Sint-Martens-Latem : Gemeenteraad 31 maart 2014

 

 

image001

 

 

 

GEMEENTERAAD VAN 31 MAART 2014

M E M O R I E   V A N   T O E L I C H T I N G

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Algemene financiering – Budget 2013 – interne kredietaanpassing: mededeling.

Overeenkomstig de onderrichtingen wordt er mededeling gegeven van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/03/2014 houdende interne kredietaanpassing in het budget 2013. Deze interne kredietaanpassingen kaderen in de strenge kredietbewaking met het oog op de beheersing van de werkingskosten. De totale exploitatiebudgetten per beleidsdomein blijven ongewijzigd.

De wijzigingen worden toegelicht in de nota ‘Doelstellingenbudget wijziging (B2W)

 

2. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Aldegondis – rekening 2013: advies.

Overeenkomstrig artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten wordt de rekening van de kerkfabriek voor advies aan de gemeenteraad voorgelegd.

Exploitatierekening  
Ontvangsten 14.550,55
Exploitatietoelage gemeente 23.465,19
Uitgaven 38.015,74
Saldo 12.223,16
Investeringen  
Ontvangsten 48.158,71
Saldo 2012 21.841,29
Uitgaven 61.067,27
Saldo   8.932,73

 

3. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Martinus – rekening 2013: advies.

Overeenkomstrig artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten wordt de rekening van de kerkfabriek voor advies aan de gemeenteraad voorgelegd.

Exploitatierekening  
Ontvangsten 14.116,96
Exploitatietoelage gemeente 68.540,00
Uitgaven 83.798,66
Saldo   5.936,43
Investeringen  
Ontvangsten 149.508,68
Uitgaven 150.000,00
Saldo –          491,32
Tekort investeringen 2012 –          535,45
Tekort investeringen –          1.026,77

 

4. Algemeen bestuur – Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen – algemene vergadering 17 juni 2014: beraadslaging agenda.

Agenda:

  1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 03/12/2013;
  2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2013;
  3. Verslag commissaris-revisor;
  4. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor;
  5. Werkingsverslag 2013;
  6. Wijziging statuten;
  7. Varia.

De statutenwijziging is in hoofdzaak een aanpassing aan het gewijzigde decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot de presentiegelden. Daarnaast wordt ook de naam gewijzigd van Intercommunale Westlede naar Intergemeentelijke Samenwerking Westlede , verkort IGS Westlede.

In de gemeenteraadszitting van 21 oktober 2013 werden schepen Emile Verschueren en schepen Rigo Van de Voorde aangduid resp. als effectief en als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de intercommunale.

 

5. Grondgebiedzaken – Rekening GECORO 2013: goedkeuring
In uitvoering van het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de besteding van de werkingsmiddelen.

 

6. Grondgebiedzaken – Uitbreiding openbare verlichting Palepelstraat: goedkeuring.

Het betreft een bijkomend lichtpunt in de Palepelstraat. De kosten worden geraamd op

€ 501,49 incl. btw. (zie beleidsplan 2014/GBB-CBS0670-00/2250407 – pag. 26/74).

 

7. Grondgebiedzaken – Uitbreiding openbare verlichting Schoutput: goedkeuring.

Het betreft het leveren, plaatsen en aansluiten van een bijkomend lichtpunt in de Schoutput. De kostprijs wordt geraamd op € 1.114,01 incl. btw. (zie beleidsplan 2014/GBB-CBS0670-00/2250407 – pag. 26/74).

 

8. Grondgebiedzaken – Heraanleg van fietspaden in de Moeistraat – goedkeuring ontwerp en gunningswijze.

In de zitting van 19 november 2012 nam de gemeenteraad een principebeslissing over de herstelling van de fietspaden in de Moeistraat.

In actie 15 (ACT-015 pag 20/74) van de beleidsnota 2014 wordt voorzien in het investeren in fietspaden en wegen.

Er werd overleg gepleegd met de subsidiërende overheid. Daaruit bleek dat om toelagen te bekomen het huidig profiel drastisch diende te worden aangepast, met name diende het fietspad tegen de rijweg te worden aangelegd omdat in de Moeistraat een 50km/u snelheidsregipe geldt. Daardoor liepen de kosten dusdanig op dat de toelage niet meer interssant was en werd geopteerd om het huidig profiel te behouden. Er werd gekozen voor de heraanleg in beton. Tegelijk wordt een deel van de riolering hersteld.

De kostprijs van de werken worden geraamd op € 206.242,75 excl. btw, waarvan € 159.632 ten laste van het gemeentebudget, en € 46.610,75 ten laste van het AquaRiobudget.

 

9. Grondgebiedzaken –– Dorpskernherwaardering Latem – fase 1: goedkeuring ontwerp en gunningswijze.

In actie 50 (ACT-050 pag 30/74) van de beleidsnota 2014 wordt voorzien in het herinrichten van de omgeving van de Leiesteiger en het Dorp van Latem.

In november 2010 werd door de gemeenteraad een eerste besluit genomen inzake dorpskernvernieuwing. Aansluitend werd ook ingestapt in het grensoverschrijdend INTEREG IV-programma ‘Leiestreek van bron tot monding’ met het oog op Europese toelagen. Het INTEREG-programma wordt eind 2014 afgesloten. Om de toelage van circa 41.000 euro niet te verliezen werd besloten tot de gefaseerde uitvoering. Op 16 september 2013 werd door de gemeenteraad een ontwerper aangesteld om een concept opgemaakt door de dienst Grondgebiedzaken voor de zone tussen de Leiesteiger en de monding van de Meersbeek, inclusief de oeverversterking, technisch uit te tekenen met het oog op een aanbesteding. Bij de uitwerking werd de toegankelijkheid en afwatering van het Tempelhof en de uitbreiding en heraanleg van de parking aan de pastorij toegevoegd als twee aparte percelen. De uitvoering dient in 2014 volledig voltooid te zijn om aanspraak te kunnen maken op de INTEREG-toelagen. De totale kostprijs voor de drie percelen wordt geraamd op 275.000 euro inclusief BTW.

 

10. Welzijn – Overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod: goedkeuring.

Het decreet grond- en pandenbeleid legt ten aanzien van de lokale besturen een bindend sociaal objectief op. Tweejaarlijks evalueert het Agentschap Wonen Vlaanderen het groeiritme. In de voortgangstoets van 2012 werd Sint-Martens-Latem opgenomen in de groep van gemeenten die niet konden aantonen dat ze voldoende inspanningen leverden om het bindend sociaal objectief te bereiken, meer bepaald inzake het groeiritme voor het deelobjectief sociale koopwoningen. Het gemeentelijk objectief bestaat uit 75 sociale huurwoningen en 13 sociale koopwoningen. Inzake sociale huurwoningen wordt ruim voldaan aan het groeiritme met een realisatiepercentage van 41 procent. Voor sociale koopwoningen konden nog geen projecten worden gerealiseerd.
Op 12 november 2013 werd een begeleidingsoverleg georganiseerd met het Agentschap Wonen Vlaanderen waar een aantal afspraken werden gemaakt. Voorliggende overeenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendommen Het Volk is hiervan het gevolg. In deze overeenkomst worden twee potentiële locaties opgenomen voor de realisatie van 13 sociale koopwoningen. Naargelang de ligging en de bereikbaarheid wordt een ruimtelijke voorkeur bepaald tussen projectzone 1 – Hooglatem en projectzone 2 – Lijnstraat. Projectzone 2 wordt geactiveerd indien er op 31 december 2014 geen overeenkomst getekend is tussen de eigenaar van de grond en de sociale woonactor.

 

11. Welzijn – OCMW – oprichting Gezelschapsdienst: goedkeuring.

Door het OCMW werd, samen met de Latemse Seniorenadviesraad (LSAR), de Gezinsbond en Ziekenzorg een gezelschapsdienst opgericht.

De Gezelschapsdienst beoogt een antwoord te bieden op een aangevoelde nood in Sint-Martens-Latem. Het Platform staat open voor de opname van andere organisaties die het initiatief en haar doelstellingen willen onderschrijven.

Steeds meer oudere en zieke mensen hebben extra hulp nodig bij dagdagelijkse activiteiten, zijn vaak alleen of eenzaam of hebben kleine ondersteuning nodig om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Voor gezinsleden en familie is het niet altijd evident om er steeds te staan voor hun hulpbehoevende gezinsleden, familie en mantelzorgers. De Gezelschapsdienst wil een tijdelijke verlichting aanbieden voor deze soms voortdurende en dwingende taak. Het is ook een welkome aanvulling op professionele thuiszorg.

De Gezelschapsdienst is een aanvulling op de reeds aangeboden dienstverlening,  thuiszorgdiensten en de verschillende welzijnsvoorzieningen.

De Gezelschapsdienst wil actieve aanwezigheid aanbieden en uitzonderlijke elementaire zorg die een hulpbehoevende of alleenstaande persoon nodig heeft. Het is geen verplegende zorg, bejaardenhulp of poetsdienst.

Vrijwilligers komen wanneer de familiale hulp en professionele hulp niet aanwezig zijn. Ze geven aandacht, praten met, hebben oog voor, steken een handje toe in samenspraak met de aanvrager.

De vrijwilligers halen de hulpbehoevende inwoners uit een mogelijk sociaal isolement, door een bezoek, samen boodschappen te doen of samen deel te nemen aan een activiteit buitenshuis. Deze opsomming is niet limitatief. De dienst zorgt er ook voor dat iedereen zo lang mogelijk in zijn thuismilieu kan blijven wonen.

Het Platform zorgt voor de bekendmaking van de dienst bij de bevolking.

Overeenkomstig artikel 60 par. 6 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is het besluit om een dienst op te richten of uit te breiden onderworpen aan de goedkeuring door de gemeenteraad.

12. Vrije Tijd – renovatie pand Klapstraat 5: goedkeuring

In actie 23 (ACT-023 – pag 43/74) van de beleidsnota 2014 wordt voorzien in werken aan (site) oud gemeentehuis Deurle i.f.v. herbestemming.

Uit het overleg met de Dienst Opvanggezinnen is gebleken dat de woning aan de Klapstraat 5 zeer geschikt is voor de organisatie van kinderopvang, mits enkele werken uit te voeren.
Anderzijds is er door het toenemend aantal kleuters in de afdeling Twee Dreven nood aan bijkomende ruimte. Daarom wordt voorgesteld het kinderopvanginitiatief ‘Zazou’ onder te brengen in de Klapstraat zodat de school opnieuw over de ingenomen ruimte in Twee Dreven kan beschikken.

De werken omvatten o.m.:

–          Het plaatsen van noodverlichting, rookmelders en blusapparaten;

–          Schilderwerken;

–          Plaatsen van linoleum;

–          Omschakeling naar aardgas (i.p.v. propaangas) + vervanging radiator en bijkomende radiator;

–          Aanpassing verlichting;

–          Aanpassingen in living (uitbreken schouw) en keuken (o.m. voorzien van venster op living);

–          Schilderwerken.

Een deel van de werken kan uitgevoerd worden met eigen personeel. Een deel zal moeten worden uitbesteed, bv. noodverlichting, rookmelders, verwarming.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 20.000.

13. Welzijn – oprichting werkgroep infrastructuur sporthal.

In de gemeenteraadszitting van 18 november 2013 werd beslist de gemeentelijke sporthal met ingang van 1 januari 2014 te beheren als een gemeentedienst, bijgestaan door een gebruikersraad en het college opdracht te geven het dossier verder uit te werken.

Het college van burgemeester en schepenen stelde aan de gemeentelijke sportraad een vraag voor de oprichting van een gebruikersgroep van de sporthal die advies kan verlenen m.b.t. de infrastructuur en het gebruik van de gemeenteljke sporthal. De Sportraad won o.m. het advies in van Bloso. Een en ander heeft geleid tot een voorstel van de Sportraad.

Binnen de structuur van de Sportraad wordt een werkgroep ‘Infrastructuur’ opgericht.

Samenstelling:

–          Werkgroep samengesteld uit personen die belangstelling hebben in sport;

–          Minimum 4 en maximum 8 personen: afgevaardigden vanuit de diverse gebruikers van de sporthal en deskundigen inzake sportinfrastructuur;

–          Minimum 1 lid van de Raad van Bestuur van de Sportraad zetelt binnen de werkgroep;

–          De sportfunctionaris en de schepen van de sport kunnen bijkomend als waarnemend lid deel uitmaken van de werkgroep ;

–          1 zaalwachter (kan afwisselend zijn) als waarnemer;

–          Voorzitter en verslaggever worden binnen de werkgroep aangeduid.

Doelstelling:

–          Geven van advies i.f.v. infrastructuur, aankopen, inrichting, beheer, …;

–          Voorzitter en ondervoorzitter worden telkens op de hoogte gebracht van de werkvergaderingen;

–          Uit te brengen belangrijk advies en werking worden telkens op de raad van bestuur van de Sportraad voorgelegd om verder advies naar de gmeente door te kunnen geven;

De werkgroep kan onafhankelijk van de raad van bestuur vergaderen op de door hen vastgestelde tijdstippen.

 

GEHEIME ZITTING

 

14. Natuurinrichtingsproject Latemse meersen – dading met betrekking tot verwerving van de grond: goedkeuring.

In de gemeenteraadszitting van 26 maart 2012 werd in het kader van het natuurinrichtings-project Latemse meersen besloten om een strook grond langs de Meersbeek ter hoogte van de Brakelmeersstraat te verwerven. Het natuurinrichtingsproject plant de aanleg van een buffer-bekken voor een overstort van de riolering en water afkomstig van de wegenis. In januari 2012 werd de onteigeningsprocedure ingeleid en op 11 juni 2012 volgde een provisioneel vonnis van het Vredegerecht. Thans dient de Vrederechter nog een vonnis te vellen over de vergoeding voor de grondinname. Parallel werd door de advocaten van de partijen alsnog een regeling gezocht in de minne om verdere procedures te vermijden. De dadingsovereenkomst is hiervan het resultaat.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.