Sint-Martens-Latem : Gemeenteraad op 23/06/2014

 

GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2014

M E M O R I E   V A N   T O E L I C H T I N G

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Algemeen bestuur – Jaarrekening 2013: vaststelling.

Artikel 173 par. 1 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening.

 

2. Grondgebiedzaken – Intentie- en engagementsverklaring in het kader van de subsidieoproep voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderenstrategisch project Kouter- en Leieland: goedkeuring.

Het initiatief voor dit strategisch project Kouter- en Leieland werd genomen door de stad Gent, waarin naast de stad Gent en de gemeente Sint-Martens-Latem, ook de stad Deinze, de gemeente Nevele en Natuurpunt worden betrokken.

De intentie- en engagementsverklaring kadert in de zesde subsidieoproep van de Vlaamse Overheid voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De subsidie wordt toegekend ter ondersteuning van de betaling van de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en bedraagt 80% van die kosten met een maximum van € 100.000 op jaarbasis. De subsidie betreft een periode van maximum drie jaar.

De partners willen zich engageren om samen een subsidieaanvraag in te dienen voor het strategisch project Kouter- en Leieland.

Voorwerp van de verklaring 

De overeenkomst omhelst een intentie- en engagementsverklaring voor de samenwerking voor en het gezamenlijk indienen van een subsidieaanvraag voor het strategisch project Kouter- en Leieland, in het kader van de zesde subsidieoproep voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Projectsituering en -omschrijving

Het projectgebied omhelst delen van Gent, Sint-Martens-Latem, Nevele en Deinze en beslaat ca. 5.140 ha. Het zuidelijk gedeelte van het projectgebied wordt gekenmerkt door de Leievallei, het noordelijk gedeelte door het kouter- en bulkenlandschap. De N466 loopt dwars door het projectgebied.

Het project heeft als doel om het buitengebied, gelegen tussen twee stedelijke gebieden Gent en Deinze, ruimtelijk kwalitatief te versterken, met volgende strategische doelstellingen:

Het project heeft als doel om het buitengebied, gelegen tussen twee stedelijke gebieden Gent en Deinze, ruimtelijk kwalitatief te versterken, met volgende strategische doelstellingen:

1. het versterken en herstellen van het typische landschap met zijn kouters, bulken en meersen;

2. het ontwikkelen van de riviervallei als een aaneengesloten, robuuste ecologische drager van het landschap en ruimte geven aan rivierdynamiek;

 

 

 

3. het verbinden van de grotere groengebieden, de riviervallei en het hoger gelegen kouterland door de uitbouw van een groen raamwerk;

4. het versterken van de eigenheid en herkenbaarheid van de dorpen en de streekdynamiek, met aandacht voor erfgoed;

5. Het verhogen van de doorwaardbaarheid en beleving van het landschap en het verbeteren van de bereikbaarheid stad-platteland, door verder in te zetten op de uitbouw van het tragewegennetwerk en alternatieven voor autoverkeer;

6. het verweven en samenbrengen van de verschillende gebruikers van de open ruimte tot een evenwichtig en sterker geheel (vb. multifunctionele landbouw als landschapsbouwers in de meersen, kouters en bulken en als natuurbeheerders in de riviervallei).

 

Het project past in de beleidsdoelstelling BD-06 – het bestuur gaat zorgzaam om met inrichting van ‘de ruimte’ en beleidsdoelstelling BD-07 bijzondere aandacht voor het natuurlijke en kwetsbare karakter van de gemeente, het actieplan AP-014 – natuurlijke troeven herstellen en versterken in de gemeente en actie ACT-055 biodiversiteit en landschapsbeheer verder uitbouwen (zie beleidsplan 2014-2019 – pagina 8 van de beleidsdoelstellingen).

Afspraken subsidieaanvraag
Met voorliggende verklaring willen de partners het engagement aangaan om samen een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de zesde oproep voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het dossier moet digitaal verzonden worden ten laatste op 15 juli 2014. De Stad Gent zal instaan voor de eindredactie van het dossier en zal optreden als aanvrager, zoals omschreven in art. 4, §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De subsidieaanvraag zal een voorstel van projectstructuur en financiering bevatten. Concrete (financiële) verbintenissen van de publieke partners zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken gemeenteraden; indien de subsidie voor het strategisch project Kouter- en Leieland wordt toegekend door de Vlaamse Overheid, zullen de inhoudelijke en financiële modaliteiten en de projectstructuur verder worden uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners. Deze overeenkomst zal afgesloten worden voor een periode van 3 jaar en is daarna verlengbaar.

 

3. Grondgebiedzaken – Kosteloze grondafstand Oude Vierschaarstraat

Het betreft de verwerving van een strook grond met een oppervlakte van 7 m² in de Oude Vierschaarstraat ter hoogte van huis nummer 47. De verwerving gebeurt kosteloos naar aanleiding van een goedgekeurde verkavelingswijziging.

 

4. Grondgebiedzaken – Aanleg en heraanleg trage wegen in ‘gestabiliseerd gras’ – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het project kadert in acttieplan ‘sturen lokale mobiliteit en toeristisch-recreatief verkeer met bijzondere aandacht voor de fietsers’ en de actie 10 ‘meer aandacht voor de zwakke weggebruiker, realiseren Trage Wegenplan en goed beheer van de dreven’ (zie ACT-010 pagina 19/74 doelstellingenbudget 2014).

Het betreft volgende trage wegen:

–          Pad Albijn Van den Abeele – Schoutput

–          Pad langs Nazarethbeek, tussen Twee Dreven en Moeistraat

–          Toegangs scoutslokaal via wijkcentrum Oase

De kostprijs wordt geraamd op € 18.360 excl. btw. De werken worden aanbesteed via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 


5. Grondgebiedzaken – Aanpassing openbare verlichting Grote Moortel: goedkeuring.
Naar aanleiding van de geplande riolerings- en wegenbiswerken is de verplaatsing van een drietal verlichtingspalen nodig.

De kostprijs wordt geraamd op € 1.794,24

 

6. Grondgebiedzaken – Charter bij-vriendelijke gemeente’: goedkeuring.

In 2013 werd, in samenspraak met het college, onder de vleugels van de milieu- en natuurraad een bijenwerkgroep opgericht die inmiddels 14 leden telt komende uit diverse sectoren en verenigingen (Cultuurraad, geïnteresseerde inwoners, Landelijke Gilde, lokale imkers, werkgroep bomenbeleid, Natuurpunt vzw kern Latem-Deurle).

De bijenwerkgroep werd opgericht om de problematiek van het uitsterven van de bijen tegen te gaan. Dit gebeurt o.m. door het werken aan een stuifmeelrijke omgeving, te voorzien  in vorming voor beginnende imkers en door concrete sensibiliseringsacties.

Door ondertekening van het charter engageert de gemeente zich om zelf een sensibiliseringsactie rond bijen op te zetten en om een concrete actie uit te voeren naar het creëren van een stuifrijke omgeving.

Dit ‘bijenproject’ kadert eveneens in de beleidsdoelstelling BD-07 bijzondere aandacht voor het natuurlijke en kwetsbare karakter van de gemeente, het actieplan AP-014 – natuurlijke troeven herstellen en versterken in de gemeente en actie ACT-055 biodiversiteit en landschapsbeheer

 

7. Welzijn – Gemeentelijke Basisschool – aankoop digitale schoolborden: goedkeuring.

In het budget 2014 werd onder actie 65 (ACT 065 pag. 41 van het doelstellingen budget) voorzien in de aankoop van digitale borden en PC’s voor de gemeentelijke basisschool.

Er wordt thans voorgesteld twee digitale schoolborden met bijhorende laptops aan te kopen; raming: € 8.825 incl. btw.

 

8. Welzijn – Gemeentelijke Basisschool lestijdenpakket schooljaar 2014 2015: goedkeuring.

 

1. Gemeenschappelijk kleuter en lager

1 schoolhoofd zonder klas

1 administratieve medewerker HSO 36/36

1 administratieve medewerker HSO 3/36

1 zorgcoördinator voor 18/36

1 zorgcoördinator 15/36

1 ict – coördinator HSO 4/36

1 ict – coördinator HOKT 5/36

Beleidsondersteuning8/24 (=12/36 zorg )

 

2.  Kleuterafdeling: 

8 voltijdse ambt, kleuterleidsters

1 kleuterleidster   (12 restlestijden + 10 ses lestijden)                                             Kleuterturnen: 17u.

Kinderverzorging: 14u.   +3 u (betaald door de gemeente)


3. Lagere afdeling    

24 lestijden lichamelijke opvoeding

11 voltijdse ambt onderwijzer(es) 24/24

1 onderwijzer (11/24 restlestijden + 13 seslestijden)

 

Te verdelen voor klassen te splitsen in functie van het aantal inschrijvingen en volgens de noden van de klasgroep

 

9. Welzijn – Gemeentelijke Basisschool – vakantiedagen schooljaar 2014 – 2015: goedkeuring

De vakantiedagen van de Gemeentelijke Basisschool voor het schooljaar 2014 – 2015 worden vastgelegd als volgt:

  1. Het schooljaar begint op maandag  1september 2014.
  2. Herfstvakantie :

–          van maandag 27 oktober 2014 tot en met vrijdag 31 oktober 2014

  1. Kerstvakantie :

–          van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015.

  1. Krokusvakantie :

–          van maandag 16 februari 2015 tot en met vrijdag 20 februari  2015.

  1. Paasvakantie :

–          van maandag 6 april 2015 tot en met vrijdag  17 april 2015.

  1. Vrije dagen :

–          dinsdag 11 november 2014 (wapenstilstand)

–          donderdag 30 april 2015 (facultatieve verlofdag)

–          vrijdag 1 mei 2015 (feest van de arbeid)

–          donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartdag)

–          vrijdag 15 mei  2015 (verlofdag)

–          maandag 25 mei 2015 (Pinkstermaandag)

–          dinsdag 26 mei 2013 (facultatieve verlofdag)

–          woensdag 22 mei 2013 (facultatieve verlofdag)

  1. Zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2015.
  2. pedagogische studiedagen

–          woensdag 1 oktober 2014

–          maandag 10 november 2014

  1. Schooluren :

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :

van 8.25 u. tot 12.00 u. en van 13.45 u. tot 15.35 u.

woensdag : van 8.25 u. tot 12.00 u.

 

10. Welzijn – Gemeentelijke Basisschool – Aangepast schoolreglement: goedkeuring.

Het betreft een aanpassing van het reglement zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 27 juni 2011. De aanpassingen betreffen volgende artikelen:

–          Punt 1.5. m.b.t. de capaciteit van de respectieve afdelingen van de school

–          Punt 1.5. par. 2 1.d. met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden en de taalproef

–          Punt 1.5. par. 4 m.b.t. de procedure bij weigering

–          Punt 2.1. m.b.t. de middagpauze van kleuters

–          Punt 3 par. 2-1° i.v.m. afwezigheid wegens ziekte

–          Punt 4.i.v.m. onderwijs aan huis ingevolge ziekte

–          Punt 13.2 met betrekking tot de maximumfactuur waar de tarieven voor de maaltijden, het middag- en avondtoezicht duidelijkheidshalve worden vermeld

–          Punt 13.3 i.v.m. maximumfactuur

–          Punt 15.2 i.v.m. voldoende aanwezigheid

–          Punt 17 i.v.m. medicatie

 

11. Welzijn – Verlenging scholengemeenschap 2014 – 2020: goedkeuring.

De scholengemeenschap bestaat uit de gemeentelijke basisscholen van De Pinte, Nevele en Sint-Martens-Latem en en BuBao Ten Dries te Nevele (Landegem).

Deze scholengemeenschap werd voor het eerst opgericht voor het schooljaar 2003-2004 (GR 07/07/2003) en voor het laatst verleng tot 2014 in de gemeenteraadszitting van 27 februari 20012.
Deze scholengemeenschap functioneert onder de vorm van een interlokale vereniging. Sint-Martens-Latem fungeert als beherende gemeente.

 

12. Vrije tijd – Overeenkomst tussen de gemeente en Manitou vzw met betrekking tot het gebruik van het jeugdlokaal ‘De Nark’ – Albijn Van den Abeelelaan: goedkeuring.

Het betreft de aanpassing van de overeenkomst goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 18 december 2006.

De aanpassing gebeurt naar aanleiding van de optimalisatie van het gebruik van het gemeentelijk patrimonium, in het bijzonder het medegebruik van het lokaal door de gemeentelijke speelpleinwerking.

De inhoudelijk belangrijkste wijzigingen betreffen:

–          het gebruik tijdens de vakantieperiodes door de gemeentelijke speelpleinwerking (artikel 2 par. 3 en artikel 3 par3)

–          aansprakelijkheid m.b.t. het terrein ‘speelgroen’ (artikel 3 par 5)

–          de bestemming van het jeudlokaal en de terreinen rondom (artikel 3 par. 6)

–          het houden van dieren (artikel 5 par. 4)

–          het onderhoud, keuringen en herstelling speeltoestellen en elementen van het speelgroenproject ten laste van de gemeente (artikel 5 par. 5)

–          de te betalen vergoeding door de gebruiker en door de gemeente in geval van beëndiging van de overeenkomst gedurende de volgende dertig jaar (artikel 10)

 

13. Vrije tijd – Jeugd – Aangepast reglement subsidies kadervorming: goedkeuring.

Het betreft een aanpassing van het bestaande reglement dat laatst werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 15 december 2008.

De belangrijkste aanpassing in het reglement heeft betrekking op de mate van terugbetaling van kadervormingen. Op dit moment betaalt de gemeente elke kadervorming volledig terug, ongeacht de kostprijs van deze kadervorming. De realiteit toonde aan dat dit geld vaak naar dezelfde verenigingen of naar dezelfde personen ging.

In het aangepast reglement wordt voorgesteld om elke aanvraag voor terugbetaling van kadervormingen te beperken tot maximaal € 125 per persoon per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de meest frequente prijzen van kadervormingen. Deze bleken vooral rond de € 160 – € 180 te liggen. Bovendien blijkt dat omliggende gemeenten nooit meer dan 75% van het bedrag van de kadervorming terugbetalen.

Dit aangepast toelagereglement werd door de jeugdraad unaniem gunstig geadviseerd.

 


14. Vrije tijd – toekenning toelagen aan sportverenigingen: goedkeuring.

Het beteft de verdeling van de ‘gewone’ gemeentelijke toelage aangevuld met de kredieten van de Vlaamse gemeenschap voor een totaalbedrag van € 18837,51.

 

Aikido 584,96
Badmintonclub Latem 1.669,66
Biljart 295,77
Wielerclub de Leievrienden 621,53
FC Latem 1.478,67
De Gekruiste Scheurband 373,27
Judoclub 2.798,93
Lat’em Dance 266,33
Latemse Loopclub 406,18
Kruisboogmaatschappij Robin Hood 183,39
Sportac 1.900,71
Tai Chi 343,06
TCLD 2.995,15
TOL 401,24
Triathlon 631,47
Vobala 394,33
Kruisboogmaatschappij Willem Tell 288,60
Kern Minivoetbal 175,74
Badminton 45+ 126,96
Basket 639,12
De Lustige Bolders 205,92
SOS Zwemclub 1.826,11
Kruisboogmaatschappij Jong wordt Oud 230,41

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.