Sint-Martens_Latem gaat voor ondergronds scenario op- en afrittencomplex Drongen


Motie tot grondig onderzoek goedgekeurd

Op de gemeenteraad van 28 juni 2021 werd de motie tot grondig onderzoek van het ondergronds
scenario voor het op- en afrittencomplex Drongen, goedgekeurd.

Het lokaal bestuur is immers van mening dat een ondergronds scenario meer voordelen biedt dan de voorstellen die momenteel op tafel liggen…

“De Fractie VOOR LATEM EN DEURLE  is het voorstel van het uitwerken van een ondergronds tracé zeker genegen” verklaart fractieleider Nicolas Bosschem. 
“Dit zou waarschijnlijk de beste oplossing zijn voor het behoud van de natuurpracht van de Keuzemeersen, alsook voor onze gemeente en haar Leie-vallei.
We stellen ons echter wel vragen bij de uitwerking van dit dossier en bij het ruime tijdsverloop sinds datum oplevering van de studie die aan de grondslag ligt van de motie.

Deze studie dateert immers reeds van 2018. Vreemd dat deze pas drie jaar later naar de gemeenteraad komt. 
Ondertussen werd de startnota reeds goedgekeurd. Het is niet duidelijk welke initiatieven het College heeft genomen in de opmaakfase van deze startnota. Bevreemdend want nu blijven er nog meer twee alternatieven over waarvan het ondergrondse alternatief blijkbaar geen deel meer uitmaakt. 
Verder stelt zich de vraag over de haalbaarheid van dit ondergronds alternatief, temeer nu de werkelijke kostprijs meer dan het drievoud van de in de studie opgenomen raming zou bedragen…enig realisme is aan de orde…

Het College slaagt er niet in om over deze punten duidelijkheid te verschaffen. In strijd met de meest fundamentele regels van openbaarheid van bestuur wordt er evenmin verduidelijkt wat er gedurende de laatste drie jaar met deze studie gebeurd is en waarom deze zolang in de kast is blijven liggen. 
Zowel de wijze van totstandkoming als het actuele nut van deze motie werpen dus vragen op.

De voltallige oppositie, waaronder de fractie VOOR LATEM EN DEURLE heeft heeft zich dan ook onthouden. 
Hopelijk worden de gemeenteraadsleden alsnog naar behoren geïnformeerd en kan er zo een breed gedragen motie worden ingediend…
VOOR LATEM EN DEURLE wenst hieraan mee te werken maar dan wel met kennis van zaken. 
Één en ander lijkt nu eerder holderdebolder en vanuit populistische overwegingen op de gemeenteraad gebracht te zijn”…

Dit leidde bij de zitting trouwens tot een felle discussie tussen de Welzijn-burgemeester en de oppositie, een oppositie die zich bij de stemming dan ook onthield.

We geven onze lezer de motie ter verduidelijking toch mee :

Startnota Vlaamse regering

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister Zuhal Demir, de opstart goed van het geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘omgeving complex E40-N466 Drongen’. Op de website van de Vlaamse regering staat te lezen:

‘Het bestaande op- en afrittencomplex van de autosnelweg E40 (A10) met de N466 in Drongen-Baarle voldoet niet meer aan de huidige normen van afwikkelingskwaliteit, verkeersveiligheid en knooptypologie. Volgens de visie uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), en om de kans op files op het hoofdwegennet te vermijden, moet het verouderde op- en afrittencomplex op een andere manier worden ingericht. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de startnota goed voor het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. In de startnota worden twee locatie-alternatieven voorgesteld: een centraal en een oostelijk complex. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de vereiste adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen over de inhoud van de startnota.’

In de startnota worden aldus slechts twee locatie-alternatieven voorgesteld: een centraal en een oostelijk complex. Het lokaal bestuur acht het zijn maatschappelijke plicht om te melden dat die scenario’s niet (meer) future-proof zijn in het kader van de inzichten inzake fijn stof, visuele vervuiling, lichtvervuiling, geluidsoverlast, natuurbescherming en de menselijke gezondheid.

Uitgebreide studie

Een studie die in 2018 werd uitgevoerd in opdracht van het lokaal bestuur toont aan dat de scenario’s die momenteel voorliggen niet aangewezen zijn. Het is daarom bijzonder nuttig om de ondergrondse variant sterk in overweging te nemen. In plaats van een aantal hectares grond in te nemen, zal men door de intunneling een aantal hectares grond creëren. Daarnaast bewijzen de vele geluidsschermen die worden voorzien in het nog te realiseren project, de intrinsieke nadelen ervan. Milderende maatregelen om mens, natuur en dier te beschermen, kunnen ingezet worden om fouten uit het verleden aan te pakken, maar niet om ontwerpen bij te schaven die vertrekken van verkeerde premisses. Een ontwerp moet op zichzelf sterk, innovatief en toekomstgericht zijn.

Motie tot grondig onderzoek, goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2021

Artikel 1. De gemeenteraad keurt volgende motie tot grondig onderzoek van een ondergronds scenario voor op- en afrittencomplex Drongen goed:

‘Het is onze maatschappelijke plicht de boodschap over te brengen dat de scenario’s niet (meer) future-proof zijn in het kader van de versnelde inzichten inzake de nefaste gevolgen van fijn stof, visuele vervuiling, lichtvervuiling, geluidsoverlast, verdere stressering van de natuur en de menselijke gezondheid.

Uitgebreide analyse bewijst trouwens dat de scenario’s niet oké zijn (zie studie die reeds werd uitgevoerd op vraag van ons bestuur in 2018) en daarom alleen al is het bijzonder nuttig de ondergrondse variant sterk in overweging te nemen. In plaats van een aantal hectares grond in te nemen, zal men door intunneling een aantal hectares grond creëren. De vele geluidsschermen die we vaststellen in het nog te realiseren project bewijzen de intrinsieke nadelen. Milderende en remediërende maatregelen om mens, natuur en dier te beschermen, kunnen enkel ingezet worden om fouten uit het verleden aan te pakken, niet om ontwerpen vertrekkend van verkeerde premisses bij te schaven. Een ontwerp moet sterk, innovatief en toekomstgericht zijn. Vele gerealiseerde projecten in het buitenland bewijzen dat intunneling van snelwegen de orde van de dag is. Vlaanderen kan het ook!

Wij willen constructief meewerken aan ondergrondse varianten van de scenario’s en willen hier vandaag de aanzet toe geven. Talloze realisaties in Europa en erbuiten ondersteunen onze visie en tonen aan dat een dergelijke wending realistisch, haalbaar en nodig is. Ze tonen ons de weg naar future-proof scenario’s waarbij er door intunneling met ambitieuze ondergrondse luchtzuiveringsinstallaties op alle vlakken zowel economische als maatschappelijke winsten te boeken zijn. De verrichte studie is daartoe reeds een aanzet omdat ze bewijst dat het anders moet. Het nut van de voorliggende studie blijft onverminderd dat men kan verder bouwen op de bestaande documenten om het nodige transitie-traject in dit dossier te realiseren. We willen als bestuur de hand reiken naar een meer geïntegreerde strategische aanpak van de wegenproblematiek in Vlaanderen op lange termijn, dit in combinatie met natuurbehoud en waterhuishouding, alsook leefbaarheid.

We vragen dus meer dan alleen maar aandacht voor de mobiliteit en de auto, maar evenzeer voor  de leefbaarheid van de omwonenden en het behoud en de versterking van de belangrijke biotoopwaarde van het Natuurpark Levende Leie. De Vlaamse Overheid investeerde reeds fel in dit uniek natuurrelict, maar dreigt nu de inspanningen opnieuw teniet te doen door het voorliggende project.

Het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem rekent op een open geest van de Vlaamse regering en de nodige medewerking aan deze nodige wending in het dossier.’

Art. 2. De gemeenteraad geeft opdracht deze motie over te maken aan de Vlaamse regering en Stad Gent.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.