Sint-Martens-Latem : GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2014

 

M E M O R I E   V A N   T O E L I C H T I N G

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Ontslag gemeenteraadslid en verzaking recht van opvolging: kennisname.

Bij schrijven van 7 januari 2014 neemt de heer Freddy Vanmassenhove ontslag als gemeenteraadslid.

Bij schrijven van 7 januari 2014 verzaken zowel mevrouw Kathleen Meirlaen als de heer Paul Santens aan het recht van opvolging.

 

2. Installatie van een opvolger als gemeenteraadslid en eedaflegging: kennisname

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd de heer Nicolas Bosschem op de lijst ‘Voor Latem en Deurle’ verkozen als vierde opvolger.

Overeenkomstig artikel 16 alinea 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 worden de geloofsbrieven van de opvolger onderzocht en gebeurt de eedaflegging van de opvolger in openbare vergadering in handen van de voorzitter.

 

3. Intergemeentelijke Projectvereniging ‘Platform Omgeving Leie en  Schelde (POLS): aanduiding lid met raadgevende stem.

In artikel 3 van de statuten wordt de doelstelling als volgt omschreven:

“De basisdoelstelling van ‘Platform Omgeving Leie en Schelde’ is door overleg en samenwerking tussen de diverse actoren op het vlak van cultuur en wonen in de zes gemeenten meerwaarden te realiseren op het vlak van cultuur en wonen in het kader van duurzaamheid in de brede betekenis van het woord. De vereniging wil ook bijdragen tot een verdieping van de gezamenlijke culturele identiteit.”

Deze projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur. Elke gemeente heeft daarin twee leden. Overeenkomstig artikel 6 van de oprichtingsakte zijn dat de burgemeester en de schepen bevoegd voor cultuur. Daarnaast vaardigt elke gemeente één gemeenteraadslid af als lid met raadgevende stem. Dit lid komt uit een lijst waarvan geen enkel lid deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

In de gemeenteraadszitting van 28 januari 2013 werd de heer Freddy Vanmassenhove aangeduid. Ingevolge zijn ontslag als raadslid dient hij te worden vervangen. Aan de fractie ‘Voor Latem en Deurle’ wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen.

 

4. Kerkfabriek Sint-Martinus – budget 2013 – wijziging: aktename.

In deze wijzigingen wordt voorzien in enkele verhogingen van de exploitatieuitgaven. De belangrijkste daarvan is de verhoging van de verwarmingskosten, een gevolg van de lange strenge winter in het voorjaar 2013.

De meeruitgaven worden gecompenseerd door meer ontvangsten. De exploitatietoelage van de gemeente blijft ongewijzigd.

 

 

 

5. Samenwerkingsovereenkomst met de stad Gent in het kader van het veiligheidsbeleid van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit: goedkeuring.

Deze overeenkomst werd oorspronkelijk goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 13 oktober 2008 voor de periode tot 31 december 2009 en telkens verlengd voor een periode van 1 jaar bij besluiten van de gemeenteraad van 14 december 2009, 31 januari 2011, 30 januari 2012 en 17 december 2012..

Thans wordt een overeenkomst voorgsteld die voor onbepaalde tijd geldt met ingang van 1 maart 2014.

In de overeenkomst verbinden de gemeenten zich (ook andere IPZ-gemeenten sluiten aan) ertoe samen te werken voor het inzetten van de door de federale regering gefinancierde bemiddelaar voor de implementering en toepassing van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Daar waar tot nu werd bepaald dat de prioriteit uitgaat naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien van minderjarigen van 16 jaar en ouder, wordt dit nu aan de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem overgelaten vanaf welke leeftijd prioriteit wordt gegeven (cfr. gewijzigde regelgeving gemeentelijke administratieve sancties).

Daar waar tot op heden geen financiële bijdrage aan de gemeente Sint-Martens-Latem wordt gevraagd, wordt ingevolge een besparing door de federale overheid thans wel een bijdrage gevraagd van € 25 per dossier, met uitzondering van de dossiers waarin één van de betrokken partijen niet wenst in te gaan op het bemiddelingsaanbod. (zie de artikelen 9, 10 en 11 van de overeenkomst).

 

6. Uitvoeren van wegmarkeringen – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De opdracht voor het uitvoeren van wegmarkeringen dient te worden vernieuwd. Het voorliggend bestek voorziet in de uitvoering van wegmarkeringen gedurende een periode van 2  jaar. De kostprijs wordt geraamd op € 56.867,00 + € 11.942,07 = € 68.809,07. Er wordt voorzien in een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

7. Toelage aankoop grond natuurgebied Latemse meersen: goedkeuring
Bij besluit van de gemeenteraad van 4 juni 1992 werden de gemeentegronden in de Latemse meersen in erfpacht gegeven aan de Belgische Natuur- en Vogelreservaten vzw, thans Natuurpunt Beheer vzw. Sindsdien betoelaagd de gemeente de aankopen van de vereniging binnen de uitbreidingsperimeter van het erkend natuurreservaat. Deze actie werd opgenomen in het gemeentelijk meerjarenplan als onderdeel van het biodiversiteitscharter. De gemeentelijke tussenkomst is een aanvulling op Vlaamse toelagen.
Voorliggende toelage betreft de aankoop van een perceel weiland met een oppervlakte van ruim een halve hectare. De restfinanciering bedraagt 4648,15 euro.

8. Intrekking gemeentelijk reglement sociaal wonen: goedkeuring
Het gemeentelijk reglement sociaal wonen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2011. Dit reglement was gebaseerd op een aantal bepalingen uit het decreet grond- en pandenbeleid en liet toe om dwingende normen inzake sociale woningbouw op te leggen in vergunningen. Eind 2013 werden de bepalingen uit het decreet grond- en pandenbeleid waarop het gemeentelijk reglement gesteund is door het Grondwettelijk Hof vernietigd. De normen inzake de realisatie van een bescheiden woonaanbod kunnen wel nog toegepast worden. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.