Sint-Martens-Latem : GEMEENTERAAD 28 APRIL 2014

GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014
M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G

OPENBARE ZITTING

1. Algemeen bestuur – Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) – algemene vergadering van 23 juni 2014: beraadslaging over de agenda.
Agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013;
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013;
3. Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2013;
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris;
5. Statutaire benoemingen.
In de gemeenteraadszitting van 29 april 2013 werden mevrouw Vansintjan en de heer Van Severen aangeduid resp. als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Finiwo voor de duur van de legislatuur.

2. Algemeen bestuur – Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-vlaanderen (IMEWO) – algemene vergadering van 23 juni 2014: beraadslaging over de agenda en aanduiding van de volmachtdragers.
Agenda:
1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2013;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013;
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG;
5. Statutaire benoemingen;
6. Statutaire mededelingen.
Bij gemeenteraadsbesluiit van 16 eptember 2013 werden dhr Van Hooland en dhr Dewulf aangeduid resp. als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Imewo voor de duur van de legislatuur.

3. Algemeen bestuur – Regionaal Economisch Overlegcomité (RESOC) Meetjesland, Schelde en Leie – Streekpact II: bekrachtiging.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités, bepaalt in art. 22 § 2 : “Teneinde het draagvlak van het streekpact zo groot mogelijk te maken, moet het streekpact, na te zijn vastgesteld door het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité, worden bekrachtigd door de gemeenteraad, respectievelijk de provincieraad, van de gemeenten en de provincie..
Het streekpact handelt over volgende items:
1. Ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, groen, cultuur;
2. Economie;
3. Arbeid en werkgelegenheid;
4. Onderwijs en levenslang leren;
5. Welzijn, zorg en armoede.

4. Vrije tijd – Interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ZOVLA – rekening en jaarverslag 2012: goedkeuring.
In de gemeenteraadszitting van 18 oktober 2004 werd de oprichting van de intergemeentelijke vereniging ZOVLA goedgekeurd. Het betreft een samenwerkingsverband met betrekking tot de bibliotheekwerking. Overeenkomstig de artikelen 19 en 20 van de overeenkomst worden de rekening en activiteitsverslag 2013 en de begroting 2014 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
Rekening 2013:
Uitgaven: 59.118,46 EURO
Ontvangsten: 52.226,84 EURO
Saldo: 6.891,62 EURO
De begroting 2014 werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 16 december 2013.

5. Vrije tijd – Projectvereniging ‘Platform Omgeving Leie en Schelde’ (POLS) – jaarverslag en rekening 2013: goedkeuring.
Op 22 februari 2010 keurde de gemeenteraad de toetreding tot de intergemeentelijke projectvereniging ‘Platform Omgeving Leie en Schelde’ (POLS) goed.
De doelstelling werd omschreven als volgt:
“De basisdoelstelling van ‘Platform Omgeving Leie en Schelde’ is door overleg en samenwerking tussen de diverse actoren op het vlak van cultuur en wonen in de zes gemeenten meerwaarden te realiseren op het vlak van cultuur en wonen in het kader van duurzaamheid in de brede betekenis van het woord. De vereniging wil ook bijdragen tot een verdieping van de gezamenlijke culturele identiteit.”
Overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke samenwerking worden jaarverslag en rekening 2012 & begroting met planning van de werkzaamheden 2013 ter goedkeuring voorgelegd.
Rekening 2013:
Ontvangsten: 207.209,00 EURO
Uitgaven: 170.259,00 EURO
Saldo: 37.038,00 EURO –

6. Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek – jaarrrekening 2013: goedkeuring.
In de gemeenteraadszitting van 18 oktober 2004 werd de oprichting van de Interlokale Vereni-ging Burensportdienst Leiestreek goedgekeurd. Overeenkomstig artikel 14 van de overeen-komst betreffende de oprichting, dient de jaarrekening ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
Beginsaldo: 9.335,61 EURO
Uitgaven: 23.300,00 EURO
Ontvangsten: 16.029,00 EURO
Saldo: 10.802,77 EURO

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.