Sint-Martens-Latem : Gemeenteraad 26 mei 2014

 GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2014

M E M O R I E   V A N   T O E L I C H T I N G

 

OPENBARE ZITTING

 

1.  Algemeen bestuur – Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO) – algemene vergadering van 23 juni 2014: beraadslaging over de agenda.

Agenda:

 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013;
 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2013;
 3. Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2013;
 4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris;
 5. Statutaire benoemingen.

In de gemeenteraadszitting van 29 april 2013 werden mevrouw Vansintjan en de heer Van Severen aangeduid resp. als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Finiwo voor de duur van de legislatuur.

 

2. Algemeen bestuur – Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-vlaanderen (IMEWO) – algemene vergadering van 23 juni 2014: beraadslaging over de agenda en aanduiding van de volmachtdragers.

Agenda:

 1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2013;
 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013;
 4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG;
 5. Statutaire benoemingen;
 1. Statutaire mededelingen.

Bij gemeenteraadsbesluiit van 16 eptember 2013 werden dhr Van Hooland en dhr Dewulf aangeduid resp. als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Imewo voor de duur van de legislatuur.

 

3. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) – algemene vergadering van  19 juni 2013: beraadslaging over de agenda en aanduiding volmachtdragers.

Agenda:

 1. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2013 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers.
 2. Verslag van de commissaris.
 3. Verslag van de Raad van Bestuur.
 4. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2013.
 5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
 6. Aanstelling bedrijfsrevisor-commissaris
 7. Varia.

 

 1. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) –aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Ingevolge de recentste wijziging van het decreet op de intergemeenteloijke samenwerking kunnen de vertegenwoordigers voor de algemene veragderingen aangeduid worden voor de volledige duur van de legislatuur;

 

5. Grondgebiedzaken – Overeenkomst met IMEWO met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een perceel grond aan de Mortelstraat: goedkeuring.

Er wordt voorgesteld op het pleintje ter hoogte van de bocht in de Mortelstraat een perceel grond kosteloos ter beschikking te stellen van Imewo voor de bouw van een elektriciteitscabine. De oppervlakte van het terrein bedraagt 25,00 m². Daarnaast wordt voorzien in een zone van erfdienstbaarheid voor toegang van personeel en materiaal + plaatsen en onderhouden van ondergrondse leidingen.

 

 1. Vrije tijd – vzw Toerisme Leiestreek – statutenwijziging: goedkeuring.

De vzw verstrekt volgende informatie bij de voorgestelde statutenwijziging:

‘Met de nieuwe statuten willen we ook de clusterwerking hervormen. Het is de bedoeling over te gaan naar 6 clusters: 5 in West-Vlaanderen en 1 in Oost-Vlaanderen (Deinze, Zulte, Sint-Martens-Latem, Nazareth, Gent, De Pinte).

(…)

Het Dagelijks Bestuur valt weg.

We behouden het huidig aantal vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur. (…)

Elke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur dient een plaatsvervanger aan te duiden. Dit mag ook iemand zijn uit een andere gemeente in de cluster die geen lid is van de Raad van Bestuur. Op die manier krijgen deze gemeentes ook soms de kans om aanwezig te zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur.

Om de verhoudingen 2/3 WVL – 1/3 OVL en minimaal 1/2 van de stemmen voor de leden van de provincies en 1/2 van de stemmen voor de leden van de gemeentes te behouden moet het aantal stemmen als volgt worden aangepast:

Voor de leden van de gemeentes: de West-Vlaamse gemeenten krijgen elk 2 stemmen (24 in totaal), de Oost-Vlaamse gemeenten elk 3 (12 in totaal) (36 in totaal voor de leden van de gemeentes)

Voor de leden van de provincies: de vertegenwoordigers voor West-Vlaanderen, Westtoer en Oost-Vlaanderen krijgen elk 3 stemmen (36 in totaal) (2/3-1/3 blijft gerespecteerd want de aantallen blijven ongewijzigd)

De Raad van Bestuur komt minimaal 4 keer per jaar samen. In het kader van de overheidsopdrachten is dit bij voorkeur elke maand met uitzondering van de zomermaanden. De stukken van de Raad van Bestuur worden 8 vrije dagen op voorhand aan alle gemeentes bezorgd. Na de Raad van Bestuur ontvangen alle gemeentes het verslag.

Om de Raad van Bestuur vanuit de clusters voor te bereiden, kan er samengekomen worden in de 8 vrije dagen voorafgaand aan de RVB. Dit gebeurt op initiatief van de voorzitter van de cluster. De voorzitter wordt verkozen door de leden van de cluster en is bij voorkeur, maar niet verplicht, een gemeente die vertegenwoordigd wordt in de Raad van Bestuur. Op de vergadering wordt ook een bevoegd ambtenaar van elke gemeente uitgenodigd. Indien er geen grote discussiepunten zijn, dan kan beslist worden de vergadering niet te laten doorgaan. Kleinere opmerkingen kunnen telefonisch aan de voorzitter van de cluster meegedeeld worden. De cluster komt minimaal 2 keer per jaar samen.

De Regiomanager is 1 keer per jaar aanwezig op elke clustervergadering om naast de punten van de Raad van Bestuur ook een aantal inhoudelijke punten toe te lichten. Indien nodig kan de regiomanager of regiomedewerker ook ad hoc op een clustervergadering uitgenodigd worden.

Naast de clustervergaderingen, de Raden van Bestuur en de Algemene Vergaderingen proberen we de betrokkenheid van alle gemeentes ook te garanderen door elke 6 weken een overleg met de diensten voor toerisme te organiseren. Daarnaast vinden er thematisch werkgroepen plaats, onder andere rond watertoerisme, fietsen en WOI. De werkgroepen komen ad hoc bijeen’.

 

7.Vrije tijd – vzw Sporthal Latem-Deurle – rekening 2013/eindrekening: goedkeuring.

Overeenkomstig de artikelen 6 en 8 van de exploitatieovereenkomst met de vzw Sporthal Latem-Deurle, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 mei 2007, wordt de rekening van de vzw Sporthal Latem-Deurle ter goedkeuring voorgelegd. Deze rekening is tegelijk de eindrekening van de vzw die vereffend werd naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit  van 18 november 2013 waarbij werd beslist de sporthal vanaf 1 januari 2014 te beheren als een gemeentedienst.

De uitgaven in 2013 bedroegen € 126.674,53 tegenover € 115.480,14 ontvangsten.

Het eindsaldo van de (bank)rekeningen van de vzw Sporthal Latem – Deurle bedraagt + € 7.696,65.

 

8.Vrije tijd –  Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek –

overeenkomst betreffende de oprichting – aanpassing: goedkeuring.

Bij gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2004 werd beslist toe te treden tot de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek en werd de overeenkomst daartoe goedgekeurd.

Thans wordt een aanpassing van deze overeenkomst voorgesteld.

De aanpassing is vooral het gevolg van het feit dat het provinciebestuur niet lager deel uitmaakt van de vereniging. Inhoudelijk zijn er nagenoeg geen wijzigngen.

 

9.Vrije tijd – Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek – afsprakennota aangaande de organisatie van G-sportactiviteiten: goedkeuring.

In functie van de Vlaamse beleidsprioriteit 4 zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, nl. ‘het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport’ wordt voorgesteld deze te realiseren via een de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek en daartoe een afsprakennota goed te keuren.

Dit kadert ook in actieplan ‘AP-037: Voeren van een beweeg- en sportbeleid gericht op kansengroepen’ (beleidsplan 2014-2019 .

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.