenteraad van 15 november 2010 houdende goedkeuring van een bestek ‘ontwerpopdracht dorpskernvernieuwing.

In het kader van de opdracht ‘dorpsherwaardering Latem – fase 1’ werd een bijzonder bestek opgesteld, geraamd op € 14.460,00 excl. btw. De voordeligste offerte bedroeg € 23.500 excl. btw.

Voorgesteld wordt deze opdracht toe te wijzen aan het Studiebureau Lobelle bvba.

12. Gemeentelijke Basisschool – aankoop ICT infrastructuur: goedkeuring.

Het betreft de aankoop van een laptop voor de pedagogische ICT-coördinator, geraamd op

€ 1.000.

De ICT-coördinator behoort tot de beleidsondersteunende medewerkers van de school en is o.m. verantwoordelijk voor het agendabeheer en rapportagesoftware i-omniwize, werkt met de directie het ICT-beleidsplan IT, organiseert de communicatiekanalen van de school (website, intranet, …) en ondersteunt de teamleden bij de keuze en het gebruik van educatieve software.

13. Samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond + vzw: goedkeuring.

De overeenkomst is een vervolg op de overeenkomst tijdens de vorige legislatuur (GR 21/11/2011) en regelt de samenwerking tussen het gemeentebestuur en het Logo ten aanzien van het beleid gezondheidsbevordering en ziektepreventie ten behoeve van de inwoners.

De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016. Ze kan te allen tijde door beide partijen beëindigd worden mits een opzegtermijn van 3 maanden.

Logo Gezond +vzw verbindt zich o.m. voor:

–          het leveren van tweemaandelijkes een kant-en-klaar artikel rond een actueel gezondheidsthema te leveren;

–          bezorgen van regionale gezondheidheiscijfers en gezondheidsrapporten;

–          leveren van inspiratiefiches in verband met gezondheid;

–          aanreiken diverse effectieve methodieken en goede praktijkvoorbeelden;

–          aanbod van lesgevers en experts;

–          coaching en advies;

–          vertaling van het Vlaams gezondheidsbeleid naar de regionale context.

De gemeente verbindt zich ertoe jaarlijks een bijdrage van € 0,12 per inwoner te betalen aan Logo Gezond + vzw.

14. Vernieuwen kunstgrastennisvelden.

Het betreft de vernieuwing van 3 kunstgrastennisvelden die momenteel ruim 16 jaar in gebruik zijn. In het bestek wordt voorzien in kunstgrasterreinen die voldoen aan het type dat door de Internationale Tennisfederatie geklasseerd wordt als ‘Artificial Clay’ – categorie medium-slow. De kostprijs wordt geraamd op € 65.169,50 + € 13.685,60 btw = € 78.855,10. De werken zullen worden toegewezen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De werken moeten uitgevoerd zijn uiterlijk 31 maart 2014.

15. OCMW – Rekening 2012: kennisname.

Overeenkomstig artikel 89 § 2 van de OCMW-wet wordt de OCMW jaarrekening 2012 ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het boekjaar 2012 sluit af met een negatief resultaat (voor de gemeentelijke toelage) van 721.017,97  euro. Het overschot op de voorzien gemeentelijke bijdrage  bedraagt -51.592 euro want de reële gemeentelijke bijdrage bedraagt 731.592 euro ten opzichte van de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage van 680.000 euro.

 

16. Kwartaal rapport financieel beheerder: kennisname.

De (gewijzigde) artikelen 165 en 166 bepalen het volgende:

‘art. 165: De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift aan de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie ter beschikking.

art. 166: De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van

de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.
Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.’

Alhoewel de kwartaalrapportering niet meer moet, blijft het nuttig deze verder te zetten.

17. Budget 2013 – wijziging: goedkeuring.

Zie aparte bundel.

18. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO) – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013: beraadslaging agenda en goedkeuring statutenwijziging.

Agenda:

 1. Statutenwijzigingen – goedkeuring;
 2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de interge­meen­telijke sa­men­werking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014;
 3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging;
 4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis – bekrachtiging;
 5. Statutaire benoemingen;
 6. Statutaire mededelingen;.

.Het ontwerp van statutenwijziging omvat verschillende onderdelen:

 1. Aanpassingen ingevolge gedeeltelijke goedkeuring vorige statutenwijziging op algemene vergadering van 25 juni 2012 (sommige wijzigingen werden door de voogdijminister niet goedgekeurd);
 2. Wijzigingen in overeenstemming met artikel 3.1.17 van het energiebesluit van 30 maart 2012;
 3. Wijziging ingevolge het gewijzigde decreet intergemeentelijke samenwerking (inzendingsplicht, elektronisch terbeschikkingstelling van de notulen en aanduiding vertegenwoordiger op algemene vergadering voor de duur van de legislatuur;
 4. Vrijstelling belasting voor deelnemers: uitbreiding voor werkmaatschappij;
 5. Tekstverfijningen.

19. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO) – aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

De aanduiding gebeurt voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 en, ingevolge de wijziging van het decreet enerzijds en de te wijzigen statuten, voor de resterende duur van de lopende legislatuur.

Afbeelding

Dorpsherwaardering gaat in ontwerpfase

Bij de fractie ‘Voor Latem Deurle’ neemt  raadslid Joris De Vreese ontslag en geeft de fakkel door aan Piet Van Aken.

De toegevoegde punten van VLD lees je hier: bijkomende punten gr 16.09.2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.